Difference between revisions of "Template:Latvian translation"

From Wiki

Jump to: navigation, search
Line 1,041: Line 1,041:
 
|Tagged By Me=Manis atzīmētie
 
|Tagged By Me=Manis atzīmētie
 
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Notika kļūda, importējot Jūsu adrešu grāmatu. Lūdzu pārbaudiet Jūsu lietotāja vārdu un paroli un mēģiniet vēlreiz.
 
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Notika kļūda, importējot Jūsu adrešu grāmatu. Lūdzu pārbaudiet Jūsu lietotāja vārdu un paroli un mēģiniet vēlreiz.
 +
|Title=Virsraksts
 +
|To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab=Lai redzētu visu cilvēku sarakstu Jūsu pašreizējā ciltskokā, nospiediet 'Iet pie...'
 +
|Type Description Here=Ievadiet aprakstu šeit
 +
|Type first or last name=Ievadiet vārdu vai uzvārdu
 +
|Updated=Atjaunoti
 +
|Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents
  
 
}}<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Latvia]]</noinclude>
 
}}<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Latvia]]</noinclude>

Revision as of 19:58, 10 January 2009

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Visi ir saistīti

}}


Headers
Welcome Sveiki
Logout Atvienoties
Settings Uzstādījumi
Invite Uzaicināt
Help Palīdzība
Search name or email Meklēt pēc vārda vai e-pasta
Go Aiziet

}}


Footers
About Par projektu
Privacy Privātums
Forum Forums
Blog Blogs
Press Presei
Jobs Darbs
Safety Drošība
Terms Lietošanas nosacījumi
Directory Vārdu grāmata
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Mans ciltskoks
My Profile Mans profils
Photos Bildes
Home Sākums

}}


Home subtabs
News Jaunumi
Inbox Ienākošie ziņojumi
Calendar Kalendārs

}}


My Tree subtabs
Tree Ciltskoks
List Saraksts
Index Satura rādītājs
Share Dalīties
Map Karte
Discussion Diskusija

}}


Photos subtabs
All albums Visi albumi
My albums Mani albumi
Albums I'm in Albumi ar mani
Photos of Me Bildes ar mani
My Favorites Manas iecienītās bildes
Organizer Organizētājs

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Sveiki, NAME!
Add photos Pievienot bildes
Update Profile Labot profilu
Edit Privacy Labot privāto informāciju
Invite Family & Friends Uzaicināt ģimeni un draugus
New on Geni (In English) Geni jaunumi (angliski)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Ģimenes jaunumi
filter filtrs
Me mani
Family ģimeni
Show updates by: Rādīt jaunumus par:
Keep your family updated. Post your latest news here. Publicējiet šeit jaunumus par savu ģimeni.
post news publicēt
Today Šodien
Yesterday Vakar
NAME turns YEARS on DATE. NAME paliek DATE YEARS.
a moment ago pirms brīža
Leave a birthday greeting Aizsūtīt apsveikuma sveicienu
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME uzaicināja NAME ciltskokā.
NAME has a new profile photo. NAME ievietoja jauno profila bildi.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Jūs pievienojāt jūsu radu NAME, jūsu radu NAME un NAME un NUMBER citus pie ciltskoka.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME ievietoja piezīmi NAME viesu grāmatā
You commented in NAME's guestbook Jūs ievietojāt piezīmi NAME viesu grāmatā.
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME un NAME tika atzīmēti NUMBER bildē(s).
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME un NAME ievietoja jauno profila bildi.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Sūtīt viņai ziņojumu
Send him a message Sūtīt viņam ziņojumu
Write in her guestbook Ievietot komentāru viņas viesu grāmatā
Write in his guestbook Ievietot komentāru viņa viesu grāmatā
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Tiek rādīti NUMBER no NUMBER stāstiem
No new messages or requests. Nav neviena jauna ziņojuma vai pieprasījuma.
Birthdays & Anniversaries Dzimšanas dienas un jubilejas
view all redzēt visu
Welcome to the NAME Family! Laipni lūdzam NAME ģimenē!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Lai pilnvērtīgāk strādātu ar Geni, mēs ieteicam Jums:
Join the NAME tree Pievienoties NAME ciltskokam
Build your Family tree Veidot Jūsu ģimenes ciltskoku
Find more Family and Friends on Geni Meklēt ģimeni un draugus caur Geni
Enter Family birthdays Ievadīt ģimenes locekļu dzimšanas dienas
Complete your profile Aizpildīt Jūsu profilu
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Jums vēl nav neviena ģimenes jaunuma. Vai ielūdzāt savu ģimeni?
No events in the next month Nav notikumu nākošajā mēnesī
1 new message 1 jauns ziņojums
NUMBER new messages NUMBER jauni ziņojumi

}}

Inbox page and subpages
Messages Ziņojumi
Requests Pieprasījumi
Saved Saglabātie
Sent Nosūtītie
Send Message Nosūtīt ziņojumu
Sender Nosūtītājs
Subject Tēma
Send Messages Nosūtīt ziņojumus
Send Nosūtīt
All Visi
None Neko
Mark as Read Atzīmēt kā izlasītu
Mark as Unread Atzīmēt kā neizlasītu
Unread Neizlasīts
Read Izlasīts
Select Atzīmēt
Move to Saved Nosūtīt uz saglabātiem
Delete Izdzēst
You have NUMBER pending requests Jums ir NUMBER pieprasījumi, kuri gaida atbildi
There are NUMBER items in your saved messages NUMBER saglabāto ziņojumu
There are NUMBER items in your sent messages NUMBER nosūtīto ziņojumu
To: Kam:
Click to add name Noklikšķiniet, lai pievienotu vārdu
Add Group Pievienot grupu
Descendants of... Pēcnācēji...
Immediate Family of... Tuvākā ģimene...
Immediate Family Tuvākā ģimene
bigger lielāk
Save as group Saglabāt kā grupu
View Message Skatīties ziņojumu
Between NAME1 and NAME2 Starp NAME un NAME
Forward Pārsūtīt
Forward this conversation to: Pārsūtīt šo sarunu:
There are NUMBER items in your inbox Jums ir NUMBER ienākošie ziņojumi

}}

Calendar page
include deceased iekļaut mirušos
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family Ģimenei ir NUMBER dzimšanas dienas un NUMBER jubilejas

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAME ciltskoks

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigācija
Go to... Iet pie...
Preferences Uzstādījumi

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Šis ir ciltskokā redzamo cilvēku saraksts.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Noklikšķiniet uz vārdu, lai sameklētu šo cilvēku ciltskokā.

