Template:Polish translation

From Wiki

Jump to: navigation, search
This translation is 100% complete! Good job!

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Wszyscy są spokrewnieni

}}


Headers
Welcome Witaj
Logout Wyloguj
Settings Ustawienia
Invite Zaproś
Help Pomoc
Search name or email Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
Go Idź

}}


Footers
About O Geni
Privacy Prywatność
Forum Forum
Blog Blog
Press Prasa
Jobs Praca
Safety Bezpieczeństwo
Terms Regulamin
Directory Katalog
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Moje drzewo
My Profile Mój profil
Photos Zdjęcia
Home Strona Główna

}}


Home subtabs
News Wiadomości
Inbox Skrzynka odbiorcza
Calendar Kalendarz

}}


My Tree subtabs
Tree Drzewo
List Lista
Index Indeks
Share Udostępnianie
Map Mapa
Discussion Dyskusje

}}


Photos subtabs
All albums Wszystkie albumy
My albums Moje albumy
Albums I'm in Albumy, w których jestem
Photos of Me Zdjęcia ze mną
My Favorites Moje ulubione
Organizer Organizuj

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Witaj, NAME!
Add photos Dodaj zdjęcia
Update Profile Aktualizuj profil
Edit Privacy Opcje prywatności
Invite Family & Friends Zaproś Rodzinę i Przyjaciół
New on Geni (In English) Nowości w Geni (po angielsku)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Wiadomości Rodzinne
filter filtr
Me Mnie
Family Rodzina
Show updates by: Zmiany wprowadzone przez(e):
Keep your family updated. Post your latest news here. Bądź z rodziną na bieżąco. Wpisuj nowości tutaj.
post news zamieść newsa
Today Dzisiaj
Yesterday Wczoraj
NAME turns YEARS on DATE. NAME kończy YEARS lat w dniu DATE.
a moment ago przed chwilą
Leave a birthday greeting Złóż życzenia urodzinowe
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME zaprosił(a) NAME do drzewa.
NAME has a new profile photo. NAME ma nowe zdjęcie w profilu.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Dodałeś(aś) krewnego NAME, NAME i NAME oraz NUMBER pozostałych do drzewa.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME zostawił komentarz w księdze gości należącej do NAME
You commented in NAME's guestbook Komentujesz w księdze gości należącej do NAME.
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME i NAME są przypisani do NUMBER zdjęć.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME i NAME mają nowe zdjęcia profilowe.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Wyślij jej wiadomość
Send him a message Wyslij mu wiadomość
Write in her guestbook Wpisz się do jej księgi gości
Write in his guestbook Wpisz się do jego księgi gości
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Pokazuje NUMBER z NUMBER wątków.
No new messages or requests. Nie ma nowych wiadomości ani próśb.
Birthdays & Anniversaries Urodziny i rocznice
view all zobacz wszystko
Welcome to the NAME Family! Witaj w rodzinie NAME!
To get the most out of Geni, we recommend that you: By pełniej korzystać z Geni, polecamy Ci:
Join the NAME tree Dołącz do drzewa rodziny NAME
Build your Family tree Zbuduj swoje drzewo rodzinne
Find more Family and Friends on Geni Znajdź więcej krewnych i znajomych w Geni
Enter Family birthdays Wpisz daty urodzin członków rodziny
Complete your profile Uzupełnij swój profil
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Nie masz jeszcze żadnych rodzinnych wiadomości. Czy zaprosiłeś już swoją rodzinę?
No events in the next month Brak zdarzeń w przyszłym miesiącu
1 new message 1 nowa wiadomość
NUMBER new messages NUMBER nowe/nowych wiadomości

}}

Inbox page and subpages
Messages Wiadomości
Requests Prośby
Saved Zapisane
Sent Wysłane
Send Message Wyślij wiadomość
Sender Nadawca
Subject Temat
Send Messages Wyślij wiadomości
Send Wyślij
All Wszystkie
None Brak
Mark as Read Oznacz jako przeczytane
Mark as Unread Oznacz jako nieprzeczytane
Unread Nieprzeczytane
Read Przeczytane
Select Wybierz
Move to Saved Przenieś do zapisanych
Delete Usuń
You have NUMBER pending requests Masz NUMBER nierozstrzygniętych próśb.
There are NUMBER items in your saved messages Zapisane wiadomości: NUMBER
There are NUMBER items in your sent messages Wysłane wiadomości: NUMBER
To: Do:
Click to add name Kliknij, by dodać nazwisko.
Add Group Dodaj grupę
Descendants of... Potomkowie...
Immediate Family of... Członkowie najbliższej rodziny...
Immediate Family Najbliższa rodzina
bigger większy
Save as group Zapisz jako grupę
View Message Zobacz wiadomości
Between NAME1 and NAME2 Pomiędzy NAME i NAME
Forward Dalej.
Forward this conversation to: Przewiń tę konwersację do:
There are NUMBER items in your inbox Wiadomości w skrzynce: NUMBER.

}}

Calendar page
include deceased wraz ze zmarłymi
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER urodzin i NUMBER rocznic w rodzinie

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree Drzewo rodziny NAME.

}}

Tabs at the bottom
Navigate Nawigacja
Go to... Skocz do...
Preferences Preferencje

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Lista pokazuje ludzi widocznych w drzewie powyżej.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Kliknij na dowolne nazwisko, by przejść do pozycji danej osoby w drzewie.

}}

Preferences tab
Display Widok
Names Nazwiska
Advanced Zaawansowane
Ancestors to display Wyświetl przodków
All generations Wszystkie pokolenia
NUMBER generations NUMBER pokoleń
Direct ancestors only Tylko bezpośredni przodkowie
Tree layout Układ drzewa
Standard Standardowy
Vertical Pionowy
Photos Only Tylko zdjęcia
Names Only Tylko nazwiska
Layout options Opcje wyglądu
Show photos Pokaż zdjęcia
"Flip" nodes "Odwracaj" węzły
Click to "flip" nodes Kliknij, by "odwracać" węzły
Show yellow arrows Pokaż żółte strzałki
Show email prompt Pokaż zapytanie o email
Center single parents Wyświetl samotnych rodziców na środku
Mark deceased Zaznacz zmarłych
Neutral color backgrounds Neutralne kolory tła
Name preferences Preferencje dla nazwisk
Do not display maiden names Nie wyświetlaj nazwisk panieńskich
Maiden name appended, in parentheses Dołączone nazwisko panieńskie, w nawiasach
Maiden name instead of last name, in CAPS Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska, WIELKIMI LITERAMI
Maiden name instead of last name Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska
Ignore display name Ignoruj wyświetlane nazwisko
Show suffixes Pokaż przyrostki
Show middle name Pokaż drugie imię
Minimum font size Minimalna wielkość czcionki
Maximum font size Maksymalna wielkość czcionki
Rendering quality Jakość wyświetlania
High quality Wysoka jakość
Medium quality Średnia jakość
Low quality Niska jakość
Show tray on rollover Pokaż paletę na pasku przewijania.
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Przywróć wszystkie domyślne ustawienia, naciskając przycisk poniżej.
Restore defaults Przywróć domyślne

