Difference between revisions of "Template:Czech translation"

From Wiki

Jump to: navigation, search
m (Prvních pár korektur. Další přibudou velmi brzy.)
Line 21: Line 21:
 
|Jobs=Zaměstnání
 
|Jobs=Zaměstnání
 
|Safety=Bezpečí
 
|Safety=Bezpečí
|Terms=Používání
+
|Terms=Podmínky
 
|Directory=Adresář
 
|Directory=Adresář
 
|GEDCOM=GEDCOM
 
|GEDCOM=GEDCOM
Line 28: Line 28:
 
|My Tree=Můj rodokmen
 
|My Tree=Můj rodokmen
 
|My Profile=Můj profil
 
|My Profile=Můj profil
|Photos=Fotografie
+
|Photos=Fotogalerie
 
|Home=Domů
 
|Home=Domů
  
Line 34: Line 34:
 
|Tree=Rodokmen
 
|Tree=Rodokmen
 
|List=Seznam
 
|List=Seznam
|Index=Příjmení
+
|Index=Rejstřík
 
|Share=Sdílení
 
|Share=Sdílení
 
|Map=Mapa
 
|Map=Mapa
|Discussion=Diskuse
+
|Discussion=Diskuze
  
 
<!-- Photos subtabs -->
 
<!-- Photos subtabs -->
Line 56: Line 56:
 
|Update Profile=Aktualizovat profil
 
|Update Profile=Aktualizovat profil
 
|Edit Privacy=Upravit soukromí
 
|Edit Privacy=Upravit soukromí
|Invite Family & Friends=Pozvat rodinu & přátelé
+
|Invite Family & Friends=Pozvat rodinu a přátelé
 
|New on Geni (In English)=New on Geni
 
|New on Geni (In English)=New on Geni
 
|Family News=Rodinné novinky
 
|Family News=Rodinné novinky
Line 63: Line 63:
 
|Me=Já
 
|Me=Já
 
|Family=Rodina
 
|Family=Rodina
|Keep your family updated. Post your latest news here.=Zaktualizuj svou rodinu. Pošli sem novinku.
+
|Keep your family updated. Post your latest news here.=Aktualizuj svou rodinu. Pošli sem novinku.
|post news=Poslané novinky
+
|post news=zaslané novinky
 
|Today=Dnes
 
|Today=Dnes
|Yesterday=Zítra
+
|Yesterday=Včera
 
|NAME turns YEARS on DATE.=NAME dosáhne DATE věku YEARS
 
|NAME turns YEARS on DATE.=NAME dosáhne DATE věku YEARS
 
|a moment ago=před chvílí
 
|a moment ago=před chvílí
Line 72: Line 72:
 
|NAME invited NAME to the Tree.=NAME pozval NAME do rodiného stromu.
 
|NAME invited NAME to the Tree.=NAME pozval NAME do rodiného stromu.
 
|NAME has a new profile photo.=NAME má nové foto v profilu.
 
|NAME has a new profile photo.=NAME má nové foto v profilu.
|You added your relative NAME, your relative NAME, and NAME and NUMBER others to the Tree.=Přidal si svého příbuzného NAME, NAME a NAME a NUMBER dalších do rodiného stromu.
+
|You added your relative NAME, your relative NAME, and NAME and NUMBER others to the Tree.=Přidal si svého příbuzného NAME, NAME a NAME a NUMBER dalších do rodokmenu.
|The About Me section of NAME's profile has been updated.=NAME sekce O mně v profilu byla aktualizována  
+
|The About Me section of NAME's profile has been updated.=NAME sekce O mně v profilu byla aktualizována.
 
|NAME commented in NAME's guestbook=NAME přídal komentář v NAME knize návštěv
 
|NAME commented in NAME's guestbook=NAME přídal komentář v NAME knize návštěv
 
|You commented in NAME's guestbook=Přidal jsi komentář do NAME kiny návštev
 
|You commented in NAME's guestbook=Přidal jsi komentář do NAME kiny návštev

Revision as of 19:44, 30 June 2008

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Všichni jsou příbuzní

}}


Headers
Welcome Vítejte
Logout Odhlásit
Settings Nastavení
Invite Pozvat
Help Nápověda
Search name or email Hledat jméno nebo email
Go Jdi

}}


Footers
About O nás
Privacy Soukromí
Forum Diskuse
Blog Blog
Press Press
Jobs Zaměstnání
Safety Bezpečí
Terms Podmínky
Directory Adresář
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Můj rodokmen
My Profile Můj profil
Photos Fotogalerie
Home Domů

}}


Home subtabs
News Novinky
Inbox Doručená pošta
Calendar Kalendář

}}


My Tree subtabs
Tree Rodokmen
List Seznam
Index Rejstřík
Share Sdílení
Map Mapa
Discussion Diskuze

}}


Photos subtabs
All albums Všechna alba
My albums Moje alba
Albums I'm in Alba s mými fotkami
Photos of Me Moje fotky
My Favorites Oblíbená alba
Organizer Správce

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Ahoj, NAME!
Add photos Přidat fotky
Update Profile Aktualizovat profil
Edit Privacy Upravit soukromí
Invite Family & Friends Pozvat rodinu a přátelé
New on Geni (In English) New on Geni

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Rodinné novinky
filter filtr
Me
Family Rodina
Show updates by: Zobraz aktualizace dle:
Keep your family updated. Post your latest news here. Aktualizuj svou rodinu. Pošli sem novinku.
post news zaslané novinky
Today Dnes
Yesterday Včera
NAME turns YEARS on DATE. NAME dosáhne DATE věku YEARS
a moment ago před chvílí
Leave a birthday greeting Zanech narozeninový pozdrav
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME pozval NAME do rodiného stromu.
NAME has a new profile photo. NAME má nové foto v profilu.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Přidal si svého příbuzného NAME, NAME a NAME a NUMBER dalších do rodokmenu.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME přídal komentář v NAME knize návštěv
You commented in NAME's guestbook Přidal jsi komentář do NAME kiny návštev
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME a NAME byli označeni na NUMBER fotkách
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME and NAME mají nové fotky v profilech
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Pošli jí zprávu
Send him a message Pošli mu zprávu
Write in her guestbook Přispěj do její návštěvní knihy
Write in his guestbook Přispěj do jeho návštěvní knihy
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Zobrazuji NUMBER z NUMBER příběhů
No new messages or requests. Žádné nové zprávy či žádosti.
Birthdays & Anniversaries Narozeniny a výročí
view all zobraz vše
Welcome to the NAME Family! Vítej do stromu rodiny NAME!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Pro maximální využití možnosti Geni, doporučujeme, aby jsi:
Join the NAME tree Přidej se do stromu NAME
Build your Family tree Vybuduj svůj rodinný strom
Find more Family and Friends on Geni Najdi více členů rodiny a přátel na Geni
Enter Family birthdays Zadej rodinné narozeniny
Complete your profile Dokonči svůj profil
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Nemáš žádné informace od rodiny. Pozval jsi již svoji rodinu?
No events in the next month V následujícím měsicí nejsou žádné události
1 new message 1 nová zpráva
NUMBER new messages NUMBER nových zpráv

