Slovakia

From Wiki

Jump to: navigation, search

Slovakia

Slovakia is small country in central Europe (about 5 mil. citizens). Its capital city is Bratislava.

Languages

Slovak (86%), Hungarian (9.5%), Roma (1.8%), Czech (0.8%), Ruthenian (0.4%), Ukrainian (0.2%) and German (0.1%).


Geni Translation

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Všetci sme príbuzní

}}


Headers
Welcome Vitaj
Logout Odhlásenie
Settings Nastavenia
Invite Pozvať
Help Nápoveda
Search name or email Vyhľadať meno alebo e-mail
Go Choď

}}


Footers
About O nás
Privacy Súkromie
Forum Fórum
Blog Blog
Press Tlač
Jobs Zamestnania
Safety Bezpečnosť
Terms Podmienky používania
Directory Adresár
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Môj rodokmeň
My Profile Môj profil
Photos Fotografie
Home Hlavná stránka

}}


Home subtabs
News Novinky
Inbox Prijaté správy
Calendar Kalendár

}}


My Tree subtabs
Tree Rodokmeň
List Zoznam
Index Index
Share Zdieľanie
Map Mapa
Discussion Diskusia

}}


Photos subtabs
All albums Všetky albumy
My albums Moje albumy
Albums I'm in Albumy s mojou fotografiou
Photos of Me Moje fotografie
My Favorites Moje obľúbené
Organizer Správca

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Ahoj, NAME!
Add photos Pridať fotografie
Update Profile Upraviť profil
Edit Privacy Upraviť súkromie
Invite Family & Friends Pozvať rodinu a priateľov
New on Geni (In English) GENI-novinky (v angličtine)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Rodinné novinky
filter filter
Me Ja
Family Rodina
Show updates by: Zobraziť zmeny vykonané osobou:
Keep your family updated. Post your latest news here. Udržuj rodinné informácie aktuálne. Pridaj novinky.
post news pridaj novinky
Today Dnes
Yesterday Včera
NAME turns YEARS on DATE. NAME sa dožíva YEARS dňa DATE.
a moment ago pred chvíľou
Leave a birthday greeting Pošli blahoželanie k narodeninám.
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME pozval(a) NAME do rodokmneňa.
NAME has a new profile photo. NAME má novú profilovú fotografiu.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Do rodokmeňa si pridal(a) príbuzného NAME, príbuzného NAME a NAME a NUMBER iných.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME pridal(a) komentár do knihy návštev osoby NAME.
You commented in NAME's guestbook Pridal(a) si komentár do knihy návštev osoby NAME.
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME a NAME boli označení v NUMBER fotografiách.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME a NAME majú nové profilové fotografie.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Pošli jej správu
Send him a message Pošli mu správu
Write in her guestbook Napíš do jej knihy návštev
Write in his guestbook Napíš do jeho knihy návštev
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Zobrazujem NUMBER z NUMBER životných príbehov
No new messages or requests. Nemáš žiadne nové správy alebo výzvy.
Birthdays & Anniversaries Narodeniny a výročia
view all zobraziť všetko
Welcome to the NAME Family! =NAME कुटमांतुं यॆंवकार!
To get the most out of Geni, we recommend that you: =जॆनी थांवुनु च़ड फायदॆ काडुनु घॆंवच्याक आम्मि शिफारस करताति कि तुम्मि:
Join the NAME tree =NAME कुटमरूकांतुं सामील ज़ांवाति
Build your Family tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंयाति
Find more Family and Friends on Geni =जॆनीचॆरि संबंधीं आनि इष्ट सॊदाति
Enter Family birthdays =कुटमसदस्यांगॆलॆं ज़ायदीस घालाति
Complete your profile =तुमगॆलॆं पार्श्वचित्र पुरॆ कराति
You don't have any family news yet. Have you invited your family? =तुमगॆलॆ कुटमालॆं सुद्दि आनिकयि यॆना। तुम्मि तुमगॆलॆ कुटमाक आपंयलां वॆ?
No events in the next month =मुखारवॆलॆ मासांतुं कसलॆं प्रसंग ना।
1 new message १ नवॆं संदेश=
NUMBER new messages =NUMBER नवीं संदेशां