}}

Explanations
View NAME's tree Pokaż drzewo rodziny NAME.
See more of NAME's family tree Zobacz więcej z drzewa rodziny NAME.
Expand your tree to full screen Powiększ swoje drzewo na cały ekran
Edit NAME's basic information Edytuj podstawowe informacje NAME.
View NAME's profile Pokaż profil NAME.
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) Relacja kołowa pojawia się, gdy jedna osoba pojawia się więcej niż raz w Twoim drzewie (na przykład, gdy dwie siostry wychodzą za braci).
Click to add a sibling or a spouse Kliknij, by dodać rodzeństwo lub małżonka.

}}

Actions
New Nowy
Add people Dodaj osobę
Save & close Zapisz i zamknij
Save & continue Zapisz i kontynuuj
or lub
Cancel Anuluj
View Pokaż
Profile Profil
Add Dodaj
sibling or spouse rodzeństwo lub małżonka
child dziecko
Edit information Edytuj informacje
View profile Zobacz profil
More Więcej
Create a cycle Utwórz relację kołową
Close Zamknij
Add Brother Dodaj Brata
Add Sister Dodaj Siostrę
Add Wife Dodaj Żonę
Add Husband Dodaj Męża
Add Son Dodaj Syna
Add Daughter Dodaj Córkę
partner, ex-wife... partnerka, była żona...
partner, ex-husband... partner, były mąż...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Relacje kołowe
remove usuń
What's a cycle? Czym jest relacja kołowa?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Relacja kołowa występuje gdy jedna osoba pojawia się więcej niż raz w twoim drzewie (na przykład, gdy dwie siostry poślubią dwóch braci). By utworzyć relacjękołową, przeciągnij węzeł na inną osobę z którą on lub ona jest spokrewniona.
Remove this cycle? Usunąć tę relację kołową?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Usunięcie tej relacji kołowej jedynie usunie ją z zasobów. Zawsze możesz przeciągnąć ją tu z powrotem.
or lub
Husband or partner Mąż lub partner
Wife or partner Żona lub partnerka
They're the same person Oni są jedną i tą samą osobą.

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Stwórz swoje drzewo z książki adresowej
Access your address book to select relatives to add to your tree. Przejdź do swojej książki adresowej by wybrać krewnych przeznaczonych do dodania do drzewa.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. Geni nigdy zapamięta twojego hasła, ani nigdy nikomu nie wyślemy e-maila bez twojej wyraźnej zgody.
Your email address Twój adres e-mail
Your email password Twoje hasło do poczty e-mail
Don't see your email provider? Nie ma twojego serwisu e-mail?
Back to your unconnected people Powróć do twoich niepowiązanych osób
Showing NUMBER Contacts Pokazuje NUMBER kontakty/ów.
Email Contacts Kontakty przez e-mail
Select the family members in your address book Wybierz członków rodziny ze swojej książki adresowej
Choose another address book Wybierz inną książkę adresową
*No one will be invited until you put them in your tree *Nikt nie zostanie zaproszony, dopóki nie umieścisz go w swoim drzewie
Selected family Wybrana rodzina
Already in your tree Już jest w twoim drzewie
Already on Geni Już jest w Geni
You've imported X relative to your family tree. Zaimportowałeś X krewnych do swojego drzewa rodziny.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. By umieścić ich w twoim drzewie, przeciagnij i upuść ich na najbliższym członku ich rodziny.
Drag and Drop Relatives Przeciągnij i upuść krewnych
Unconnected People (X) Niepowiązane osoby (X)
Drag their node onto a direct relative. Przeciągnij ich węzeł na bezpośredniego krewnego.
Edit info Edytuj informację
Add more Dodaj więcej

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME jest twoim/ją RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Urodzony/a dnia DATE w COUNTRY
Living in COUNTRY Mieszka w COUNTRY
Occupation Zawód
User History Historia użytkownika
Last updated on Ostatnia uaktualizacja w dniu
Last login on Ostatnie logowanie w dniu
Joined on Dołączył w dniu
Added to family tree by NAME Dodany/a do drzewa przez NAME.
Started family tree Założył drzewo rodziny

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Teraz dodaj swoich rodziców
Click inside the blue and pink boxes. Klikaj wewnątrz niebieskich i różowych prostokątów.
Click to drag and move this out of the way. Kliknij by przeciągnąć i usunąć to z drogi.
back wróć
Click The Arrows To Add Relatives Kliknij strzałki by dodać krewnego.
You can add siblings, spouses, and children. Możesz dodać rodzeństwo, małżonków i dzieci.
Move Around Your Tree Poruszaj się po drzewie.
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Użyj strzałek sterujących lub klikaj i przeciągaj w dowolnym miejscu drzewa.
Click Names To View Profiles Klikaj nazwiska by zobaczyć profile
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Kliknij zakładkę Mój profil by przeglądać i edytować swój profil.
Invite Your Family Zaproś swoją rodzinę
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Dodaj adresy e-mail członków swojej rodziny po to by mogli pomóc uzupełnić twoje drzewo.

}}


List
List of NAME's Tree Lista drzew NAME.
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Pokazuje NUMBER osoby/ób spośród NUMBER w:
See: new additions / new members Zobacz: nowo dodani / nowi członkowie
Sort by: Kolejność:
Relation Stopień pokrewieństwa
Added by Dodane przez
Action Akcja
Son of Syn
Daughter of Córka
Brother of Brat
Sister of Siostra
Wife of Żona
Husband of Mąż
Mother of Matka
Father of Ojciec
View Tree Obejrzyj drzewo
View List Obejrzyj listę
Remove from Family group Usuń z grupy rodzinnnej
Add to Family group Dodaj do grupy rodzinnnej
deceased zmarły/a
My Family Moja rodzina
My Blood Relatives Moi krewni
My Inlaws Moi powinowaci
My Ancestors Moi przodkowie
My Descendants Moi potomkowie
My Blood Relatives Moi krewni
Recently Added List Lista ostatnio dodanych
Recently Joined List Lista ostatnio dołączonych
Recently Modified List Lista ostatnio zmienionych
Invited By Me Zaproszone przeze mnie
Invited By My Family Zaproszone przez moją rodzinę
Added by Me Dodane przeze mnie
Previous Poprzedni

}}

Index
Index of Last Names Spis nazwisk
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER osoby/ób z NUMBER nazwisk rodzinnych
"LASTNAME" in My Tree "NAZWISKO" w moim Drzewie.
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Pokazuje NUMBER z NUMBER osób.