}}

Preferences tab
Display Izkārtojums
Names Vārdi
Advanced Papildus
Ancestors to display Rādīt iepriekšējās paaudzes
All generations Visas paaudzes
NUMBER generations NUMBER paaudzes
Direct ancestors only Tikai tiešie senči
Tree layout Ciltskoka izkārtojums
Standard Standarta
Vertical Vertikāli
Photos Only Tikai bildes
Names Only Tikai vārdi
Layout options Izkārtojuma iespējas
Show photos Rādīt bildes
"Flip" nodes "Kartiņas"
Click to "flip" nodes Klikšķiniet, lai redzētu "kartiņu"
Show yellow arrows Rādīt dzeltenas bultiņas
Show email prompt Jautāt e-pastu
Center single parents Centrēt vienīgo vecāku
Mark deceased Atzīmēt mirušos
Neutral color backgrounds Bezkrāsains fons
Name preferences Vārdu uzstādījumi
Do not display maiden names Nerādīt pirmslaulības uzvārdus
Maiden name appended, in parentheses Pievienot pirmslaulības uzvārdus iekavās
Maiden name instead of last name, in CAPS Pirmslaulības uzvārdus uzvārdu vietā LIELIEM burtiem
Maiden name instead of last name Pirmslaulības uzvārdus uzvārdu vietā
Ignore display name Neņemt vērā attēlošanas vārdu
Show suffixes Rādīt sufiksu
Show middle name Rādīt otro vārdu
Minimum font size Minimāls fonta izmērs
Maximum font size Maksimāls fonta izmērs
Rendering quality Attēla kvalitāte
High quality Augstākā kvalitāte
Medium quality Vidējā kvalitāte
Low quality Zemākā kvalitāte
Show tray on rollover Apakšējā izvēlne izbrauc automātiski
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Atjaunot visus uzstādījumus uz noklusēto vērtību.
Restore defaults Atjaunot uzstādījumus

}}

Explanations
View NAME's tree Skatīties NAME ciltskoku
See more of NAME's family tree Redzēt vairāk par NAME ciltskoku
Expand your tree to full screen Paplašināt Jūsu ciltskoku uz visu ekrānu
Edit NAME's basic information Ievadīt NAME pamatinformāciju
View NAME's profile Skatīties NAME profilu
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) ja viena persona tiek saistīta ar vairāk nekā vienu personu ciltskokā, tad veidojas cikls (piemēram, kad divas māsas precās ar diviem brāļiem)
Click to add a sibling or a spouse Noklikšķiniet, lai pievienotu māsu/brāli vai sievu/vīru

}}

Actions
New Jauns
Add people Pievienot cilvēku
Save & close Saglabāt un aizvērt
Save & continue Saglabāt un turpināt
or vai
Cancel Atcelt
View Skatīties
Profile Profils
Add Pievienot
sibling or spouse māsa/brālis vai sieva/vīrs
child bērns
Edit information Labot informāciju
View profile Skatīties profilu
More Vairāk
Create a cycle Izveidot ciklu
Close Aizvērt
Add Brother Pievienot brāli
Add Sister Pievienot māsu
Add Wife Pievienot sievu
Add Husband Pievienot vīru
Add Son Pievienot dēlu
Add Daughter Pievienot meitu
partner, ex-wife... partnere, bijusī sieva
partner, ex-husband... partneris, bijušais vīrs

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Cikli
remove noņemt
What's a cycle? Kas ir cikls?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Cikls ir tad, kad viena persona tiek saistīta ar vairāk kā vienu personu ciltskokā (piemēram, kad divas māsas precās ar diviem brāļiem). Lai izveidotu ciklu, velciet cilvēka kartiņu uz kartiņu, ar kuru ir saistīts cilvēks.
Remove this cycle? Noņemt šo ciklu?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Cikla noņemšana tikai noņems saistību. Jūs varēsiet to sasaistīt vēlreiz.
or vai
Husband or partner Vīrs vai partneris
Wife or partner Sieva vai partnere
They're the same person Šī ir viena un tā pati persona

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Veidojiet Jūsu ciltskoku no Jūsu adrešu grāmatiņas
Access your address book to select relatives to add to your tree. Piekļūstiet pie jūsu adrešu grāmatiņas, lai izvēlētos personas, kuras pievienot ciltskokam.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Jūsu e-pasta adrese
Your email password Jūsu e-pasta parole
Don't see your email provider? Nevarat atrast Jūsu e-pasta serveri?
Back to your unconnected people Atgriezties pie Jūsu nesavienotām personām
Showing NUMBER Contacts Redzami NUMBER kontakti
Email Contacts E-pasta kontakti
Select the family members in your address book Izvēlieties ģimenes locekļus no adrešu grāmatiņas
Choose another address book Izvēlēties citu adrešu grāmatiņu
*No one will be invited until you put them in your tree *Neviens netiks uzaicināts, kamēr neievietosiet viņus ciltskokā
Selected family Izvēlētā ģimene
Already in your tree Jau atrodas Jūsu ciltskokā
Already on Geni Jau atrodas Geni
You've imported X relative to your family tree. Jūs esat ieimportējis X radus Jūsu ciltskokā.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Lai ievietotu ciltskokā, pārvietojiet viņus uz tuvāko radinieku.
Drag and Drop Relatives Pārvietojiet radus
Unconnected People (X) Nesavienotas personas (X)
Drag their node onto a direct relative. Pārvietojiet kartiņu uz tuvāko radinieku.
Edit info Labot informāciju
Add more Pievienot vairāk

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME ir Jūsu RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Ir dzimis(-usi) DATE valstī COUNTRY
Living in COUNTRY Dzivo valstī COUNTRY
Occupation Nodarbošanās
User History Lietotāja darbības vēsture
Last updated on Pēdējo reizi veicis izmaiņas
Last login on Ienācis
Joined on Pievienojies
Added to family tree by NAME NAME pievienoja pie ciltskoka
Started family tree Sācis izveidot ciltskoku

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Tagad pievienojiet Jūsu vecākus
Click inside the blue and pink boxes. Klikšķiniet uz ziliem un rozā taisnstūriem.
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back atpakaļ
Click The Arrows To Add Relatives Lai pievienotu radus, noklikšķiniet uz dzeltenām bultiņām
You can add siblings, spouses, and children. Jūs varat pievienot māsas vai brāļus, sievu vai vīru, un bērnus.
Move Around Your Tree Pārvietoties pa ciltskoku.
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Izmantojiet klaviatūras bultiņas vai klikšķiniet uz ciltskoku.
Click Names To View Profiles Lai redzētu cilvēka profilu, noklikšķiniet uz vārda
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Lai labotu savu profilu, noklikšķiniet uz Mans profils
Invite Your Family Uzaiciniet Jūsu ģimeni
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Ievadiet ģimenes locekļu e-pasta adreses, lai viņi palīdzētu papildināt ciltskoku.