}}

Inbox page and subpages
Messages Zprávy
Requests Žádosti
Saved Uložené
Sent Odeslané
Send Message Poslat zprávu
Sender Odesilatel
Subject Předmět
Send Messages Poslat zprávy
Send Poslat
All Vše
None Žádné
Mark as Read Označit jako přečtené
Mark as Unread Označit jako nepřečtené
Unread Nepřečtené
Read Přečtené
Select Vyber
Move to Saved Přesunout do uložených
Delete Smazat
You have NUMBER pending requests Máš NUMBER žádostí k vyřízení
There are NUMBER items in your saved messages Ve složce Uložené je NUMBER položek
There are NUMBER items in your sent messages Ve složce Odeslané je NUMBER položek
To: Příjemce:
Click to add name Klikni pro přidání jména
Add Group Přidat skupinu
Descendants of... Potomci ...
Immediate Family of... Příma rodina...
Immediate Family Příma rodina
bigger zvětšit
Save as group Uložit jako skupinu
View Message Zobrazit zprávu
Between NAME1 and NAME2 Mezi NAME a NAME
Forward Přeposlat
Forward this conversation to: Přeposlat tuto konverzaci:
There are NUMBER items in your inbox Ve tvém inboxu je NUMBER položek

}}

Calendar page
include deceased zahrnout zesnulé
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER narozenin & NUMBER výročí rodiny

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAME strom

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigovat
Go to... Jdi na
Preferences Vlastnosti

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Tento seznam obsahuje lidi ve stromu výše.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Kliknutím na jméno se dostaneš na pozici osoby ve stromu.

}}

Preferences tab
Display Zobrazit
Names Jména
Advanced Pokročilé
Ancestors to display Zobrazit předky
All generations Všechny generace
NUMBER generations NUMBER generací
Direct ancestors only Pouze přímí předci
Tree layout Rozložení stromu
Standard Standardní
Vertical Svislé
Photos Only Pouze fotky
Names Only Pouze jména
Layout options Možnosti zobrazení
Show photos Zobraz fotky
"Flip" nodes Prohoď uzly
Click to "flip" nodes Klikni pro prohození uzlů
Show yellow arrows Ukázat žluté šipky
Show email prompt Ukázat výzvu pro email
Center single parents Vystředit jednotlivé rodiče
Mark deceased Označit zesnulé
Neutral color backgrounds Neutrální barva pozadí
Name preferences Možnosti jmena
Do not display maiden names Nezobrazovat jména za svobodna
Maiden name appended, in parentheses Jméno za svobodna v závorkách
Maiden name instead of last name, in CAPS Jméno za svobodna namísto přijmění v CAPS
Maiden name instead of last name Jméno za svobodna namísto přijmění
Ignore display name Ignorovat zobrazení jména
Show suffixes Zobrazit přípony
Show middle name Zobrazit prostřední jméno
Minimum font size Minimální velikost písma
Maximum font size Maximální velikost písma
Rendering quality Kvalita zobrazení
High quality Vysoká kvalita
Medium quality Střední kvalita
Low quality Nízká kvalita
Show tray on rollover Zobrazit lištu na posuvníku
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Stisknutím tlačítka níže obnovit všechno nastavení na původní hodnoty
Restore defaults Obnovit výchozí

}}

Explanations
View NAME's tree Zobrazit NAME strom
See more of NAME's family tree Ukázat více ze stromu rodiny NAME
Expand your tree to full screen Zobrazit strom na celou obrazovku
Edit NAME's basic information Editovat základní informace NAME
View NAME's profile Zobrazit profil NAME
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) cyklus nastane pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve tvém stromu (např. když se dvě setry vdají za bratry)
Click to add a sibling or a spouse Přidat sourozence nebo manžela/manželku

}}

Actions
New Nový
Add people Přídat osobu
Save & close Uložit a zavřít
Save & continue Uložit a pokračovat
or nebo
Cancel Zrušit
View Zobrazit
Profile Profil
Add Přidat
sibling or spouse sourozenec nebo manžel/manželka
child dítě
Edit information Editovat informace
View profile Zobrazit profil
More Více
Create a cycle Vytvořit cyklus
Close Zavřít
Add Brother Přidat bratra
Add Sister Přidat sestru
Add Wife Přidat manželku
Add Husband Pridat manžela
Add Son Přidat syna
Add Daughter Přidat dceru
partner, ex-wife... partner, ex-manželka
partner, ex-husband... partner, ex-manžel

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Cyklus
remove odstranit
What's a cycle? Co je to cyklus?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. cyklus nastane pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve tvém stromu (např. když se dvě setry vdají za bratry). Pro vytvoření cykly, přesuntě uzel s osobou na druhou osobu, se kterou je osoba zpřízněna.
Remove this cycle? Odstranit cyklus?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Odstraněním cyklu dojte pouze k jeho odstranění z výběru.
or nebo
Husband or partner Manžel nebo partner
Wife or partner Manželka nebo partnerka
They're the same person Jedná se o stejnou osobu

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु वंशरूक तैयार करयां
Access your address book to select relatives to add to your tree. =नातलगांगॆलॆं चयन करूक वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांनारि प्रवेश कराति।
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Vaše emailová adresa
Your email password Vaše heslo na email
Don't see your email provider? =तुमगॆलॆ वीज़कागदसेवॆदार दिसना वॆ?
Back to your unconnected people =असंबद्ध जनां यादिक वापस वच़ाति
Showing NUMBER Contacts =NUMBER जन संपर्कांतुं
Email Contacts =संपर्कांतुं आश्शिल्यांक वीज़कागद पॆटंयात
Select the family members in your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु कुटमसदस्यांगॆलॆ चयन कराति
Choose another address book =दुसरॆ वीज़कागद विळासपांनालॆं चयन कराति
*No one will be invited until you put them in your tree =* वंशरूकारि घालनि सरिकॆ जनांक आपंवचॆक ज़ायना।
Selected family =चयन कॆल्लॆलॆं कुटम
Already in your tree =पयलॆधरुनु तुमगॆलॆ वंशरूकारि आसा
Already on Geni =पयलॆधरुनु जॆनीचॆरि आसा
You've imported X relative to your family tree. =तुम्मि X नातलगाक तुमगॆलॆ वंशरूकारि हाडलॆ।
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. =तांका तुमगॆलॆ वंशरूकारि हाडुक तांका ताणुनु तांगॆलॆ निकटतम कुटमसदस्या लागि दवंराति।
Drag and Drop Relatives =सदस्यांक ताणुनु दवंराति
Unconnected People (X) =असंबद्ध जन (X)
Drag their node onto a direct relative. =तांगॆलॆ गॆण्णु तांका लागि लॆकतलॆ कुटमसदस्याचॆरि दवंराति।
Edit info Editovat informace
Add more Přidat více