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER z NUMBER członkowie/ów rodziny i znajomych umieszceni/ych przez
current location aktualny adres
place of birth miejsce urodzenia
NUMBER family members missing on this map NUMBER członkowie/ów rodziny nie uwzględnieni/onych na tej mapie
You Ty
Living Relatives Żyjący krewni
Deceased Relatives Zmarli krewni
Inlaws Powinowaci
Friends Przyjaciele
Put Your Relatives on The Map Umieść swoich krewnych na mapie
add dodaj
Place of burial Miejsce pochówku
Current location Obecny adres
Add location for NAME Dodaj miejsce dla NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Tutaj zostaw komentarz dostępny dla wszystkich członków twego drzewa
Enter your comment here Wpisz swój komentarz tutaj
Leave Comment Pozostaw komentarz

}}

Share and subpages
Share your tree Podziel się swoim drzewem.
Use these options to share your tree with family and friends. Użyj tych opcji, by podzielić się swoim drzewem z rodziną i znajomymi.
Invite your family Zaproś swoją rodzinę
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Zaproś swoją rodzinę by dołączyła do drzewa, edytowała je i wniosła swój wkład.
Invite Zaproś
Invite Your Family and Friends to Geni Zaproś swoja rodzinę i przyjaciół do Geni
Invitation History Historia zaproszeń
Invite Your Family and Friends Zaproś swoją rodzinę i przyjaciół
Invited By Me Zaproszone przeze mnie
Invited By My Family Zaproszone przez moją rodzinę
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Nie ma żadnych wysłanych zaproszeń. Kliknij tutaj by zaprosić innych do twojego drzewa.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER z NUMBER osób, które zostały:
Invited By Me Zaproszone przeze mnie
Invited By My Family Zaproszone przez moją rodzinę
Date Invited Data zaproszenia
Status Status
Has responded to your invitation. Odpowiedział/ła na twoje zaproszenie.
Has not responded to your invitation. Nie odpowiedziałła na twoje zaproszenie.
Has not responded to invitation from NAME. Nie odpowiedział/ła na zaproszenie NAME.
Remind Przypomnij
Web Email E-mail przez WWW
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. W łatwy sposób zbuduj swoje drzewo na podstawie książki adresowej oraz zaproś swoich bliskich przyjaciół.
Email Applications Aplikacje e-mail
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Załaduj poniższy plik kontaktów, a Geni bezpiecznie zaimportuje twoje kontakty. Przeczytaj jak utworzyć plik kontaktów tutaj.
Contact File: Plik kontaktów:
Add Emails: Dodaj adresy E-mail:
separate email addresses with commas Oddziel adresy e-mail przecinkami
Email your tree Prześlij swoje drzewo e-mailem.
Embed your tree Osadź swoje drzewo.
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Prześlij ten adres URL by udostępnić ograniczony, przeznaczony tylko do odczytu widok twojego drzewa:
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Osadź ograniczony podgląd swojego drzewa w portalu społecznościowym (Facebook, MySpace, itp.), twoim blogu, lub twojes własnej stronie.
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM jest standardowym formatem plików zawierających informacje genealogiczne.
GEDCOM Export Eksport w formacie GEDCOM
Preview or configure your shared tree view. Podglądnij lub skonfigurucj widoku twojego udostępnianego drzewa.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. By dołączyć do tego drzewa, poproś NAME o wysłanie Ci zaproszenia.
Configure your shared tree Konfiguracja twego udostępnianego drzewa
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Utwórz ograniczony, preznaczony tylko do odczytu podgląd swojego drzewa by podzielić się nim z rodziną i przyjaciółmi spoza Geni.
Preview Podgląd.
You can drag your tree and change the zoom level. Możesz przeciągnąć twoje drzewo i zmienić jego powiększenie.
Share this link: Udostępnij ten link:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Jeśli nie chcesz sie już udostępniać swego drzewa, możesz zdeaktywować link poniżej. W dowolnej chwili możesz utworzyć nowy link.
Deactivate this shared tree view Deaktywuj podgląd tego udostępnianego drzewa
Customize Dostosuj
optional opcjonalny/na/ne
Tree type Typ drzewa
Pedigree view (direct ancestors only) Rodowód (tylko bezpośredni przodkowie)
Immediate family Najbliższa rodzina
Immediate family and pedigree view Najbliższa rodzina i rodowód
Extended tree (first cousins) Poszerzone drzewo (najbliżsi kuzyni)
Display type Typ wyświetlania
Standard Standardowy
Vertical Pionowy
Photos Only Tylko zdjęcia
Names Only Tylko nazwiska
more więcej
less mniej
Size Rozmiar
Small (300x250) Mały (300x250)
Medium (375x300) Średni (375x300)
Large (600x400) Duży (600x400)
Tall (600x800) Wysoki (600x800)
go idź
Custom Dostosowany
Name display Wyświetlanie nazwiska
First name and last initial (Jane S.) Imię i inicjał nazwiska (Agnieszka G.)
First name only (Jane) Tylko imię (Agnieszka)
Options Opcje
Hide surnames of deceased direct ancestors Ukryj nazwiska zmarłych bezpośrednich przodków
Hide own children under 18 Ukryj własne dzieci w wieku poniżej 18 lat.
Hide profile photos Ukryj zdjęcia profilowe
Mark deceased Zaznacz zmarłych
Privacy Information Informacje o prywatności.
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Gdy opublikujesz swoje drzewo, nie możemy już zapewnić prywatności wyświetlanych danych. Ostrzegamy, że powinieneś zadbać o prywatność dany członków twojej rodziny, gdy udostępniasz swoje drzewo.
What we guarantee: Co gwarantujemy:
You choose where to display your shared tree. Wybierasz, gdzie wyświetlić twoje udostępnione drzewo.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Twoje udostępnione drzewo nie moze być edytowany przez nikogo.
Other branches of your tree are not accessible. Popzostałe gałęzie twojego drzewa są niedostępne.
Only publicly viewable profile photos are shown. Wyświetlane są tylko zdjęcia profilowe z możliwością podglądu publicznego.
Additional profile information is not shown. Dodatkowe informacje profilowe nie są pokazywane.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Nazwiska nie są wyświetlane dopóki nie wybierzesz ich wyświetlania dla zmarłych przodków (poczynając od twoich dziadków).
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Nieletni nie są wyświetlani, dopóki nie wybierzesz wyświetlania swoich własnych dzieci.
You can deactivate your shared tree at any time. Możesz deaktywować udostępnianie swego drzewa w dowolnym momencie.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM jest standardowym formatem pliku używanym do zapisywania, przesyłania i przenoszenia informacji genealogicznych. Eksport pliku GEDCOM pozwoli Ci na zapisanie swojego drzewa Geni na komputer. Kiedy klikniesz przycisk poniżej, wygenerujemy twój plik GEDCOM i wyślemy Ci link umożliwiający pobranie go.
Export My GEDCOM File Wyeksportuj mój plik GEDCOM.