}}


List
List of NAME's Tree NAME ciltskoka saraksts
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Rāda NUMBER cilvēku no NUMBER, kas ir ciltskokā:
See: new additions / new members Skatīties: jaunus papildinājumus / jaunus locekļus
Sort by: Šķirot pēc
Relation Radniecība
Added by Kas pievienoja
Action Darbība
Son of Dēls kam
Daughter of Meita kam
Brother of Brālis kam
Sister of Māsa kam
Wife of Sieva kam
Husband of Vīrs kam
Mother of Māte kam
Father of Tēvs kam
View Tree Skatīties ciltskoku
View List Skatīties sarakstu
Remove from Family group Izņemt no ģimenes grupas
Add to Family group Pievienot ģimenes grupai
deceased miris
My Family Mana ģimene
My Blood Relatives Mani asinsradinieki
My Inlaws Mani sievas/vīra radi
My Ancestors Mani senči
My Descendants Mani pēcnācēji
My Blood Relatives Mani asinsradinieki
Recently Added List Pēdējā laikā papildinājumi
Recently Joined List Pēdējā laikā pievienojumi
Recently Modified List Pēdējā laikā saraksta labojumi
Invited By Me Manis uzaicinātie
Invited By My Family Manas ģimenes uzaicinātie
Added by Me Manis pievienotie
Previous Iepriekšējais

}}

Index
Index of Last Names Uzvārdu satura rādītājs
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER cilvēki ar NUMBER uzvārdiem
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" manā ciltskokā
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Redzami NUMBER no NUMBER cilvēkiem

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER no NUMBER ģimenes locekļi un draugi uz kartes pēc
current location tekošas dzīves vietas
place of birth dzimšanas vietas
NUMBER family members missing on this map NUMBER ģimenes locekļi neparādās šajā kartē
You Jūs
Living Relatives Radi
Deceased Relatives Mirušie radi
Inlaws Sievas/vīra radi
Friends Draugi
Put Your Relatives on The Map Ievietojiet Jūsu radus uz kartes
add pievienot
Place of burial Apbedīšanas vieta
Current location Tekošā dzīves vieta
Add location for NAME Pievienot vietu priekš NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Ierakstiet šeit savu piezīmi par ciltskoku
Enter your comment here Ievadiet tekstu šeit
Leave Comment Ievietot piezīmi

}}

Share and subpages
Share your tree Ciltskoka izplatīšana
Use these options to share your tree with family and friends. Izmantojiet šīs iespējas, lai izplatītu savu ciltskoku ģimenei un draugiem.
Invite your family Uzaicināt ģimeni
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Uzaicināt savu ģimeni, lai pievienotos, labotu un attīstītu ciltskoku.
Invite Uzaicināt
Invite Your Family and Friends to Geni Uzaicināt ģimeni un draugus uz Geni
Invitation History Uzaicinājumu vēsture
Invite Your Family and Friends Uzaicināt ģimeni un draugus
Invited By Me Manis uzaicinātie
Invited By My Family Manas ģimenes uzaicinātie
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Neviens uzaicinājums netika nosūtīts. Noklikšķiniet šeit, lai uzaicinātu citus.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER no NUMBER cilvēki, kuri ir:
Invited By Me Manis uzaicinātie
Invited By My Family Manas ģimenes uzaicinātie
Date Invited Uzaicinājuma datums
Status Statuss
Has responded to your invitation. Atbildēja uz uzaicinājumu.
Has not responded to your invitation. Neatbildēja uz uzaicinājumu.
Has not responded to invitation from NAME. Neatbildēja uz uzaicinājumu no NAME.
Remind Atgādināt
Web Email Web e-pasts
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Veidojiet ciltskoku no adrešu grāmatiņas un uzaiciniet savus tuvus draugus.
Email Applications E-pasta programmas
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Ielādējiet kontaktu datni šeit un Geni droši ieimportēs kontaktus. Uzziniet vairāk šeit kā izveidot kontaktu datni.
Contact File: Kontaktu datne
Add Emails: Pievienot e-pasta adreses:
separate email addresses with commas atdaliet e-pasta adreses ar komatiem
Email your tree Aizsūtīt ciltskoku pa e-pastu
Embed your tree Ievietot ciltskoku
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Izmantojiet šo saiti, lai izplatītu ierobežoto skatu uz ciltskoku:
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Ievietot ierobežoto skatu uz ciltskoku iekš sociālajiem tīkliem (Facebook, MySpace un citiem), Jūsu blogā vai mājaslapā.
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM ir standarta faila formāts ģenealoģiskai informācijai.
GEDCOM Export GEDCOM eksports
Preview or configure your shared tree view. Ciltskoka priekšskatījums vai pielāgošana.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. Lai pievietotos pie ciltskoka, lūdzu paprasiet NAME, lai atsūta Jums uzaicinājumu.
Configure your shared tree Koplietotā ciltskoka pielāgošana
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Izveidot ierobežoto skatu uz ciltskoku ģimenei un draugiem ārpus Geni.
Preview Priekšskatījums
You can drag your tree and change the zoom level. Jūs varat pārvietoties pa ciltskoku un pietuvināt skatu.
Share this link: Koplietot šo linku:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Ja vairs nevēlaties koplietot šo ciltskoku, Jūs varat deaktivizēt šo saiti. Jaunu saiti Jūs varēsiet izveidot jebkurā brīdī.
Deactivate this shared tree view Deaktivizēt šo koplietoto ciltskoka skatu
Customize Pielāgot
optional pēc izvēles
Tree type Ciltskoka veids
Pedigree view (direct ancestors only) Radi (tikai tiešie senči)
Immediate family Tuvākā ģimene
Immediate family and pedigree view Tuvākā ģimene un radi
Extended tree (first cousins) Paplašināts koks (brālēni, māsīcas)
Display type Skats
Standard Standarta
Vertical Vertikāli
Photos Only Tikai bildes
Names Only Tikai vārdi
more vairāk
less mazāk
Size Lielums
Small (300x250) Mazs (300x250)
Medium (375x300) Vidējs (375x300)
Large (600x400) Liels (600x400)
Tall (600x800) Garš (600x800)
go pielietot
Custom Pielāgots
Name display Rādīt vārdus
First name and last initial (Jane S.) Vārds un uzvārda iniciālis (Jānis S.)
First name only (Jane) Tikai vārds (Jānis)
Options Iespējas
Hide surnames of deceased direct ancestors Nerādīt mirušo vecāku uzvārdus
Hide own children under 18 Nerādīt savus bērnus līdz 18 gadiem
Hide profile photos Nerādīt bildes
Mark deceased Atzīmēt mirušos
Privacy Information Privātuma informācija
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Ja Jūs publicējat šo ciltskoku, mēs nevaram vairs garantēt publiskojamo datu privātumu. Mēs brīdinam Jūs būt piesardzīgiem un apsvērt Jūsu ģimenes locekļu datu drošību.
What we guarantee: Ko mēs garantējam:
You choose where to display your shared tree. Jūs izvēlaties kur publicēt Jūsu koplietošanas ciltskoku.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Jūsu koplietošanas ciltskoku nevar labot.
Other branches of your tree are not accessible. Citas Jūsu ciltskoka daļas nav pieejamas.
Only publicly viewable profile photos are shown. Tiek parādītas tikai publiski redzamas profilu bildes.
Additional profile information is not shown. Cita profila informācija nav redzama.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Uzvārdi netiek parādīti, ja vien Jūs izvēlaties rādīt tikai mirušo vecvecāku uzvārdus.
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Mazgadīgie netiek parādīti, ja vien izvēlaties rādīt tikai savus bērnus.
You can deactivate your shared tree at any time. Jūs varat deaktivizēt koplietošanas ciltskoku jebkurā laikā.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM ir standarta faila formāts, lai saglabātu un pārnestu ģenealoģisko informāciju. GEDCOM faila eksports ļaus Jums saglabāt Jūsu Geni ciltskoku uz Jūsu datora. Kad Jūs nospiedīsiet pogu apakšā, tiks izveidots Jūsu GEDCOM fails un Jums tiks atsūtīts saite, tā ielādēšanai.
Export My GEDCOM File Eksportēt manu GEDCOM failu