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME je Váš RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Narozen DATE v COUNTRY
Living in COUNTRY Žije v COUNTRY
Occupation Povolání
User History Historie uživatele
Last updated on Naposledy změněn
Last login on Naposledy přihlášen
Joined on Poprvé přihlášen
Added to family tree by NAME Přidán do rodokmenu
Started family tree =वंशरूक घडंवचॆं सूरु कॆल्लॆं

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Teď přidej své rodiče
Click inside the blue and pink boxes. Klikni do modrého nebo růžového okénka
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back zpět
Click The Arrows To Add Relatives Klikni na Šipky pro přidání příbuzných
You can add siblings, spouses, and children. Můžeš přidat sourozence, chotě a děti
Move Around Your Tree =वंशरूक सकड दीकां थांवुनु पळंवचॆक
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. =बाणनियंत्रक गुब्बिलॆं प्रयोजन करयेद अथवा किटिकिटि करुनु वंशरूक खंचॆय दीकानॆं ताणयेद।
Click Names To View Profiles Kliknutím na jméno se zobrazí profil
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Klikni Můj profil k prohlížení nebo změně profilu
Invite Your Family Pozvi svou rodinu
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Zadej emaily své rodiny aby Ti pomohli rozšířit rodokmen.

}}


List
List of NAME's Tree =NAME लॆं कुटमरूकालॆं यादि
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: =NUMBER2 जनां धकुनु NUMBER1 जन दाकंयतऽसा, हांतुं:
See: new additions / new members =नव्यॊ ज़ॊडणियॊ/नवीं सदस्यां पळंवयां
Sort by: =तोग्गुवॆलॆ माहिति अनुसार विंगड करयेद:
Relation =संबंध
Added by =जॊडतलॊ/ज़ॊडतलि
Action =कृति अनुसार
Son of Syn
Daughter of Dcera
Brother of Bratr
Sister of Sestra
Wife of Žena
Husband of Manžel
Mother of Matka
Father of Otec
View Tree Zobrazit rodokmen
View List Zobrazit seznam
Remove from Family group =कुटमसमूहा थांवुनु काडयेद
Add to Family group =कुटमसमूहांतुं ज़ॊडयां
deceased zesnulý
My Family Moje rodina
My Blood Relatives Moji pokrevní příbuzní
My Inlaws =सासरचीं
My Ancestors Moji předkové
My Descendants Moji potomci
My Blood Relatives Moji pokrevní příbuzní
Recently Added List =नवॆंचि जॊडलॆलांगॆलॆं यादि
Recently Joined List =नवॆंचि सामिल ज़ाल्लॆलांगॆलॆं यादि
Recently Modified List =नवॆंचि संपादित यादि
Invited By Me Pozvaní mnou
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
Added by Me =हांवॆं ज़ॊडलॆलीं
Previous Předchozí

}}

Index
Index of Last Names =अडनांवांगॆलॆं अनुक्रमणिकॆ
NUMBER1 people with NUMBER2 family names =NUMBER2 आडनांवां आश्शिलीं NUMBER1 जन
"LASTNAME" in My Tree =मगॆलॆ कुटमरूकांतुं "LASTNAME"
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन दाकंयता

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 संबंधीं आनि इष्टांगॆलॆ निम्न वर्गिकरण कॆल्लां
current location =आतांचॆं स्थळ
place of birth místo narození
NUMBER family members missing on this map =या कुटमरूका थांवुनु NUMBER सदस्यां व्हॊगाण
You =तुम्मि
Living Relatives =जीवित नातलग
Deceased Relatives =अंतरलॆलीं नातलग
Inlaws =सासरचीं
Friends =इष्टां
Put Your Relatives on The Map =तुमगॆलॆ नातलगांक नकाशॆरि घालाति
add =ज़ॊडमाहिति
Place of burial =दाहसंस्कारा स्थान
Current location =आतांचॆं स्थान
Add location for NAME =NAME खातिरि स्थान ज़ॊडाति

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read =कुटमरूका सदस्यांनीं वाज़ुक हांगा संदेश सॊडाति
Enter your comment here =तुमगॆलॆ संदेश हांगा बरंयाति
Leave Comment =संदेश हांगा सॊडाति