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you To Ty
View your profile as others see it Zobacz swój profil tak, jak widzą go inni
Your Profile is Twój profil jest kompletny w
% Complete %
Add your schools Dodaj swoje szkoły
Add someone to your tree Dodaj kogoś do drzewa
Edit your profile Edytuj swój profil
Add or View Photos Dodaj lub obejrzyj zdjęcia
View Tree Obejrzyj drzewo
View List Obejrzyj listę
Edit Profile Edytuj profil
About me O mnie
This is your profile as others see it. To jest twój profil tak, jak widzą go inni.

}}

User stats
User stats Statystyki użytkowników
View tree awards Zobacz nagrody za drzewo
People in My Tree Osoby w moim drzewie
Added by Me Dodane przeze mnie
Ancestor Przodek
Ancestors Przodkowie/ów
Descendant Potomek
Descendants Potomkowie/ów
Photo added Dodane zdjęcie
Photos added Dodane/ych zdjęcia/ć
Family Tree Awards Nagrody za drzewo
Tree Creator Twórca drzewa
Top Profile Adders Najwięcej dodanych profili
Top Profile Inviters Najwięcej rozesłanych zaproszeń
Top Photo Uploaders Najwięcej dodanych zdjęć

}}

Personal
Personal Osobiste
Appearance Wygląd
Contact Kontakt
Home address Adres domowy
Mobile phone Telefon komórkowy
Home phone Telefon domowy

}}

User history
User History Historia użytkownika
Last updated on Ostatnia uaktualizacja w dniu
Last login on Ostatnie logowanie w dniu
Joined on Dołączył w dniu
Started family tree Założył drzewo rodziny

}}

About Me
Share some things about yourself here. Podziel się tu jakimiś informacjami o sobie.
Height Wzrost
Ethnicity Narodowość

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Edytuj informacje podstawowe
Basics Informacje podstawowe
My Basics Moje podstawowe informacje
Status Status
Living Żyje
Deceased zmarły/a
Name Imię
First name Imię
Middle name Drugie imię
Last name Nazwisko
Suffix Przyrostek
Display name Nazwa wyświetlana
Email Adres e-mail
Current location Obecny adres
Gender Płeć
Male Męska
Female Żeńska
Date of birth Data urodzin
Circa Około
Send Birthday Reminders Wyślij przypomnienia o urodzinach
To my family Mojej rodzinie
Place of birth Miejsce urodzin
Birth order Kolejność urodzin
Death Zgon
Burial Pochówek
Languages Języki
Nicknames Pseudonimy
Unknown Nieznany
Only child jedynak/czka
born first urodzony/a jako pierwszy/a
born second urodzony/a jako drugi/a
born third urodzony/a jako trzeci/a
born fourth urodzony/a jako czwarty/a
born fifth urodzony/a jako piąty/a
born sixth urodzony/a jako szósty/a
born seventh urodzony/a jako siódmy/a
born eighth urodzony/a jako ósmy/a
born ninth urodzony/a jako dziewiąty/a
born tenth urodzony/a jako dziesiąty/a
born eleventh urodzony/a jako jedenasty/a
born twelfth urodzony/a jako dwunasty/a
born thirteenth urodzony/a jako trzynasty/a
born fourteenth urodzony/a jako czternasty/a
born fifteenth urodzony/a jako piętnasty/a
born sixteenth urodzony/a jako szesnasty/a
born seventeenth urodzony/a jako siedemnasty/a
born eighteenth urodzony/a jako osiemnasty/a
born nineteenth urodzony/a jako dziewiętnasty/a
born twentieth urodzony/a jako dwudziesty/a
This person does not have email Ta osoba nie ma adresu e-mail
This person is deceased Ta osoba zmarła

}}

Hair color
Hair Włosy
Hair color Kolor włosów
Black Czarne
Blond Blond
Brown Brązowe
Gray Siwe
Other Inne
Red Czerwony

}}

Eye color
Eyes Oczy
Eye Color Kolor oczu
Amber Bursztynowe
Blue Niebieskie
Green Zielone
Hazel Piwne

}}

Religions
Religion Wyznanie
Agnostic Agnostyk
Atheist Ateista
Baha'i Bahaita
Buddhist Buddysta
Catholic Katolik
Christian - other Chrześcijanin - inny
Eastern Orthodox Prawosławny
Greek Orthodox Grekokatolik
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenota
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Janista
Jewish Żyd
Mormon Mormon
Protestant Protestant
Scientologist Scjentolog
Sikh Sikh
Taoist Taoista
Wiccan Wikan

}}

Political views
Political Views Poglądy polityczne
Conservative Konserwatywne
Democratic Demokratyczne
Green Party Partia Zielonych
Independent Niezależne
Indifferent Neutralne
Liberal Liberalne
Libertarian Libertyńki
Very Conservative Bardzo konserwatywne
Very Liberal Bardzo liberalne
Moderate Conservative Umiarkowanie konserwatywne
Moderate Liberal Umiarkowanie liberalne
Republican Republikańskie

}}

School
School Szkoła
Elementary School Szkoła podstawowa
Middle School Gimnazjum
High School Szkoła średnia
College/University Szkoła pomaturalna/Uczelnia
Graduate Education Studia magisterskie