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Šis ir Jūsu
View your profile as others see it Apskatīt profilu tā, kā to redz citi
Your Profile is Jūsu profils ir
% Complete % pabeigts
Add your schools Pievienojiet Jūsu skolas
Add someone to your tree Pievienojiet kādu Jūsu ciltskokam
Edit your profile Labot Jūsu profilu
Add or View Photos Pievienot vai skatīties bildes
View Tree Skatīties ciltskoku
View List Skatīties sarakstu
Edit Profile Labot profilu
About me Par sevi
This is your profile as others see it. Šis ir Jūsu profils, kā to redz citi.

}}

User stats
User stats Lietotāju statistika
View tree awards Skatīties ciltskoka aktīvākos
People in My Tree Cilvēki manā ciltskokā
Added by Me Manis pievienotie
Ancestor Sencis
Ancestors Senči
Descendant Pēcnācējs
Descendants Pēcnācēji
Photo added Pievienota bilde
Photos added Pievienotas bildes
Family Tree Awards Ciltskoka aktīvākie
Tree Creator Ciltskoka izveidotājs
Top Profile Adders Visvairāk pievienotie profili
Top Profile Inviters Visvairāk uzaicinājumu
Top Photo Uploaders Visvairāk pievienoto bilžu

}}

Personal
Personal Personisks
Appearance Izskats
Contact Kontakti
Home address Mājas adrese
Mobile phone Mobilais tālrunis
Home phone Mājas tālrunis

}}

User history
User History Lietotāja darbības vēsture
Last updated on Pēdējo reizi veicis izmaiņas
Last login on Ienācis
Joined on Pievienojies
Started family tree Sācis izveidot ciltskoku

}}

About Me
Share some things about yourself here. Šeit ievadiet kādu informāciju par sevi.
Height Augstums
Ethnicity Ticība

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Labot pamatinformāciju
Basics Pamatinformācija
My Basics Mana pamatinformācija
Status Statuss
Living Dzīvs
Deceased miris
Name Vārds
First name vārds
Middle name otrs vārds
Last name uzvārds
Suffix sufikss
Display name Attēlošanas vārds
Email E-pasts
Current location Tekošā dzīves vieta
Gender Dzimums
Male Vīrietis
Female Sieviete
Date of birth Dzimšanas datums
Circa Aptuveni
Send Birthday Reminders Sūtīt dzimšanas dienu atgādinājumus
To my family Manai ģimenei
Place of birth Dzimšanas vieta
Birth order Dzimšanas kārtība
Death Miršana
Burial Apbedīšana
Languages Valodas
Nicknames Iesaukas
Unknown Nav zināms
Only child Vienīgais bērns
born first pirmais bērns
born second otrais bērns
born third trešais bērns
born fourth ceturtais bērns
born fifth piektais bērns
born sixth sestais bērns
born seventh septitais bērns
born eighth astotais bērns
born ninth devitais bērns
born tenth desmitais bērns
born eleventh vienpadsmitais bērns
born twelfth divpadsmitais bērns
born thirteenth trīspadsmitais bērns
born fourteenth četrpadsmitais bērns
born fifteenth piecpadsmitais bērns
born sixteenth sešpadsmitais bērns
born seventeenth septiņpadsmitais bērns
born eighteenth astoņpadsmitais bērns
born nineteenth deviņpadsmitais bērns
born twentieth divdesmitais bērns
This person does not have email Šai personai nav e-pasta
This person is deceased Šī persona ir mirusi

}}

Hair color
Hair Mati
Hair color Matu krāsa
Black melna
Blond blonda
Brown brūna
Gray pelēka
Other cita
Red ruda

}}

Eye color
Eyes Acis
Eye Color Acu krāsa
Amber dzintara
Blue zila
Green zaļa
Hazel gaiši brūna

}}

Religions
Religion Reliģija
Agnostic Agnosticisms
Atheist Ateisms
Baha'i Baha'i
Buddhist Budisms
Catholic Katolicisms
Christian - other Kristietība - cita
Eastern Orthodox Austrumu pareizticīgais
Greek Orthodox Grieķu pareizticīgais
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenots
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain =जैन
Jewish Ebrejs
Mormon Mormonisms
Protestant Protestantisms
Scientologist Saintoloģisms
Sikh Sikhisms
Taoist Taoisms
Wiccan =विकाधर्मि

}}

Political views
Political Views Politiskie uzskati
Conservative = सांप्रदायिक
Democratic Demokrāts
Green Party Zaļo partija
Independent Neatkarīgais
Indifferent =उदासीन
Liberal Liberālis
Libertarian =व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Very Conservative =मस्त सांप्रदायिक
Very Liberal =च़ड व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Moderate Conservative =मध्यम सांप्रदायिक
Moderate Liberal =मध्यम व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Republican Republikānis

}}

School
School Skola
Elementary School Pamatskola
Middle School Vidusskola
High School Vidusskola
College/University Koledža/universitāte
Graduate Education Doktorantūra

}}

Work
Work Darbs
Company Uzņēmums

}}

Contact information
My Contact Mana kontaktinformācija
On the web Internetā
Work address Darba adrese
Add another Pievienot citu

}}

Favorites
Favorites Izlase
Interests Intereses
Activities Nodarbošanās
People/Heroes Cilvēki/varoņi
Cuisines Kulinārija
Quotes =आद्गतियॊ/म्हणियॊ
Movies Filmas
TV Shows TV šovi
Music Mūzika
Books Grāmatas
Sports Sports
Service Serviss
Username Lietotājvārds
Web address Mājas lapas adrese
Phone Numbers Tālruņu numuri
Area code Zonas kods
Phone no Tālruņa numurs
Street Iela
County Apgabals
State Valsts
Postal code Pasta kods