}}

Share and subpages
Share your tree =कुटमरूक वांटाति
Use these options to share your tree with family and friends. =संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक या विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।
Invite your family =आपणालॆ कुटमाक आपंयाति
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवुक, संपादित करुक आनि सहाय्या खात्तिरि संबंधियांक आपंयाति
Invite Pozvat
Invite Your Family and Friends to Geni =संबंधियांक आनि इष्टांक जॆनीचॆरि आपंयाति
Invitation History =आमंत्रणांगॆलॆं वृत्तांत
Invite Your Family and Friends =संबंधियांक आनि इष्टांक आपंयाति
Invited By Me Pozvaní mnou
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकारि अन्य जनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन, कॊणांक:
Invited By Me Pozvaní mnou
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
Date Invited =आपंवचॆं तारीक
Status Stav
Has responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दिल्लां।
Has not responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Has not responded to invitation from NAME. =NAMEलॆं आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Remind =उगडास करंवयां
Web Email =वीज़कागद
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासा थांवुनु ससारायेनॆं तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंवुनु इष्टांक आपंयाति।
Email Applications =वीज़कागदालीं प्रयोजन
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. =तोग्गु/सकल ऎकळॆ संपर्कसंचिकॆ (contacts-file) घालाति आनि जॆनी जाग्रतेनॆं तुमगॆलीं संपर्कां घॆत्तलॆं। संपर्कसंचिकॆ तैयार करचॆं पद्धति हांगा पळंयाति।
Contact File: =संपर्कसंचिकॆ:
Add Emails: =वीज़कागदविळास ज़ॊडाति:
separate email addresses with commas =अल्पविराम (,) द्वारा वीज़कागदविळासां विंगड कराति
Email your tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक पॆटंयाति
Embed your tree =कुटमरूकाक खॊंवयां
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "वाज़चॆं मात्र" रूप दाकंवुक हॆं एकरूप संसाधन सोदक जॊडणि (URL) पॆटंयाति
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =(फ़ेसबुक, मैंडस्पेस, इ.) अंतरज़ाळावयिरलॆ सामाजिक ज़ाळिज़ागॆंचॆरि, ( ब्लॊगस्पॊट, वर्डप्रॆस, इ.) अंतरज़ाळ बरपस्थळांचॆरि आथवा आपणालॆ ज़ाळिज़ागॆरि घालाति।
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति खातिरि ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा।
GEDCOM Export =GEDCOM भायॆर पॆटंवचॆं
Preview or configure your shared tree view. =तुम्मि वांटतलॆं कुटमरूकालॆं स्वरूप पळंवुनु घॆंवुनु संपादित कराति।
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =या कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवच्याक दयॆ करुनु NAME क तुमकां आमंत्रण पॆटंवच्याक सांगाति।
Configure your shared tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक संपादित कराति
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =जॆनी भायॆरलॆं संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "पळंवचॆं मात्र" स्वरूप तैयार कराति।
Preview =पळंवुनु घॆयाति
You can drag your tree and change the zoom level. =कुटमरूकाक इच्छेनुसार ताणयेद आनि सान-व्हॊड करयेद।
Share this link: =हॆं ज़ॊडणि वांटाति:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =तुमकां कुटमरूक वांटचॆं नासलॆरि तोग्गुवॆलॆं/सकलचॆं ज़ॊडणि बंद करयेद. मागिरि ज़ाय तावळ वापस च़ालु करयेद।
Deactivate this shared tree view =कुटमरूका वांटचॆं स्परूप बंद करयेद
Customize =नियोजन
optional =वैकल्पिक
Tree type =कुटमरूका स्वरूप
Pedigree view (direct ancestors only) =वंशावळि स्वरूप (आपणालीं पितर मात्र)
Immediate family =लागिचॆं कुटम
Immediate family and pedigree view =लागिचॆं कुटम आनि वंशावळि स्वरूप
Extended tree (first cousins) =विस्तारित कुटमरूक (पयलीं बापुल-मावस भावंड
Display type =स्वरूप
Standard Standardní
Vertical Svislé
Photos Only Pouze fotky
Names Only Pouze jména
more =च़ड
less =ऊणॆ
Size =
Small (300x250) =सान (३००x२५०)
Medium (375x300) =मध्यम (३७५x३००)
Large (600x400) =व्हॊड (६००x४००)
Tall (600x800) =दीग (६००x८००)
go Jdi
Custom =इच्छॆनुसार
Name display =नांवालॆं स्वरूप
First name and last initial (Jane S.) =नांव आनि अडनांवा अक्षर (जेन सि.)
First name only (Jane) =नांव मात्र (जेन)
Options =विकल्पां
Hide surnames of deceased direct ancestors =आपणालॆ अंतरलॆलॆ पूर्वज़ांगॆलीं आडनांवां निप्पंवका
Hide own children under 18 =१८ वरसांपशिनॆं ऊणॆं प्राय आश्शिलॆ चॆरुडुवांक निप्पंवयेद
Hide profile photos =व्यक्तिविवरण छायाचित्रां निप्पंवयेद
Mark deceased Označit zesnulé
Privacy Information =एकांताविषयारि माहिति
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =रूक प्रकाशित कॆल्लॆरि एकांतालॆं आश्वासन दिंवच्याक ज़ायना। कुटमरूक वांटचॆफूडॆ कुटमसदस्यांगॆलॆ एकांताविषयारि जाग्रत ज़ांवाति।
What we guarantee: =आम्मि इतलॆं आश्वासन दित्ताती कि
You choose where to display your shared tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक खंय दिसका हॆं तुमगॆलॆं मात्र निर्णय।
Your shared tree cannot be edited by anyone. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं संपादन कॊणांक करुक ज़ायना
Other branches of your tree are not accessible. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं अन्य शाखां इतरांक दुर्लभ आस्सति।
Only publicly viewable profile photos are shown. =व्यक्तिविवरणालीं छायाचित्रां मात्र पळंवच्याक मॆळताति।
Additional profile information is not shown. =च़ड पार्श्वचित्रा माहिति पळंच्याक मॆळना
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =(आज्जॊ) थांवुनु, तुमगॆलॆ इच्छॆ नातिलॆरि, आडनांवां दाकंयनाति।
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you =हॆं तुम्मि आस्सति
View your profile as others see it =इतरांक दिसता तश्शि आपणालॆं पार्श्वचित्र पळंयाति
Your Profile is =पार्श्वचित्र पूर्णतॆ
% Complete =% पूर्ण
Add your schools =शालॆ घालाति
Add someone to your tree =ऎकळ्याक तुमगॆलॆ कुटमरूकार ज़ॊडाति
Edit your profile =विवरण संपादित कराति
Add or View Photos =छायाचित्र घालाति अथवा पळंयाति
View Tree Zobrazit rodokmen
View List Zobrazit seznam
Edit Profile =विवरण संपादित कराति
About me O mně
This is your profile as others see it. =इतरांक दिसता तश्शि आपणालॆं पार्श्वचित्र

}}

User stats
User stats =प्रयोजन करतल्यालॆ विश्लेषण
View tree awards =कुटमरूकालीं प्रशस्त जन
People in My Tree Lidé v mém stromě
Added by Me = हांवॆं ज़ॊडलॆलीं
Ancestor =पूर्वज़
Ancestors =पूर्वज़ां
Descendant =वंशज़
Descendants =वंशज़ां
Photo added =छायाचित्र घाललॆं
Photos added =छायाचित्रां घाललीं
Family Tree Awards =कुटमरूक प्रशस्ति
Tree Creator Autor stromu
Top Profile Adders =मस्त पार्श्वचित्र घालतलीं
Top Profile Inviters =मस्त पार्श्वचित्र आपंयतलीं
Top Photo Uploaders =मस्त छायाचित्र घालतलीं

}}

Personal
Personal =वैयक्तिक
Appearance =दिसणॆं
Contact Kontakt
Home address Adresa domů
Mobile phone Mobilní telefon
Home phone Telefon domů

}}

User history
User History Historie uživatele
Last updated on Naposledy změněn
Last login on Naposledy přihlášen
Joined on Poprvé přihlášen
Started family tree =वंशरूक घडंवचॆं सूरु करचॆं तारीक

}}

About Me
Share some things about yourself here. Sem napiš něco o sobě.
Height Výška
Ethnicity =जनांग

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Upravit základní údaje
Basics Základní údaje
My Basics =मगलॆं तळामाहिति
Status Stav
Living Žijící
Deceased zesnulý
Name Jméno
First name Křestní jméno
Middle name Prostřední jméno
Last name Příjmení
Suffix titul
Display name Zobrazované jméno
Email Email
Current location =आतांचॆं स्थळ
Gender Pohlaví
Male Muž
Female Žena
Date of birth Datum narození
Circa Přibližně
Send Birthday Reminders =ज़ायिदीस उगडास ज़ायिद
To my family =कुटमाक
Place of birth Místo narození
Birth order =ज़ायिक्रम
Death Úmrtí
Burial Pohřbení
Languages Jazyky
Nicknames Přezdívky
Unknown Neznámé
Only child Jedináček
born first narozen první
born second narozen druhý
born third narozen třetí
born fourth narozen pátý
born fifth narozen pátý
born sixth narozen šestý
born seventh narozen sedmý
born eighth narozen osmý
born ninth narozen devátý
born tenth narozen desátý
born eleventh narozen jedenáctý
born twelfth narozen dvanáctý
born thirteenth narozen třináctý
born fourteenth narozen čtrnáctý
born fifteenth narozen patnáctý
born sixteenth narozen šestnáctý
born seventeenth narozen sedmnáctý
born eighteenth narozen jedenáctý
born nineteenth narozen devetenáctý
born twentieth narozen dvacátý
This person does not have email Tento člověk nemá email
This person is deceased =हीं मनुश अंतरलीं