}}

Work
Work Praca
Company Firma

}}

Contact information
My Contact Kontakt ze mną
On the web W sieci
Work address Miejsce pracy
Add another Dodaj inny

}}

Favorites
Favorites Ulubione
Interests Zainteresowania
Activities Aktywności
People/Heroes Ludzie/Bohaterowie
Cuisines Kuchnia
Quotes Cytaty
Movies Filmy
TV Shows Programy telewizyjne
Music Muzyka
Books Książki
Sports Sporty
Service Serwis
Username Nazwa użytkownika
Web address Strona www
Phone Numbers Numery telefonów
Area code Nr kierunkowy
Phone no Nr telefonu
Street Ulica
County Powiat/Gmina
State Stan/Region/Województwo
Postal code Kod pocztowy

}}


Relationships
Partner Partner/ka
is a jest
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Narzeczony
Fiancée Narzeczona
Current partner Obecny partner/ka
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Była żona
Divorced Rozwiedziony/a
Ex-partner Były partner/ka
Married on Data ślubu
Married in Miejsce ślubu
Parents Rodzice

}}


Places
Date Data
Location Miejsce
City Miejscowość
State/Province Stan/Region/Województwo
Country Kraj
County Powiat/Gmina
Date of death Data śmierci
Place of death Miejsce śmierci
Date of burial Data pochówku
Place of burial Miejsce pochówku

}}


Relations
Brother Brat
Sister Siostra
Mother Matka
Father Ojciec
Son Syn
Daughter Córka
Half-brother Brat przyrodni
Half-sister Siostra przyrodnia
Stepmother Macocha
Stepfather Ojczym
Stepson Pasierb
Stepdaughter Pasierbica
Uncle (Mother's brother) Wuj
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Wuj
Aunt (Mother's sister) Ciotka
Aunt (Father's sister) Ciotka
Aunt Ciotka

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|Dziadek}
Nephew (Brother's Son) Bratanek
Nephew (Sister's Son) Siostrzeniec
Nephew Bratanek/Siostrzeniec
Niece (Brother's Daughter) Bratanica
Niece (Sister's Daughter) Siostrzenica
Niece Bratanica/Siostrzenica
Grandfather (Father's Father) Dziadek
Grandfather Dziadek
Grandmother (Mother's Mother) Babcia
Grandmother (Father's Mother) Babcia
Grandmother Babcia
Great grandfather (Maternal) Pradziadek
Great grandfather (Paternal) Pradziadek
Great grandfather Pradziadek
Great grandmother (Maternal) Prababcia
Great grandmother (Paternal) Prababcia
Great grandmother Prababcia
Grandson Wnuk
Granddaughter Wnuczka
Great grandson Prawnuk
Great granddaughter Prawnuczka
Husband Mąż
Wife Żona
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Były mąż
Ex-wife Była żona
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law Synowa siostry babci/dziadka
Great aunt's son-in-law Zięć siostra babci/dziadka
Great aunt Siostra babci/dziadka
Great uncle's daughter-in-law Synowa brata babci/dziadka
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife Brat babci/dziadka kuzyna/ki byłej żony [???]
Great uncle's son-in-law Zięć brata babci/dziadka
Great uncle Brat babci/dziadka
Second great aunt Siostra prababci/pradziadka
Second great grandfather Prapradziadek
Second great grandmother Praprababcia
Second great uncle Brat prababci/pradziadka
Third great grandfather Praprapradziadek
Third great grandmother Prapraprababcia

}}

Timeline
Showing X Events Pokazuje X wydarzeń
Timeline Oś czasu
reverse order odwrotna kolejność
Show events where X is a Pokazuje zdarzenia, w których X jest
Participant Biorący udział
Attendee Uczestnik
Fan Miłośnik
Creator Twórca
Birth of Narodziny
attended uczestniczył/ła/li
Marriage of Ślub
Event title Tytuł wydarzenia
Year Rok
Add Event Dodaj wydarzenie
Add more details Dodaj więcej szczegółów
Please wait while the page loads Proszę, poczekaj na załadowanie strony.
Range Zakres
Start Date: Data początkowa:
End Date: Data końcowa:
Enter event description here Wpisz tutaj opis wydarzenia
Participants: Biorący udział:
Attendees: Uczestnicy:
Who is this event for? Czyje jest to wydarzenie?
Who was at this event? Kto uczestniczył w tym wydarzeniu?
More Events Więcej wydarzeń
My Timeline Moja oś czasu
Add a new event Dodaj nowe wydarzenie
About This Event O tym wydarzeniu
Event Photos Zdjęcia związane z wydarzeniem
Event Albums Albumy związane z wydarzeniem
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Nie ma obecnie żadnych zdjęć przypisanych do tego wydarzenia. Kliknij tutaj, by dodać jakieś fotografie.
Attendees Uczestnicy
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Nie ma obecnie żadnych uczestników przypisanych do tego wydarzenia. Kliknij tutaj, by kogoś dodać.
Who attended this event? Kto uczestniczył w tym wydarzeniu?
Save Attendees Zapisz uczestników
Share some details about this event Podziel się jakimiś szczegółami odnośnie tego wydarzenia
Save Description Zapisz opis
Event successfully updated Wydarzenie zaktualizowane
There are currently no albums tagged with this event Nie ma obecnie albumów przypisanych do tego wydarzenia
Guestbook Księga gości
as jako
worked at pracuje jako
X people X osób
I was there Byłem tam
Fans Miłośnicy
I wasn't there, but I'm a fan Nie byłam tam, ale jestem miłośnikiem.
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Kliknij tutaj, jeśli nie uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, ale chciałbyś umieścić je na swojej osi czasu