}}


Relationships
Partner Partneris
is a ir
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Līgavainis
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Esošais(-ā) partneris(-e)
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Bijusī sieva
Divorced Šķirts(-a)
Ex-partner Bijušais(-si) partneris(-e)
Married on Laulības laiks
Married in Laulības vieta
Parents Vecāki

}}


Places
Date Datums
Location Vieta
City Pilsēta
State/Province =राज्य/नाड
Country Valsts
County Apgabals
Date of death Miršanas datums
Place of death Miršanas vieta
Date of burial Apbedīšanas datums
Place of burial Apbedīšanas vieta

}}


Relations
Brother Brālis
Sister Māsa
Mother Māte
Father Tēvs
Son Dēls
Daughter Meita
Half-brother Pusbrālis
Half-sister Pusmāsa
Stepmother Pamāte
Stepfather Patēvs
Stepson Padēls
Stepdaughter Pameita
Uncle (Mother's brother) Onkulis (mātes brālis)
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Onkulis
Aunt (Mother's sister) Tante (mātes māsa)
Aunt (Father's sister) Tante (tēva māsa)
Aunt Tante

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|Vectēvs (mātes tēvs)}
Nephew (Brother's Son) Brāļadēls
Nephew (Sister's Son) Māsasdēls
Nephew =गुरुताच़ॊ
Niece (Brother's Daughter) Brāļameita
Niece (Sister's Daughter) Māsasmeita
Niece =गुरुताच़ि
Grandfather (Father's Father) Vectēvs (tēva tēvs)
Grandfather Vectēvs
Grandmother (Mother's Mother) Vecmāmiņa (mātes māte)
Grandmother (Father's Mother) Vecmāmiņa (tēva māte)
Grandmother Vecmāmiņa
Great grandfather (Maternal) Vecvectēvs (mātes vectēvs)
Great grandfather (Paternal) Vecvectēvs (tēva vectēvs)
Great grandfather =पिज़्ज़ॊ
Great grandmother (Maternal) Vecvecmāmiņa (mātes vecmāmiņa)
Great grandmother (Paternal) Vecvecmāmiņa (tēva vecmāmiņa)
Great grandmother =पिज्जि
Grandson Mazdēls
Granddaughter Mazmeita
Great grandson Mazmazdēls
Great granddaughter Mazmazmeita
Husband Vīrs
Wife Sieva
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Bijušais vīrs
Ex-wife Bijusī sieva
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law =आज्जि
Great aunt's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great aunt Vecmāmiņas/vectēva māsa
Great uncle's daughter-in-law =आज्जि
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife =आज्जि
Great uncle's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great uncle Vecmāmiņas/vectēva brālis
Second great aunt =पिज्जे अवुसबापुसा भयिणि
Second great grandfather =पिज्जे बापुस
Second great grandmother =पिज्जे आवुसु
Second great uncle =पिज्जे आवुसबापसा भाव
Third great grandfather =पिज्जे अज़्ज़ॊ
Third great grandmother =पिज्जे आज्जि

}}

Timeline
Showing X Events Rāda X notikumu
Timeline Notikumi
reverse order sašķirot otrādi
Show events where X is a Rādīt notikumus, kur X ir
Participant Dalībnieks
Attendee Apmeklētājs
Fan Līdzjutējs
Creator Izveidotājs
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title Notikuma nosaukums
Year Gads
Add Event Pievienot notikumu
Add more details Pievienot vairāk informācijas
Please wait while the page loads Lūdzu uzgaidiet kamēr lādējas informācija
Range Diapazons
Start Date: Sākuma datums
End Date: Beigu datums
Enter event description here Šeit ievadiet notikuma aprakstu
Participants: Dalībnieki
Attendees: Apmeklētāji
Who is this event for? Kā dēļ ir šis notikums?
Who was at this event? Kurš bija šajā notikumā?
More Events Vairāk notikumu
My Timeline Mani notikumi
Add a new event Pievienot jauno notikumu
About This Event Par šo notikumu
Event Photos Notikuma bildes
Event Albums Notikuma albums
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Pašlaik nav nevienas bildes pie šī notikuma. Noklikšķiniet šeit, lai pievienotu bildes.
Attendees Apmeklētāji
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Pašlaik nav neviena apmeklētāja pie šī notikuma. Noklikšķiniet šeit, lai pievienotu apmeklētājus.
Who attended this event? Kurš apmeklēja šo notikumu?
Save Attendees Saglabāt apmeklētājus
Share some details about this event Padalīties ar informāciju par šo notikumu
Save Description Saglabāt aprakstu
Event successfully updated Notikums veiksmīgi saglabāts
There are currently no albums tagged with this event Pašlaik nav neviena albuma, kas ir pievienots pie šī notikuma
Guestbook Viesu grāmata
as par
worked at strādāja
X people X cilvēku
I was there Es biju tur
Fans Līdzjutēji
I wasn't there, but I'm a fan Es tur biju, bet esmu līdzjutējs
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Noklikšķiniet šeit, ja Jūs tur nebijāt, bet vēlaties šo notikumu redzēt pie saviem notikumiem