}}

Hair color
Hair Vlasy
Hair color Barva vlasů
Black Černá
Blond Blond
Brown Hnědá
Gray Šedá
Other Jiná
Red Červená

}}

Eye color
Eyes =दॊळॆं
Eye Color =दॊळां बण्ण
Amber =माज्जरशॆं
Blue =निळॆं
Green =पाचुवॆं
Hazel =हलकॆ पाचुवॆं

}}

Religions
Religion =धर्म
Agnostic =नास्तिक
Atheist =निरीश्वरवादि
Baha'i =बाहाऽय
Buddhist =बौद्ध
Catholic =क्रिस्तांव- रोमि सर्वत्रिक
Christian - other =क्रिस्तांव - अन्य
Eastern Orthodox =क्रिस्तांव - उदेंति शास्त्रसंमत
Greek Orthodox =क्रिस्तांव - युनानि शास्त्रसंमत
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot =हुगुवॆनॊत
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain =जैन
Jewish =यहूदि
Mormon =मॊरमॊन
Protestant =विरोधक इगरजॆ
Scientologist =विज्ञानज़ाणि
Sikh =सीख
Taoist =ताववादि
Wiccan =विकाधर्मि

}}

Political views
Political Views =राजकीय दृष्टिकोण
Conservative = सांप्रदायिक
Democratic =प्रजातांत्रिक
Green Party =पर्यावरणवादि
Independent =स्वच्छंद
Indifferent =उदासीन
Liberal =उदारवादि
Libertarian =व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Very Conservative =मस्त सांप्रदायिक
Very Liberal =च़ड व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Moderate Conservative =मध्यम सांप्रदायिक
Moderate Liberal =मध्यम व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Republican =गणतंत्रवादि

}}

School
School =शालॆ
Elementary School =तळशालॆ
Middle School =मध्यशालॆ
High School =उच्चशालॆ
College/University =विद्यापीठ
Graduate Education =स्नातक शिकवण

}}

Work
Work =काम
Company =आस्थापनॆ

}}

Contact information
My Contact =संपर्क
On the web =ज़ाळिज़ागॆरि
Work address =कामा विळास
Add another =आनियॆक घालाति

}}

Favorites
Favorites =प्रीतिचीं
Interests =अभिरुचि
Activities =उद्यमां
People/Heroes =जन/नायक
Cuisines =रांदप
Quotes =आद्गतियॊ/म्हणियॊ
Movies =चलनचित्रां
TV Shows =दूरदर्शनयंत्रालीं कार्यावळां
Music =संगीत
Books =पुस्तकां
Sports =खेळ
Service služba
Username uživatelské jméno
Web address webová adresa
Phone Numbers =दूरवाणिसंख्यॆ
Area code =कूटसंख्यॆ
Phone no =दूरवाणिसंख्यॆ
Street ulice
County =देश
State stát
Postal code PSČ

}}


Relationships
Partner =सांगाति
is a =आसा
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner =वर्तमान सांगाति
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife =माजि-बायिल
Divorced =वरडिकत्याक्त
Ex-partner =माजि-सांगाति
Married on =वरडिके/काज़ारा/निकाहा तारीक
Married in =वरडिक करचॆं स्थळ
Parents =आवसुबापुसु

}}


Places
Date =तारीक
Location =स्थळ
City =शहर
State/Province stát/provincie
Country =देश
County =ताल्लुक
Date of death =अंतरचॆं तारीक
Place of death =अंतरचॆं स्थळ
Date of burial =दाहसंस्कारा तारीक
Place of burial =दाहसंस्कारा स्थळ

}}


Relations
Brother =भाव
Sister =भयिणि
Mother =आवुसु/आवय
Father =बापुसु/बापुय
Son =पूत
Daughter =धूव
Half-brother =सवतॊ भाव
Half-sister =सवति भयिणि
Stepmother =सवति आवुसु/आवय
Stepfather =सवतॊ बापुसु/बापुय
Stepson सवतॊ पूत=
Stepdaughter =सवति धूव
Uncle (Mother's brother) =मामु
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle =माम
Aunt (Mother's sister) =पाच्चि/मावशि
Aunt (Father's sister) =पाच्चि/आकय
Aunt =पाच्चि

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew =गुरुताच़ॊ
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece =गुरुताच़ि
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather =आज़्ज़ॊ
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother आज्जि=
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather =पिज़्ज़ॊ
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother =पिज्जि
Grandson =नातु
Granddaughter =नाति
Great grandson =पणतु
Great granddaughter =पणति
Husband =बामुण/दारलॊ
Wife =बायिल
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife =माजि-बायिल
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law =आज्जि
Great aunt's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great aunt =पिज्जि
Great uncle's daughter-in-law =आज्जि
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife =आज्जि
Great uncle's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great uncle =पिज़्ज़ॊ
Second great aunt =पिज्जे अवुसबापुसा भयिणि
Second great grandfather =पिज्जे बापुस
Second great grandmother =पिज्जे आवुसु
Second great uncle =पिज्जे आवुसबापसा भाव
Third great grandfather =पिज्जे अज़्ज़ॊ
Third great grandmother =पिज्जे आज्जि