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Wszystkie ustawienia konta
Family Group Grupa rodzinna
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with określ swoją Grupę rodzinną - podzbiór twojego drzewa obejmujący osoby, z którymi chciałbyś pozostawać w kontakcie
Profile Privacy Prywatność profilu
control who can see your profile and what they see decyduj, kto może oglądać Twój profil i co może widzieć
Profile Actions Akcje w profilu
control who can perform actions on your profile decyduj, kto może dokonywać zmian w twoim profilu
Blocked Users Zablokowani użytkownicy
block users from seeing your profile or contacting you zablokuj użytkom możliwość oglądania twojego profilu i kontaktowania się z Tobą.
Managed Profiles Zarządzane profile
control the privacy settings of profiles you have added decyduj o ustawieniach prywatności profili, które dodałeś
Recent Activity Ostatnia aktywność
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates Decyduj, które informacje mają pojawiać się wśród twoich wiadomości i kiedy masz być powiadamiany o uaktualnieniach.
Notifications Powiadomienia
control what Geni events you get notified about Decyduj, o jakich zdarzeniach Geni masz być powiadamiany.
Email & Password Adres e-mail i hasło.
add or update your email and password dodaj lub uaktualnij swój adres e-mail i hasło
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. Twoja Rodzina jest podzbiorem członków twojego Drzewa, z którymi pragniesz pozostać w kontakcie. Jest to grupa, z którą będziesz dzielić się wiadomościami, albumami fotograficznymi oraz urodzinami.
My Family consists of Moja Rodzina składa się z
and i
plus their current partners oraz ich obecnych partnerów
My 5th cousins and closer Kuzyni moich prapradziadków i bliżsi
My 4th cousins and closer Kuzyni moich pradziadków i bliżsi
My 3rd cousins and closer Kuzyni moich dziadków i bliżsi
My 2nd cousins and closer Kuzyni moich rodziców i bliżsi
My 1st cousins and closer Moi kuzyni i bliżsi
My immediate family Moja najbliższa rodzina
None of my blood relatives Nikt z moich krewnych
NAME's 5th cousins and closer Kuzyni prapradziadków NAME
NAME's 4th cousins and closer Kuzyni pradziadków NAME
NAME's 3rd cousins and closer Kuzyni dziadków NAME
NAME's 2nd cousins and closer Kuzyni rodziców NAME
NAME's 1st cousins and closer Kuzyni NAME
NAME's immediate family Najbliższa rodzina NAME
None of NAME's blood relatives Nikt z krewnych NAME
You can add or remove individuals on their profile. Możesz dodać lub usunąć osoby z ich profili.
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Użyj poniższych pól wyboru by określić, kto może oglądać Twój profil
Public Publiczny
Profile photo Zdjęcie profilowe
expand rozszerz
Basic Info Informacje podstawowe
close zamknij
Maiden name Nazwisko panieńskie
First names of immediate family Imiona najbliższej rodziny
Person who added me Osoba, która mnie dodała
Birthday Urodziny
hide age ukryj wiek
Birth place Miejsce urodzenia
Occupation Zawód
About Me O mnie
Family box Srzynka rodziny
Friends box Skrzynka przyjaciół
Latest News box Skrzynka najnowszych wiadomości
User Stats box Skrzynka statystyk użytkownika
Personal Info Informacje osobiste
Contact Info Informace kontaktowe
Work Info Informacje o zatrudnieniu
Schools Szkoły
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Użyj poniższych pól wyboru by określić, kto może ingerować w twój profil.
Who can edit my profile info? Kto może edytować informacje w moim profilu?
Who can post a comment? Kto może wpisywać komentarze?
Who can send me a message? Kto może wysyłąć mi wiadomość?
Who can invite me to be friends? Kto może zaproszać mnie jako przyjaciela?
Who can find me using search? Kto może odnaleźć mnie przez wyszukiwanie?
unblock odblokuj
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. Zabroń komuś z twego drzewa oglądania twego profilu oraz zablokuj dostarczania jego wiadomości do Ciebie.
Block a User Zablokuj użytkownika
Users will not be notified that you've blocked them. Użytkownicy nie będą poinformowani, że ich zablokowałeś.
Currently Blocked Aktualnie zablokowani
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. odblokuj
Return to Account Settings Powrót do ustawień konta
Manage the privacy of the profiles you've added. Zarządzaj prywatnością profili, które dodałeś.
Living Profiles I Added Dodane przeze mnie profile osób żyjących
Who can edit? Kto może edytować?
Who can search? Kto może wyszukiwać?
Only Me Tylko ja
Entire Tree Całe drzewo
Anyone Każdy
Deceased Profiles I Added Dodane przeze mnie profile osób zmarłych
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. Gdy zmieniasz zawartość Geni, twoja rodzina i przyjaciele są o tym poinformowani w Wiadomościach rodzinnych w zakładce Początek.
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. Będą informowani tylko o tych zmianach, na informowanie o których zezwolą twoje ustawieniach prywatności.
Create an update when I... Poinformuj, gdy...
update my own profile zaktualizuję mój własny profil
post my latest news wyślę moje najnowsze wiadomości
add a Friend dodam przyjaciela
comment in someone's guestbook wpiszę komentarz do czyjejś księgi gości
comment on a photo skomentuję czyjąć fotografię
comment on an event skomentuję jakieś wydarzenie
comment in my tree discussion wpiszę komentarz do dyskusji w moim drzewie
An update will always appear when I... Informacja pojawi się zawsze, gdy...
add someone to the tree dodam kogoś do drzewa
update someone else's profile uaktualnię czyjś profil
add photos dodam zdjęcia
tag someone in a photo przypiszę kogoś do zdjęcia
add an event dodam wydarzenie
tag someone in an event przypiszę kogoś do wydarzenia
add photos to an event dodam zdjęcia do wydarzenia
An update will never appear when I... Informacja nie pojawi się nigdy, gdy...
send a message wyślę wiadomość
view a profile obejrzę profil
view a photo obejrzę zdjęcie
decline an invitation odrzucę zaproszenie
edit my Family group edytuję moją Grupę rodzinną
edit my privacy settings edytuję moje ustawienia prywatności
Control which notification emails Geni sends you. Zdecyduj, jakie powiadomienia będzie wysyłało Geni na twój adres e-mail.
Send me an email when someone Wyślij mi e-mail, gdy ktoś
sends me a message wyśle mi wiadomość
invites me to be Family zaprosi mnie do rodziny
invites me to be a Friend zaprosi mnie do grona przyjaciół
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends zaakceptuje moje zaproszenie do dołączenia do mojego Drzewa, Rodziny lub Przyjaciół
comments in my guestbook wpisze komentarz do mojej księgi gości
comments in my tree discussion wpisze komentarz do mojej dyskusj
comments on my photo or responds to my comment skomentuje moje zdjęcie lub odpowie na mój komentarz
comments on my event or responds to my comment skomentuje moje wydarzenie lub odpowie na mój komentarz
tags me in a photo (once daily max) przypisze mnie do jakiegoś zdjęcia (najwyżej raz dziennie)
adds photos of Family and Friends (once daily max) doda zdjęcia Rodziny i Przyjaciół (najwyżej raz dziennie)
makes new additions to my Tree (once daily max) doda kogoś do mojego Drzewa (najwyżej raz dziennie)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) z mojej rodziny lub przyjaciół będzie miał urodziny (najwyżej raz dziennie)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Również powiadom mnie okazjonalnie o nowych możliwościach i ogłoszeniach Geni.
Primary Email Address Główny adres e-mail
Change Password Zmień hasło
Add email Dodaj adres e-mail
Enter Current Password Wpisz aktualne hasło
Confirm New Password Potwierdź nowe hasło
Type New Password Wpisz nowe hasło