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Visi lietotāja uzstādījumi
Family Group Ģimenes grupa
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with aprakstiet Jūsu ģimenes grupu, t.i. Jūsu ciltskoka apakšgrupu, ar kuru Jūs vēlaties pastāvīgi uzturēt kontaktus
Profile Privacy Profila privātums
control who can see your profile and what they see kontrolējiet, kurš un ko drīkst redzēt Jūsu profilā
Profile Actions Profila darbības
control who can perform actions on your profile kontrolējiet, kurš drīkst veikt darbības ar Jūsu profilu
Blocked Users Bloķētie lietotāji
block users from seeing your profile or contacting you nobloķējiet lietotājus, kuri nedzīkst redzēt Jūsu profilu vai kontaktējiet ar Jums
Managed Profiles Jūsu izveidotie profili
control the privacy settings of profiles you have added kontrolējiet privātuma uzstādījumus profiliem, kurus Jūs izveidojāt
Recent Activity Jaunākās aktivitātes
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates kontrolējiet, ko Jūs vēlaties redzēt atskaitē par jaunākām aktivitātēm un cik bieži saņemt šos jaunumus
Notifications Paziņojumi
control what Geni events you get notified about kontrolējiet, par kuriem notikumiem Jums sūtīt paziņojumus
Email & Password E-pasts un parole
add or update your email and password pievienojiet vai atjaunojiet informāciju par e-pastiem un paroli
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. Jūsu Ģimene ir Jūsu ciltskoka apakšgrupa, ar kuru Jūs pastāvīgi uzturāt kontaktu. Šī ir grupa, ar kuru Jūs apmaināties ar jaunumiem, bildēm un dzimšanas dienu informāciju.
My Family consists of Mana Ģimene sastāv no
and un
plus their current partners pluss viņu pašreizējie dzīves biedri
My 5th cousins and closer Mani 5.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
My 4th cousins and closer Mani 4.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
My 3rd cousins and closer Mani 3.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
My 2nd cousins and closer Mani 2.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
My 1st cousins and closer Mani 1.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
My immediate family Mana tuvākā ģimene
None of my blood relatives Neviens no maniem asins radiniekiem
NAME's 5th cousins and closer NAME un viņa/viņas 5.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
NAME's 4th cousins and closer NAME un viņa/viņas 4.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
NAME's 3rd cousins and closer NAME un viņa/viņas 3.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
NAME's 2nd cousins and closer NAME un viņa/viņas 2.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
NAME's 1st cousins and closer NAME un viņa/viņas 1.pakāpes brālēni/māsīcas un tuvākie
NAME's immediate family NAME un viņa/viņas tuvākā ģimene
None of NAME's blood relatives Neviens no NAME asins radiniekiem
You can add or remove individuals on their profile. Jūs varāt pievienot vai noņemt indivīdus no viņu attiecīgiem profiliem.
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Atzīmējiet attiecīgas rūtiņas, lai noteiktu, kurš drīkst skatīties Jūsu profila informāciju.
Public Ārējie lietotāji
Profile photo Profila bilde
expand papildus
Basic Info Vispārējā informācija
close aizvērt
Maiden name Pirmslaulību uzvārds
First names of immediate family Tuvāko ģimenes locekļu vārdi
Person who added me Persona, kas mani pievienoja
Birthday Dzimšanas diena
hide age noslēpt vecumu
Birth place Dzimšanas vieta
Occupation Nodarbošanās
About Me Par mani
Family box Ģimenes sadaļa
Friends box Draugu sadaļa
Latest News box Pēdējo ziņu sadaļa
User Stats box Lietotāja statistikas sadaļa
Personal Info Personiskā informācija
Contact Info Kontaktinformācija
Work Info Darba informācija
Schools Skolas
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Atzīmējiet attiecīgas rūtiņas, lai noteiktu, kurš drīkst veikt darbības ar Jūsu profilu.
Who can edit my profile info? Kurš drīkst labot informāciju par mani?
Who can post a comment? Kurš drīkst ierakstīt komentārus?
Who can send me a message? Kurš drīkst sūtīt man ziņojumus?
Who can invite me to be friends? Kurš drīkst ielūgt mani būt par draugu?
Who can find me using search? Kurš drīkst sameklēt mani, izmantojot meklēšanu?
unblock atbloķēt
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. Aizliegt kādam no Jūsu ciltskoka redzēt Jūsu profilu un nobloķēt ziņojumu saņemšanu no viņa.
Block a User Nobloķēt lietotāju
Users will not be notified that you've blocked them. Lietotājs netiks informēts, ka Jūs viņu nobloķējāt.
Currently Blocked Pašlaik ir nobloķēts
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. atbloķēt
Return to Account Settings Atgriezties pie Lietotāja uzstādījumiem
Manage the privacy of the profiles you've added. Šeit var administrēt lietotāju profilus, kurus Jūs esat pievienojis.
Living Profiles I Added Dzīvojošas personas, kuras es pievienoju
Who can edit? Kurš var labot?
Who can search? Kurš var meklēt?
Only Me Tikai es
Entire Tree Viss ciltskoks
Anyone Jebkurš
Deceased Profiles I Added Mirušās personas, kuras es pievienoju
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. Kad Jūs pievienojat kādu notikumu iekš Geni, Jūsu ģimene un draugi saņem paziņojumu.
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. Viņi saņems paziņojumus tikai par tiem notikumiem, kas ir atļauti ar Jūsu privātuma uzstādījumiem.
Create an update when I... Veidot paziņojumu, ja es ...
update my own profile papildinu manu profilu
post my latest news ievietoju jaunumus
add a Friend pievienoju draugu
comment in someone's guestbook ievietoju komentāru kādas personas viesu grāmatā
comment on a photo komentēju bildes
comment on an event komentēju notikumu
comment in my tree discussion ievietoju komentāru mana ciltskoka diskusijā
An update will always appear when I... Paziņojums vienmēr veidosies, kad es ...
add someone to the tree pievienoju kādu pie ciltskoka
update someone else's profile mainu kādu profilu
add photos pievienoju bildes
tag someone in a photo atzīmēju kādu uz bildes
add an event pievienoju notikumu
tag someone in an event atzīmēju kādu notikumā
add photos to an event pievienoju bildes pie notikuma
An update will never appear when I... Paziņojums nekad neveidosies, kad es ...
send a message sūtu ziņojumu
view a profile skatos profilu
view a photo skatos bildes
decline an invitation atteicu uzaicinājumu
edit my Family group laboju manu Ģimenes grupu
edit my privacy settings laboju manus privātuma uzstādījumus
Control which notification emails Geni sends you. Kontrolējiet, kurus paziņojumus Geni lai sūtu Jums pa e-pastu
Send me an email when someone Sūtīt man e-pastu, kad kāds
sends me a message sūta man ziņojumu
invites me to be Family uzaicina mani būt par ģimeni
invites me to be a Friend uzaicina mani būt par draugu
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends apstiprina manu uzaicinājumu pievienoties ciltskokam, ģimenei vai draugiem
comments in my guestbook atstāj komentāru manā viesu grāmatā
comments in my tree discussion atstāj komentāru manā cilstkoka diskusijā
comments on my photo or responds to my comment komentē manas bildes vai atbild uz manu komentāru
comments on my event or responds to my comment komentē manu notikumu vai atbild uz manu komentāru
tags me in a photo (once daily max) atzīmē mani uz bildes (ne biežāk ka vienu reizi dienā)
adds photos of Family and Friends (once daily max) pievienot bildes ar ģimeni vai draugiem (ne biežāk ka vienu reizi dienā)
makes new additions to my Tree (once daily max) pievieno cilvēkus pie mana ciltskoka (ne biežāk ka vienu reizi dienā)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) no manas ģimenes vai draugiem drīzumā svinēs dzimšanas dienu (ne biežāk ka vienu reizi dienā)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Bez tam informēt mani par Geni jaunām funkcijām un paziņojumiem
Primary Email Address Galvenā e-pasta adrese
Change Password Mainīt paroli
Add email Pievienot e-pastu
Enter Current Password Ievadiet pašreizējo paroli
Confirm New Password Apstipriniet jauno paroli
Type New Password Ievadiet jauno paroli