}}

Timeline
Showing X Events =घडण
Timeline =समयगॆरॊ
reverse order =उपराटि क्रम
Show events where X is a =तीं घटनां दकंयाति, खंय X निम्न आसा
Participant =भाग घॆत्तलॊ-घॆत्तलि
Attendee =अतिथि
Fan =प्रिय
Creator =रचयता
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title =घडणे विषय
Year =वरस
Add Event =घडण ज़ॊडसंवयां
Add more details =च़ड माहिति घालयां
Please wait while the page loads =दयॆ करुनु, पांनार नवॆं माहिति यॆत्ता तॆदॊळसरि, राबाति
Range =मर्दाया
Start Date: =सुरुवे तारीक
End Date: =कडेचॆं तारीक
Enter event description here =घडणे विवरण हांगा दीयाति
Participants: =भाग घॆत्तलीं
Attendees: =आतिथिजन
Who is this event for? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Who was at this event? =या घडणांतुं कॊण आश्शिलॆं?
More Events =च़ड घडणां
My Timeline =मगॆलॆं समयगॆरॊ
Add a new event =नवॆं घडण घालयां
About This Event =घडणेविषयारि माहिति
Event Photos =घडणे छायाचित्रां
Event Albums =घडणे छायाचित्रासंग्रह
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =या घडणे खातिर सद्य छायाचित्र नाती। छायाचित्रां घालुक हांगा किटिकिटि कराति।
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =या घडणे खातिर सद्य अतिथिजन नाती। अतिथिजनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
Who attended this event? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Save Attendees =अतिथिजनांक राकाति
Share some details about this event =या घडणेविषयारि माहिति दिंवयां
Save Description =विवरण राकाति
Event successfully updated =घडण सफलरीतॆ संपादित ज़ाल्लॆं
There are currently no albums tagged with this event =या घडणेलीं सद्य छायाचित्रसंग्रह नाती।
Guestbook =सोयरेपान
as =उपाधि
worked at =काम कॆल्ललॆ स्थळ
X people =X जन
I was there =हांव थंय आश्शिलॊ-आश्शिलि
Fans =प्रीति
I wasn't there, but I'm a fan =हांव थंय नाशिलॊ-नाशिलि, तरि माका ताज्जिॆं प्रीति
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group Rodinná skupina
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy Soukromí profilu
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions Akce profilu
control who can perform actions on your profile definovat kdo může měnit tvůj profil
Blocked Users Blokovaní uživatelé
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles Spravované profily
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity Poslední akce
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications Upozornění
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password Email a heslo
add or update your email and password přidat nebo změnit tvůj email nebo heslo
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of Moje rodina sestává z
and a
plus their current partners s jejich rodiči
My 5th cousins and closer Mí příbuzní z 5. kolena a bližší
My 4th cousins and closer Mí příbuzní z 4. kolena a bližší
My 3rd cousins and closer Mí příbuzní z 3. kolena a bližší
My 2nd cousins and closer Mí příbuzní z 2. kolena a bližší
My 1st cousins and closer Mí příbuzní z 1. kolena a bližší
My immediate family Moje přímá rodina
None of my blood relatives Nikdo z pokrevních příbuzných
NAME's 5th cousins and closer Příbuzní NAME až do 5. kolena
NAME's 4th cousins and closer Příbuzní NAME až do 4. kolena
NAME's 3rd cousins and closer Příbuzní NAME až do 3. kolena
NAME's 2nd cousins and closer Příbuzní NAME až do 2. kolena
NAME's 1st cousins and closer Příbuzní NAME až do 1. kolena
NAME's immediate family Nejbližší příbuzní NAME
None of NAME's blood relatives Nikdo z pokrevních příbuzní NAME
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Použijte políčka níže k upřesnění kdo může vidět informace Vašeho profilu.
Public Veřejné
Profile photo Fotky profilu
expand rozšířit
Basic Info Základní údaje
close zavřít
Maiden name Dívčí jméno
First names of immediate family Nejbližší příbuzní
Person who added me Osoba která mě založila
Birthday Narozeniny
hide age skrýt věk
Birth place Místo narození
Occupation Povolání
About Me O mně
Family box Rodina
Friends box Přátelé
Latest News box Poslední zprávy
User Stats box Statistika uživatele
Personal Info Soukromé údaje
Contact Info Kontaktní údaje
Work Info Pracovní údaje
Schools Školy
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Použijte políčka níže k upřesnění kdo může provádět akce s Vaším profilem.
Who can edit my profile info? Kdo může změnit údaje v mém profilu?
Who can post a comment? Kdo může zanechat komentář?
Who can send me a message? Kdo mi může poslat zprávu?
Who can invite me to be friends? Kdo mě může pozvat jako přítele?
Who can find me using search? Kdo mě může najít?
unblock odblokovat
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User Zablokovat uživatele
Users will not be notified that you've blocked them. Uživatel nebude informován když ho zablokujete.
Currently Blocked Nyní zablokovaní uživatelé
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. odblokovat
Return to Account Settings návrat k nastavení účtu
Manage the privacy of the profiles you've added. Měnit soukromí profilů které jsi založil.
Living Profiles I Added Profily žijících které jsem založil
Who can edit? Kdo může provádět změny?
Who can search? Kdo může prohledávat?
Only Me Jen já
Entire Tree Celý strom
Anyone Kdokoliv
Deceased Profiles I Added Profily zemřelých které jsem založil
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... Zaznamenat změnu když...
update my own profile změním svůj profil
post my latest news přidám novinku
add a Friend přidám přátelé
comment in someone's guestbook přidám komentář k návštěvní knize
comment on a photo přidám komentář k fotce
comment on an event přidám komentář k události
comment in my tree discussion přidám komentář ke stromu
An update will always appear when I... Zaznamenat rovněž změnu když...
add someone to the tree přidám někoho do stromu
update someone else's profile změním někomu profil
add photos přidám fotky
tag someone in a photo přiřadím někoho k fotce
add an event přidám událost
tag someone in an event přiřadím někoho k události
add photos to an event přidám fotky k události
An update will never appear when I... Nikdy nezaznamenat změnu když...
send a message pošlu zprávu
view a profile prohlížím profil
view a photo prohlížím fotku
decline an invitation odmítnu pozvání
edit my Family group změním rodinnou skupiny
edit my privacy settings změním nastavení soukromí
Control which notification emails Geni sends you. Nastavení upozornění které Geni zasílá.
Send me an email when someone Zaslat emailovou zprávu když někdo
sends me a message pošle zprávu
invites me to be Family mě pozve do rodiny
invites me to be a Friend mě pozve jako přítele
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends potvrdí pozvání do rodokmenu
comments in my guestbook okomentuje mou návštěvní knihu
comments in my tree discussion okomentuje můj rodokmen
comments on my photo or responds to my comment okomentuje mou fotku nebo odpoví na můj komentář
comments on my event or responds to my comment okomentuje mou událost nebo odpoví na můj komentář
tags me in a photo (once daily max) přiřadí mě k nějaké fotografii (maximálně jednou denně)
adds photos of Family and Friends (once daily max) přidá fotku rodiny nebo přátel (maximálně jednou denně)
makes new additions to my Tree (once daily max) přidá někoho do stromu (maximálně jednou denně)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) někdo z rodiny nebo přátel má narozeniny (maximálně jednou denně)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Zasílat příležitostně nové vlastnosti a vylepšení Geni
Primary Email Address Hlavní emailová adresa
Change Password Změnit heslo
Add email Přidat email
Enter Current Password Zadej platné heslo
Confirm New Password Potvrď nové heslo
Type New Password Zadej nové heslo