}}

Error/Information Messages
Please wait... Proszę czekać...
Almost done... Prawie gotowe...
Loading Relationship... Wczytuję pokrewieństwa...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Przykro nam, nie możesz wysłać wiadomości do samego siebie.
You must specify recipients to send this message. Musisz podać odbiorców by wysłać tę wiadomość.
You must enter a subject or body to send this message. Musisz wpisać temat lub treść by wysłać tą wiadomość.
The conversation has been saved. Konwersacja została zapisana.
We are experiencing technical difficulties Mamy trudności techniczne
The conversation has been deleted. Konwersacja została usunięta.
NAME's current location was placed on the map. Miejsce zamieszkania NAME zostało ustawione na mapie.
Your address book has been cleared. Twoja książka adresowa została wyczyszczona.
Please enter some email addresses to invite. Proszę, wpisz kilka adresów e-mail, by wysłać zaproszenia.
Please enter a valid email address and password. Proszę, wpisz poprawny adres e-mail i hasło.
You haven't imported any contacts. Nie zaimportowałeś żadnych kontaktów.

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Opis}
(Balloon Icon) (Ikonka dymku)
(I Icon) (Ikona mnie)
(Printer Icon) (Ikonka drukarki)
(relative) (spokrewniony)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. By wgrać twoje pliki szybko i łatwo, niezbędna jest kontrolka ActiveX. Będziesz miał możliwość wybrania wielu obrazków poprzez przyjazny interfejs zamiast niewygodnych pól wprowadzania z przyciskiem Przeglądaj. Instalacja zajmie do kilku minut, prosimy o cierpliwość. By zainstalować program do przesyłania zdjęć, proszę kliknąć na pasek informacyjny. Po ponownym załadowaniu strony, kliknij "Tak" gdy zobaczysz okienko instalacji kontrolki.
Add Photos to This Album Dodaj zdjęcia do tego albumu
Add Relatives to Calendar Dodaj krewnych do kalendarza
Add a Caption Dodaj opis
Add descendants of Dodaj potomków
Add immediate family of Dodaj najbliższą rodzinę
Add multiple photos very quickly, Dodaj szybko wiele zdjęć,
Add photos from your computer. Dodaj zdjęcia ze swojego komputera.
Add these photos to Dodaj te zdjęcia do
Add to Favorites Dodaj do ulubionych
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Dodaj adresy e-mail członków swojej rodziny, a będą mogli Ci pomóc w uzupełnianiu drzewa.
Added On Dodano
Added to family tree by Dodane do drzewa rodziny przez
Adding X Photos Dodawanie X zdjęć
Advanced Photo Uploader Zaawansowany program do przesyłania zdjęć
Album Cover Okładka albumu
An existing photo album Istniejący album zdjęć
Are you sure you want to delete this photo? Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć to zdjęcie?
Back to your profile Powrót do Twojego profilu
Balloon help is off Dymek pomocy jest wyłączony
Balloon help is on Dymek pomocy jest włączony
Birth Urodzenie
Blood Relatives Spokrewnienie
Bloodrelatives Spokrewnieni
Born Urodzony/a
Brother-in-law Szwagier
By Przez
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Kliknij na strzałkę by przesunąć drzewo w tym kierunku. Możesz także użyć klawiszy strzałek na klawiaturze.
Click and drag to move this out of the way. Kliknij i przeciągnija by usunąć to z drogi.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Kliknij i ciągnij by powiększyć lub pomniejszyć. Twoje drzewo stanie się większe lub mniejsze.
Click here to print this tree Kliknij tutaj by wydrukować drzewo.
Click here to turn on balloon help Kliknij tutaja by włączyć dymek pomocy.
Click here to turn on help messages Kliknij tutaj by włączyć teksty pomocy.
Click on the small green trees to view extended family members. Kliknij na małe zielone drzewko by zobaczyć dodatkowych członków rodziny.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Kliknij tę strzałkę by dodać rodzeństwo, małżonka lub partnera tej osoby.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Kliknij tę strzałkę by przesunąć drzewo w tym kierunku. Możesz również
Click this button to recenter this family tree. Kliknij ten przycisk by wyśrodkować to drzewo.
Click this button to turn help balloons off. Kliknij ten przycisk by wyłączyć dymek pomocy.
Click this link to edit basic information about this person. Kliknij ten odnośnik by edytować podstawowe informacje o tej osobie.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Kliknij ten odnośnik by zobaczyć profil tej osoby. Profile niektórych osób można edytować.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Kliknij ten odnośnik by zobaczyć swoje drzewo genealogiczne tak, jak widzi je ta osoba.
Click to add a name Kliknij by dodać nazwisko.
Click to view this person's family tree. Kliknij by zobaczyć drzewo tej osoby.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Kliknięcie dowolnego nazwiska przeniesie cię do miejsce tej osoby w drzewa.
Close this dialog box when upload completes Zamknij to okno gdy przesyłanie zdjęć zakończy się
Close Zamknij
Comments Komentarze
Confirm email address Potwierdź adres e-mail
Connect these relatives to your tree. Dołącz tych krewnych do swojego drzewa.
Create Message Napisz wiadomość
Create a new album Utwórz nowy album
Created by NAME on DATE Utworzone przez NAME w dniu DATE
Created on DATE Utworzone w dniu DATE
Daughter-in-law Synowa
Delete this Album Usuń album
Description Opis
Deselect All Odznacz wszystko
Drag photos to change their display order in this album. Przeciągnij zdjęcia, by zmienić kolejność wyświetlania w albumie.
Drag this slider to change size of print. Przeciągnij ten suwak, by zmienić rozmiar wydruku.
Edit Album Edytuj album
Edit description... Edytuj opis...
Employer Pracodawca
End Year Rok ukończenia
English angielski
Family Albums Albumy rodzinne
Family Friends Przyjaciele rodziny
Find relatives quickly. Znajdź szybko krewnych.
Finished Zakończone
First Name / Last Name Imię / Nazwisko
First photo Pierwsze zdjęcie
Geni Image Upload Przesyłanie zdjęć
Go Idź