}}

Error/Information Messages
Please wait... Lūdzu uzgaidiet...
Almost done... Gandrīz pabeigts...
Loading Relationship... Ielādē radniecību...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Atvainojiet, Jūs nevarat nosūtīt ziņojumu pats sev.
You must specify recipients to send this message. Lūdzu norādiet šī ziņojuma saņēmējus.
You must enter a subject or body to send this message. Lūdzu ievadiet šī ziņojuma tematu vai saturu.
The conversation has been saved. Saruna ir saglabāta.
We are experiencing technical difficulties Mums ir tehniskās problēmas
The conversation has been deleted. Saruna ir izdzēsta.
NAME's current location was placed on the map. NAME pašreizēja dzīvesvieta ir ievietota uz kartes.
Your address book has been cleared. Jūsu adrešu grāmata tika iztīrīta.
Please enter some email addresses to invite. Lūdzu ievadiet e-pasta adreses uzaicinājumam.
Please enter a valid email address and password. Lūdzu ievadiet derīgo e-pasta adresi un paroli.
You haven't imported any contacts. Jūs neesat ieimportējuši nevienu kontaktu.

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Virsraksts}
(Balloon Icon) =फुगॆ प्रतिकृति
(I Icon) =प्रतिकृति
(Printer Icon) =मुद्रका प्रतिकृति
(relative) =नातलग
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. ActiveX control ir vajadzīgs, lai ielādētu Jūsu bildes ātri un vienkārši. Jums būs iespēja izvēlēties vairākas bildes lietotājam draudzīgā veidā, nevis neveiklā veidā pa vienai bildei. Instalācija aizņems ne vairāk par dažām minūtēm, lūdzu esat pacietīgi. Lai uzinstalētu Bilžu ielādētāju (Image Uploader), lūdzu noklikšķiniet uz informācijas rindas. Pēc tam, kad ielādēsies lapa, nospiediet "Yes", kad redzēsiet instalācijas dialogu.
Add Photos to This Album Pievienot bildes pie šī albuma
Add Relatives to Calendar Pievienot radiniekus pie kalendāra
Add a Caption Pievienot virsrakstu
Add descendants of Pievienot pēcnācējus pie
Add immediate family of Pievienot tuvāko ģimeni pie
Add multiple photos very quickly, Pievienot vairākas bildes ļoti ātri,
Add photos from your computer. Pievienot bildes no Jūsu datora.
Add these photos to Pievienot šīs bildes pie
Add to Favorites Pievienot pie izlases
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Pievienojiet Jūsu ģimenes locekļu e-pasta adreses, lai viņi varētu papildināt ciltskoku.
Added On Kad pievienots
Added to family tree by Kurš pievienoja pie ciltskoka
Adding X Photos Pievieno X bildes
Advanced Photo Uploader Uzlabots bilžu ielādētājs
Album Cover Albuma vāka bilde
An existing photo album Esošs bilžu albums
Are you sure you want to delete this photo? Vai vēlaties izdzēst šo bildi?
Back to your profile Atgriezties pie Jūsu profila
Balloon help is off Palīdzība ir izslēgta
Balloon help is on Palīdzības ir ieslēgta
Birth Dzimšana
Blood Relatives Asins radinieki
Bloodrelatives Asinsradinieki
Born Dzimis
Brother-in-law Sievas brālis
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Noklikšķiniet bultiņu, lai pārvietotu ciltskoku šajā virzienā. Jūs arī varat izmantot bultiņu pogas uz tastatūras.
Click and drag to move this out of the way. =वाट्टे थांवुनु भायॆर काडुक किटिकिटि करुनु ताणाति।
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Noklikšķiniet un velciet uz augšu vai uz leju, lai pietuvinātu vai attālinātu.
Click here to print this tree Noklikšķiniet, lai izdrukātu šo ciltskoku.
Click here to turn on balloon help Noklikšķiniet, lai ieslēgtu palīdzību.
Click here to turn on help messages Noklikšķiniet, lai ieslēgtu palīdzības ziņojumus.
Click on the small green trees to view extended family members. Noklikšķiniet uz maziem zaļiem kociņiem, lai redzētu citus ģimenes locekļus.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Noklikšķiniet šo bultiņu, lai pievienotu personai brāli, māsu, dzīvesbiedru vai partneri.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =या दीकान कुटमरूक व्हरूक या बानाक किटिकिटि कराति। तुम्मि निम्न सुद्दांय करयेद
Click this button to recenter this family tree. Noklikšķiniet šo pogu, lai nocentrētu ciltskoku.
Click this button to turn help balloons off. Noklikšķiniet, lai izslēgtu palīdzību.
Click this link to edit basic information about this person. Noklikšķiniet šo linku, lai koriģētu šīs personas pamatdatus.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Noklikšķiniet šeit, lai redzētu šīs personas profilu. Jūs varēsiet arī labot šo profilu.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Noklikšķiniet šo linku, lai redzētu Jūsu ciltskoku no šīs personas redzes punkta.
Click to add a name Noklikšķiniet, lai ievadītu vārdu
Click to view this person's family tree. Noklikšķiniet, lai redzētu šīs personas ciltskoku.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Klikšķināšana uz jebkura vārda parādīs šo personu uz ciltskoka.
Close this dialog box when upload completes Aizvērt šo logu, kad ielāde beigsies
Close Aizvērt
Comments Komentāri
Confirm email address Apstipriniet e-pasta adresi
Connect these relatives to your tree. Pievienot šos radiniekus pie Jūsu ciltskoka.
Create Message Izveidot ziņojumu
Create a new album Izveidot albumu
Created by NAME on DATE Izveidoja NAME, DATE
Created on DATE Izveidots DATE
Daughter-in-law Vedekla
Delete this Album Izdzēst šo albumu
Description Apraksts
Deselect All Neko neiezīmēt
Drag photos to change their display order in this album. Pārvietojiet bildes, lai nomainītu to parādīšanas secību albumā.
Drag this slider to change size of print. Pārvietojiet šo slīdrādi, lai nomainītu drukāšanas izmēru.
Edit Album Albuma labošana
Edit description... Apraksta labošana...
Employer Darbinieks
End Year Beigšanas gads
English Angļu
Family Albums Ģimenes albumi
Family Friends Draugu albumi
Find relatives quickly. Ātri sameklēt radiniekus.
Finished Pabeigts
First Name / Last Name Vārds / uzvārds
First photo Pirmā bilde
Geni Image Upload Geni bilžu ielāde
Go Aiziet
Having trouble? Try the simple uploader instead. Vai ir grūtības? Pamēģiniet vienkāršo bilžu ielādētāju.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Palīdzība ir ieslēgta. Pārvietojiet peli uz ciltskoka objektiem izskaidrojumam.
Hide help balloons Noslēpt palīdzību
Home Phone Mājas tālrunis
I replied Esmu atbildējis
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Ja Jūsu ciltskokā ir vārdi ar ne-latīņu burtiem, tad izvēlieties printera "landscape" drukāšanas režīmu, lai attēlotu burtus pareizi.
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. =सिदॆ संबंधित जन कुटमरूकार दिसना ज़ाल्लॆरि हळदुवॆं बाणारि किटिकिटि करुनु तांका ज़ॊडाति अथवा दुसरॆ शाखॆरि पळंयाति।
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Ja vēlaties izmainīt drukāšanas izmēru, izmantojiet uzstādījumus zemāk.
Image Uploader Bilžu ielādētājs
Immediate Family Members Tuvākās ģimenes locekļi
In this photo Šajā bildē
Invite a family member Uzaicināt ģimenes locekļus
Invite your family: Uzaicināt Jūsu ģimeni:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Vienkārši pārvietojiet viņus uz to tuvāko radinieku. Ja Jūsu radinieks jau ir ciltskokā, tad pārvietojiet viņa nesavienoto profilu uz attiecīgo Jūsu ciltskokā.
Leave a message for Atstāt ziņojumu priekš
Leave message Atstāt ziņojumu
List of NAME's Tree NAME ciltskoka saraksts
Make connections. Veidot savienojumus.
Make my profile photo Izmantot kā manu profila bildi
Map of My Family Manas ģimenes karte
Message Ziņojums
Mobile Phone Mobilais tālrunis
My Profile Mans profils
NAME's photos =NAME
Name Vārds
New Album Name Jaunā albuma nosaukums
Next Nākošais
No matches found, search entire tree Nav atrasts, meklējiet visā ciltskokā
Note: 'date of death' 'Piezīme: 'miršanas datums'
Open Other Branches of Your Tree =कुटमरूकालीं अन्य शाखां मॆकळाति
PRINT PRINT
Photo Added Bilde ir pievienota
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Pozīcija
Print To Paper Drukāt uz papīra
Print in black & white Drukāt melnbalti
Print with normal font. Drukāt ar normāliem fontiem.
Print with small font. Drukāt ar maziem fontiem.
Print your tree on one page. Drukāt ciltskoku uz vienas lapas.
Printing Instructions Drukāšanas instrukcija
Recent Albums Jaunākie albumi
Recently Added List Pēdējā laikā papildinājumi
Recently Joined List Pēdējā laikā pievienojumi
Recently Modified List Pēdējā laikā saraksta labojumi
Red ruda
Remove from Favorites Izdzēst no izlases
Reorder Album Pāršķirot albumu
Reorder Photos Pāršķirot bildes
Reply Atbildēt
Reverse Sort Sašķirot otrādi
Save your changes >> Saglabāt izmaiņas >>
Saved Messages Saglabātie ziņojumi
Save Saglabāt
Saving Saglabāšana
Search name or email Meklēt pēc vārda vai e-pasta
Second photo Otrā bilde
Select All Izvēlēties visu
Select one or more photos from your computer Izvēlieties vinu vai vairākas bildes no Jūsu datora
Send Birthday Reminders Sūtīt dzimšanas dienu atgādinājumus
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Atdaliet hobijus ar komatu, piem., lasīšana, makšķerēšana
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Atdaliet iesaukas ar komatu, piem., Jančuks, Džekiņš
Set Album Cover Uzlikt kā albuma vāks
Set as cover Uzlikts kā albuma vāks
Set as profile photo Uzlikts kā profila bilde
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Parādīt aprakstu
Show page numbers Parādīt lapu numurus
Simple Photo Uploader Vienkāršais bilžu ielādētājs
Son-in-law znots
Start Year Sākuma gads
Start typing a language Sāciet rakstīt valodu
Start typing a political view Sāciet rakstīt politiskos uzskatus
Start typing a religion Sāciet rakstīt reliģiju
Start typing an ethnicity Sāciet rakstīt etniskumu
Tag Your Added Photos Atzīmējiet cilvēkus uz pievienotām bildēm
Tagged By Me Manis atzīmētie
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Notika kļūda, importējot Jūsu adrešu grāmatu. Lūdzu pārbaudiet Jūsu lietotāja vārdu un paroli un mēģiniet vēlreiz.
Title Virsraksts
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab Lai redzētu visu cilvēku sarakstu Jūsu pašreizējā ciltskokā, nospiediet 'Iet pie...'
Type Description Here Ievadiet aprakstu šeit
Type first or last name Ievadiet vārdu vai uzvārdu
Updated Atjaunoti
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos =X छायाचित्रां पळंयता
Who's In This Photo =या छायाचित्रांतुं कॊणकॊण आस्सत
Who's in this album या छायाचित्रसंग्रहांतुं कॊणकॊण आस्सत=
X Added =X जनांक ज़ॊडलॆं
X people were not added =X जनांक ज़ॊडनि
You must enter a subject or body =विषय अथवा संदेश घालका
Yourself =तुम्मिचि