}}

Error/Information Messages
Please wait... Prosím čekejte...
Almost done... Skoro hotovo...
Loading Relationship... Nahrávám vztahy
Sorry, you cannot send messages to yourself. Nemůžete poslat zprávu sám sobě.
You must specify recipients to send this message. Musíte zadat příjemce k odeslání zprávy.
You must enter a subject or body to send this message. Musíte zadat předmět nebo zprávu k odeslání zprávy.
The conversation has been saved. Konverzace byla uložena.
We are experiencing technical difficulties Máme technické potíže
The conversation has been deleted. Konverzace byla smazána.
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|=शिर्षक }
(Balloon Icon) =फुगॆ प्रतिकृति
(I Icon) =प्रतिकृति
(Printer Icon) =मुद्रका प्रतिकृति
(relative) =नातलग
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. =संचिकां वगवगिं आनि ससारायेनॆं वयिर घॆंवचॆक Active X Control ज़रूरि आसा। अवलक्षण सॊदचॆं (Browse ) गुब्बि निवेशस्थानांसुत्तु घुवंडावचॆं बदलाक तुमकां ससार बाह्यस्वरूपा द्वारा मस्त छायाचित्रां चयन करुक मॆळतलीं। प्रतिष्ठापनेक वेळ लागतलॆं, धीर धराति। "छायाचित्र सोसक" प्रतिष्ठापित करुक "माहिति गुब्बि (information bar)आरि किटिकिटि कराति। पान वापस यॆंवुनु "नियंत्रण प्रतिष्ठापन संवादपटिक" (control installation dialogue) दिसलॆरि ताका किटिकिटि कराति।
Add Photos to This Album =छायाचित्रसंग्रहांतुं छायाचित्रां घालाति
Add Relatives to Calendar =काळगणकांतुं नातलगांक ज़ॊडसंयाति
Add a Caption =शिर्षक दिंवयां
Add descendants of =वंशज़ां घालयां हांगॆलीं
Add immediate family of =परिवार घालयां हांगॆलॆ
Add multiple photos very quickly, =वगवगिं मस्त छायाचित्रां घालयां
Add photos from your computer. =गणकयंत्रा थांवुनु छायाचित्रां घालयां
Add these photos to =हीं छायाचित्रां हांगा घालयेद
Add to Favorites =प्रीतिचींछायाचित्रांतुं घालयेद
Add your family's emails, so they can help complete the tree. =कुटमरूक पूरा करुक च़ड मदत खात्तिरि कुटमजनांगॆलीं वीज़कागदविळासां घालाति।
Added On =ज़ॊडचॆं तारीक
Added to family tree by =ज़ॊडतलॆं उपयोजक
Adding X Photos =X छायाचित्रां घालतऽस्स
Advanced Photo Uploader =परिणत छायाचित्र सोसक
Album Cover =संग्रहा मुखारवॆलॆ पान
An existing photo album =आश्शिलॆं कुटम छायाचित्रसंग्रह
Are you sure you want to delete this photo? =तुमकां हॆ छायाचित्र कंडिप उडंवुनु दिंवचॆं आसा वॆ?
Back to your profile =पार्श्वचित्राक वापस
Balloon help is off =मदति फुगॊ बंद आसा
Balloon help is on =मदति फुगॊ च़ालु आसा
Birth =ज़ायिविषय
Blood Relatives =रगतसंबंधि
Bloodrelatives =रगतसंबंधि
Born =ज़ल्म
Brother-in-law =भावज़
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. =एकदीकानॆं कुटमरूक व्हरचॆं आसलॆरि त्या दीकानाचॆ बाणाक किटिकिटि कराति। तुमगॆलॆ गणकयंत्रा संज्ञाफळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆ प्रयोजनय करयेद।
Click and drag to move this out of the way. =वाट्टे थांवुनु भायॆर काडुक किटिकिटि करुनु ताणाति।
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. =व्हॊड अथवा सान करूक किटिकिटि करुनु वयिरि तानाति। कुटमरूक व्हॊड अथवा सान ज़ात्तलॆं।
Click here to print this tree =कुटमरूक छापुक हांगा किटिकिटि कराति।
Click here to turn on balloon help =मदति फुगॆ सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click here to turn on help messages =मदति संदेश सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click on the small green trees to view extended family members. =विस्तारांतुं कुटम पळंवचॆक सान पाचुवॆ रूकारि किटिकिटि कराति।
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. =भावंड अथवा सांगाति घालुक या बाणाक किटिकिटि कराति।
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =या दीकान कुटमरूक व्हरूक या बानाक किटिकिटि कराति। तुम्मि निम्न सुद्दांय करयेद
Click this button to recenter this family tree. =कुटम मध्यांतुं हाडुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this button to turn help balloons off. =मदति फुग्गॊ बंद करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to edit basic information about this person. =या मनुशालॆ तळामाहिति संपादित करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्र पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click this link to view your family tree from this person's point of view. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्रा थांवुनु तुमगॆलॆ कुटमरूक कश्शि दिसता पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click to add a name =नांव घालुक किटिकिटि कराति।
Click to view this person's family tree. =या मनुशालॆं कुटमरूक पळंवुक किटिकिटि कराति।
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. =खंचॆय नांवारि किटिकिटि कॆल्लॆरि तुम्मि कुटमरूकारि त्या मनुशालॆ स्थानारि वत्तलीं।
Close this dialog box when upload completes =वयरिघॆणॆ मुग्दलॆरि संवादपटिक बंद करयेद
Close Zavřít
Comments =टिप्पणियॊ
Confirm email address =वीज़कागदविळासा पुष्टि कराति
Connect these relatives to your tree. =या संबंधियांक तुमगॆलॆ कुटमरुकार ज़ॊडाति।
Create Message =संदेश बरंयाति
Create a new album =नवॆं छायाचित्रसंग्रह करयां
Created by NAME on DATE =NAME नॆं DATE क तैयार कॆल्लॆं
Created on DATE =DATE क तैयार कॆल्लॆं
Daughter-in-law =सून
Delete this Album =हॆं छायाचित्रसंग्रह उडंवुनु सॊडयेद
Description =विवरण
Deselect All =चयन नाका
Drag photos to change their display order in this album. =छायाचित्रसंग्रहांतुं क्रम बदलुक छायचित्रां तानाति
Drag this slider to change size of print. =मुद्रणा आकार बदलुक स्लैडर ताणाति।
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description... =विवरण संपादित करयां...
Employer =योजन/धनि
End Year =कडेचॆं वरस
English =अंग्रेजि
Family Albums =कुटमा छायाचित्रसंग्रहां
Family Friends =कुटमा इष्टां
Find relatives quickly. =वगवगिं नातलग सॊदाति
Finished =मुग्दलॆं
First Name / Last Name =नांव/आडनांव
First photo =पयलॆं छायाचित्र
Geni Image Upload =-जॆनी छायाचित्र सोसण
Go =वच्च्यां
Having trouble? Try the simple uploader instead. =कष्टप्रद? हाज्जॆ बदलाक साधॆ सोसकालॆं प्रयोजन कराति।