Having trouble? Try the simple uploader instead. Masz kłopoty? Spróbuj prostej wersji programu do przesyłania zdjęć.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Dymki pomocy są włączone. Najedź myszką nad dowolny element drzewa by otrzymać wyjaśnienie.
Hide help balloons Ukryj dymki pomocy
Home Phone Telefon domowy
I replied Odpowiedziałem
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Jeśli nazwiska w twoim drzewie zawierają znaki spoza alfabetu łacińskiego, to musisz wybrać "orientacja pozioma" w ustawieniach drukarki by poprawnie wyświetlać nazwiska.
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. Jeśli nie widzisz bezpośredniego krewnego nie zamapowanej osoby, dodaj ją do drzewa przez kliknięcie żółtych strzałek lub przejdź do innej gałęzi swojego drzewa.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Jeżeli chcesz zmienić rozmiar twojego wydruku, użyj elementów sterujących poniżej.
Image Uploader Przesyłanie obrazów
Immediate Family Members Członkowie najbliższej rodziny
In this photo Na tym zdjęciu
Invite a family member Zaproś członka rodziny
Invite your family: Zaproś swoją rodzinę:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Po prostu przeciągnij i upuść je na ich najbliższych. Jeżeli członek rodziny jest już w drzewie, przeciągnij jego nie połączony węzeł na ten w drzewie.
Leave a message for Zostaw wiadomość dla
Leave message Zostaw wiadomość
List of NAME's Tree Lista drzew NAME.
Make connections. Utwórz powiązania.
Make my profile photo Ustaw jako zdjęcie w profilu
Map of My Family Mapa mojej rodziny
Message Wiadomość
Mobile Phone Telefon komórkowy
My Profile Mój profil
NAME's photos =NAME
Name Imię
New Album Name Nazwa nowego albumu
Next Następny
No matches found, search entire tree Nie znaleziono pasujących elementów, przeszukaj całe drzewo
Note: 'date of death' Uwaga: "data śmierci"
Open Other Branches of Your Tree Otwórz pozostałe gałęzie twojego drzewa
PRINT DRUKUJ
Photo Added Dodane fotografie
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Stanowisko
Print To Paper Drukuj na papierze
Print in black & white Drukuj czarno/białe
Print with normal font. Drukuj normalną czcionką.
Print with small font. Drukuj małą czcionką.
Print your tree on one page. Drukuj drzewo na jednej stronie.
Printing Instructions Instrukcje drukowania
Recent Albums Najnowsze albumy
Recently Added List Lista ostatnio dodanych
Recently Joined List Lista ostatnio dołączonych
Recently Modified List Lista ostatnio zmienionych
Red Czerwony
Remove from Favorites Usuń z ulubionych
Reorder Album Porządkuj album
Reorder Photos Porządkuj zdjęcia
Reply Odpowiedz
Reverse Sort Odwróć sortowanie
Save your changes >> Zapisz zmiany >>
Saved Messages Zapisane wiadomości
Save Zapisz
Saving Zapisywanie
Search name or email Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
Second photo Drugie zdjęcie
Select All Wybierz wszystko
Select one or more photos from your computer Wybierz jedno lub więcej zdjęć ze swojego komputera
Send Birthday Reminders Wyślij przypomnienia o urodzinach
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Oddziel ulubione z każdej grupy przecinkami, np.: czytanie, wędkarstwo
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Oddziel pseudonimy przecinkami, np.: Jacek, Jaco, Wujek Jaco
Set Album Cover Ustaw okładkę albumu
Set as cover Ustaw jako okładkę
Set as profile photo Ustaw jako zdjęcie dla profilu
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Pokaż legendę
Show page numbers Pokaż numery stron
Simple Photo Uploader Proste wgrywanie zdjęć
Son-in-law Zięć
Start Year Rok rozpoczęcia
Start typing a language Zacznij wpisywać język
Start typing a political view Zacznij wpisywać orientację polityczną
Start typing a religion Zacznij wpisywać wyznanie
Start typing an ethnicity Zacznij wpisywać pochodzenie
Tag Your Added Photos Oznacz dodane zdjęcia
Tagged By Me Oznaczone przez mnie
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Wystąpił błąd przy importowaniu twojej książki adresowej. Proszę, upewnij się, że podałeś właściwą nazwę użytkownika i hasło, a następnie spróbuj ponownie.
Title Tytuł
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab By zobaczyć listę wszystkich nazwisk w twoim obecnym drzewie, otwórz zakładkę "Idź do..."
Type Description Here Tutaj wpisz opis
Type first or last name Wpisz imię lub nazwisko
Updated Zaktualizowane
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents Użyj opcji poniżej by określić rozmiar wydruku drzewa. Podgląd wydruku pokaże Ci, ile stron zajmie drzewo. Każdy szary kwadrat odpowiada
View as Tree Zobacz jako drzewo
Viewing X Photos Oglądasz X zdjęć
Who's In This Photo Kto jest na tym zdjęciu
Who's in this album Kto jest w tym albumie
X Added X dodanych
X people were not added X osób nie zostało dodanych
You must enter a subject or body Musisz wpisać temat lub treść
Yourself Własnoręcznie

}}

Lower case
add from address book dodaj z książki adresowej
and i
anniversaries rocznice
because we cannot send them email. ponieważ nie możemy wysłać im e-mail'a.
birthdays urodziny
created by Me stworzone przez mnie
current spouse aktualny małżonek/ka
done gotowe
edit edytuj
enter email wpisz adres e-mail
enter her email wpisz jej adres e-mail
enter his email wpisz jego adres e-mail
for My Family dla mojej rodziny
her brother jej brat
her daughter jej córka
her father jej ojciec
her husband jej mąż
her mother jej matka
her sister jej siostra
her son jej syn
her wife jej żona [yyy...?]
hide year ukryj rok
hide ukryj
his brother jego brat
his daughter jego córka
his father jego ojciec
his husband jego mąż [yyy...?]
his mother jego matka
his sister jego siostra
his son jego syn
his wife jego żona
include friends włącz przyjaciół
in w
one page. jedna strona.
only child jedynak/czka
or Cancel lub Anuluj
photos zdjęcia
replied odpowiedziane
rotate photos on the fly obracaj zdjęcia w locie
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. by wysłać tę wiadomość.
use the arrow keys on your keyboard. używaj klawiszy strzałek na klawiaturze.
view album oglądaj album
your father twój ojciec
your mother twoja matka

}}

Personal tools