}}

Lower case
add from address book =विज़कागद संपर्कां पांना थांवुनु घॆवयेद
and un
anniversaries =वरसोत्सवां
because we cannot send them email. =इत्तॆक म्हणलॆरि आमकां तांका वीज़कागद पॆटंवचॆक ज़ायना।
birthdays =ज़ायिदीसां
created by Me =हांवॆं घडंयलॆलीं
current spouse =वर्तमान बाम्मुण-बायिल
done =ज़ाल्लॆं
edit =संपादित करयेद
enter email =वीज़कागदविळास घालाति
enter her email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
enter his email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
for My Family =कुटमा खात्तिरि
her brother =तांगॆलॊ भाव
her daughter =तांगॆलि भयिणि
her father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
her husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
her mother =तांगॆलि आवुस/आवय
her sister =तांगॆलि भयिणि
her son =तांगॆलॊ पूतु
her wife =तांगॆलि बायिल
hide year =वरस निप्पंययेद
hide =निप्पंययेद
his brother =तांगॆलॊ भाव
his daughter =तांगॆलि धूव
his father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
his husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
his mother =तांगॆलि आवुस/आवय
his sister =तांगॆलि भयिणि
his son =तांगॆलॊ पूतु
his wife =तांगॆलि बायिल
include friends =इष्टांक धरुनु
in =भितर
one page. =एक पान
only child =ऎकळॆ चॆरुडु
or Cancel =रद्द करयेद
photos =छायाचित्रां
replied =नॆं ज़वाब दिल्लॆं
rotate photos on the fly =छायाचित्रां घुवंडयात
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. =हॆं संदेश धाडुक
use the arrow keys on your keyboard. =संज्ञापळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆं प्रयोजन कराति
view album =छायाचित्रसंग्रह पलंयाति
your father =तुमगॆलॊ बापुस
your mother =तुमगॆलॊ आवुस

}}

Personal tools