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. =मदति फुगॊ च़ालु आसा। कसलॆंय विषयारि स्पष्टिकरणा खात्तिरि संगणकमूषकाक कुटमरूकारि खंयी राकुनु दवंराति।
Hide help balloons =मदति फुग्गॊ निप्पंयाति
Home Phone =घरा दूरवाणिसंख्यॆ
I replied =हांवॆं सांगलॆं
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. =कुटमरूकावयिरलॆ विवरणांतुं रोमिलिपि नातिलीं अक्षरां आसलॆरि, नांवां सम्म दाकंवचॆक, मुद्रकयंत्र व्यवस्थापनांतुं "Landscape" लॆं चयन कराति।
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. =सिदॆ संबंधित जन कुटमरूकार दिसना ज़ाल्लॆरि हळदुवॆं बाणारि किटिकिटि करुनु तांका ज़ॊडाति अथवा दुसरॆ शाखॆरि पळंयाति।
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. =मुद्रणालॆं आकार बदलचॆं आसलॆरि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ नियंत्रकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Image Uploader =छायाचित्र सोसक
Immediate Family Members =परिवारजन
In this photo =छायाचित्रांतिं सामिल
Invite a family member =कुटमजनाक आपंयाति
Invite your family: =परिवाराक आपंयाति
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. =ताणुनु तांका लागि लॆकतलॆ संबंधियालागि सॊडाति। तुमगॆलॆ संबंधि पयलॆधरुनुचि कुटमरूकार आसलॆरि तांगॆलॆ ज़ॊडनातिलॆं गॆण्णु ताणुनु तांगॆलॆ दुसरॆ गॆण्णारि सॊडाति।
Leave a message for =कागद सॊडयां
Leave message =कागद सॊडाति
List of NAME's Tree =NAME
Make connections. =संपर्क कराति
Make my profile photo =आपणालॆं छायाचित्र करि
Map of My Family =कुटमनकाशॆ
Message =कागद
Mobile Phone =निष्तंत्रि
My Profile Můj profil
NAME's photos =NAME
Name Jméno
New Album Name =नवॆं छायाचित्रालॆं नांव
Next =मुखार
No matches found, search entire tree =मेळ लागनि, पूरा कुटमरूक सॊदयेद
Note: 'date of death' =अंतराळा तारीक
Open Other Branches of Your Tree =कुटमरूकालीं अन्य शाखां मॆकळाति
PRINT =छापयेद
Photo Added =छायाचित्र घाल्लांति
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position =स्थान
Print To Paper =कागदारि छापाति
Print in black & white =काळॆ-धंवॆ मुद्रण ज़ाय
Print with normal font. =साधारण अक्षराकार
Print with small font. =सान अक्षराकार
Print your tree on one page. =पूरा कुटमरूक एकचि पांनारि ज़ाय
Printing Instructions =मुद्रण आदेश
Recent Albums =नवीन छायाचित्रसंग्रहां
Recently Added List =नवीन घाल्लल्यांगॆलॆ यादि
Recently Joined List =नवीन सामिल ज़ाल्लल्यांगॆलॆ यादि
Recently Modified List =नवीन संपादित यादि
Red Červená
Remove from Favorites =प्रीतिचीं थांवुनु काडयेद
Reorder Album =छायाचित्रसंग्रहालॆं क्रम बदलयेद
Reorder Photos =छायाचित्रां क्रम बदलयेद
Reply =ज़वाब
Reverse Sort =उपराटि क्रम
Save your changes >> =बदल राकयेद
Saved Messages =राक्किलीं संदेशां
Save =राकयेद
Saving =राकतऽस्स..
Search name or email =नवॆं नांव अथवा वीज़कागदविळास सॊदाति
Second photo =दुसरॆं चायाचित्र
Select All =सकडांगॆलॆं चयन
Select one or more photos from your computer =
Send Birthday Reminders =गणकयंत्रा थांवुनु एक अथवा मस्त छायाचित्रांगॆलॆं चयन कराति
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing =प्रतियॆकळॆ समूहांतुं प्रीतिचीं कामां अल्पविराम द्वारा विंगड कराति। उदा. वाज़चॆं, झ़ळकॆ/निसतॆं पकडचॆं
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay =उपादियॊ अल्पविरामा द्वारा विंगड कराति। उदा. जॅक, जॆय, अंकल जॆय
Set Album Cover =छायाचित्रसंग्रहालॆं मुखारवॆलॆं पान
Set as cover =मुखारवॆलॆं पान म्हुणु दवंरयेद
Set as profile photo =विवरणछायाचित्र म्हुणु दवंरयेद
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend =आख्यान दाकंयाति
Show page numbers =पानसंख्यॆ दाकंयाति
Simple Photo Uploader =सादॆ छायाचित्र सोसक
Son-in-law =ज़ांवय
Start Year =सुरुवे वरस
Start typing a language =भास बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a political view =राजकीय दृष्टिकोण बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a religion =धर्म बरंवचॆक सूर कराति
Start typing an ethnicity =जनांगीयतॆ बरंवचॆक सूर कराति
Tag Your Added Photos =घाल्लॆलॆ छायाचित्रांक सुच़यचिह्न लांयंति
Tagged By Me =हांवॆं सुच़यचिह्न लांयलॆलीं
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. =तुमगॆलॆ वीज़कागदविळासा संपर्क पांनाक उबारचॆ वॆळार गडबडि ज़ाल्लॆ।दयॆ करुनु तुमगॆलॆ वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्रालॆं पुष्टि कराति
Title =शिर्षक
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab =तुमगॆलॆं कुटमरूकावयिरलॆ समस्त नांवां यादि पळंवचॆं आसलॆरि "...वच्च्यां" ज़ॊडणि मॆकळाति।
Type Description Here =विवरण हांगा बरंयाति
Type first or last name =नांव अथवा आडनांव बरंयाति
Updated =संपादित
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos =X छायाचित्रां पळंयता
Who's In This Photo =या छायाचित्रांतुं कॊणकॊण आस्सत
Who's in this album या छायाचित्रसंग्रहांतुं कॊणकॊण आस्सत=
X Added =X जनांक ज़ॊडलॆं
X people were not added =X जनांक ज़ॊडनि
You must enter a subject or body =विषय अथवा संदेश घालका
Yourself =तुम्मिचि

}}

Lower case
add from address book přidat z adresáře
and a
anniversaries výročí
because we cannot send them email. protože mu nemůžeme poslat email.
birthdays narozeniny
created by Me zadáno mnou
current spouse současný manžel/manželka
done hotovo
edit změnit
enter email zadej email
enter her email zadej její email
enter his email zadej jeho email
for My Family pro mou rodinu
her brother její bratr
her daughter její dcera
her father její otec
her husband její manžel
her mother její matka
her sister její sestra
her son její syn
her wife její partnerka
hide year neozbrazovat rok
hide nezobrazovat
his brother jeho bratr
his daughter jeho dcera
his father jeho otec
his husband jeho partner
his mother jeho matka
his sister jeho sestra
his son jeho syn
his wife jeho manželka
include friends i přátelé
in v
one page. jedna stránka.
only child jedináček
or Cancel nebo Zrušit
photos fotky
replied odpověděl
rotate photos on the fly měnit fotky
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. k odeslání zprávy.
use the arrow keys on your keyboard. použij šipky na klávenici.
view album prohlížet album
your father tvůj otec
your mother tvá matka

}}

Personal tools