}}

Inbox page and subpages
Messages Správy
Requests Výzvy
Saved Uložené
Sent Odoslané
Send Message Odoslať správu
Sender Odosielateľ
Subject Predmet
Send Messages Odoslať správy
Send Odoslať
All Všetko
None Nič
Mark as Read Označiť ako prečítané
Mark as Unread Označiť ako neprečítané
Unread Neprečítané
Read Prečítané
Select Vybrať
Move to Saved Presunúť do uložených
Delete Vymazať
You have NUMBER pending requests Máš NUMBER čakajúcich výziev
There are NUMBER items in your saved messages Máš NUMBER uložených správ
There are NUMBER items in your sent messages Máš NUMBER odoslaných správ
To: Komu:
Click to add name Klikni na pridanie mena
Add Group Pridať skupinu
Descendants of... Potomkovia osoby ...
Immediate Family of... Priami príbuzní osoby ...
Immediate Family Priami príbuzní
bigger väčší
Save as group Uložiť ako skupinu
View Message Zobraziť správu
Between NAME1 and NAME2 Medzi NAME a NAME
Forward Preposlať
Forward this conversation to: Preposlať túto diskusiu:
There are NUMBER items in your inbox Máš NUMBER správ v schránke prijatej pošty

}}

Calendar page
include deceased =अंतरलॆलॆ जनांक धरुनु
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family =कुटमांतुं NUMBER1 ज़ायदीसां आनि NUMBER2 वरसोत्सवां

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree =NAME लॆं रूक

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigovať
Go to... Choď na ...
Preferences Nastavenia

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Tento zoznam ukazuje ľudí, ktorých je vidno v rodokmeni vyššie
Click on any name to go to that person's position in the tree. Klikom na meno ľubovoľnej osoby sa rodokmeň posunie k jej pozícii

}}

Preferences tab
Display Zobraziť
Names Mená
Advanced Pokročilý
Ancestors to display Zobraziť predkov
All generations Všetky generácie
NUMBER generations =NUMBER वंशज
Direct ancestors only Iba priami predkovia
Tree layout Zobrazenie rodokmeňa
Standard Štandardný
Vertical Zvislý
Photos Only Iba fotografie
Names Only Iba mená
Layout options Možnosti usporiadania
Show photos Zobraziť fotografie
"Flip" nodes Rotovať uzly
Click to "flip" nodes ="हॊडॆ/Flip" गॆण्णा खात्तिरि किटिकिटि करयेद।
Show yellow arrows Zobraziť žlté šípky
Show email prompt Zobraziť výzvu e-maliu
Center single parents =ऎकळॆ पलकांक मध्यांतुं हाडयेद
Mark deceased Označiť ako zomrelého
Neutral color backgrounds Neutrálna farba pozadí
Name preferences Nastavenia mena
Do not display maiden names Nezobrazovať priezviská za slobodna
Maiden name appended, in parentheses Priezvisko za slobodna je v úvodzovkách
Maiden name instead of last name, in CAPS Priezvisko za slobodna namiesto priezviska, veľkými písmenami
Maiden name instead of last name Priezvisko za slobodna namiesto priezviska
Ignore display name Ignoruj zobrazované meno
Show suffixes Zobraziť za menom
Show middle name Zobraziť stredné meno
Minimum font size Najmenšia veľkosť písma
Maximum font size Najväčšia veľkosť písma
Rendering quality Kvalita prevodu
High quality Vysoká kvalita
Medium quality Stredná kvalita
Low quality Nízka kvalita
Show tray on rollover Zobraziť v paneli programov
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Stlačením tlačítka zmeníš všetky nastavenia na pôvodné.
Restore defaults =विकल्पां फूडॆ आश्शिलॆ म्हणकॆ कराति

}}

Explanations
View NAME's tree =NAME लॆं वंशरूक पळंयाति
See more of NAME's family tree =NAME लॆं वंशरूकालीं अन्य भागां पळंयाति
Expand your tree to full screen =तुमगॆलॆं वंशरूक पूरा गणकयंत्रपटलारि पतलंवयेद
Edit NAME's basic information =NAME लॆं तळा माहितिलॆं संपादन करूक
View NAME's profile =NAMEलॆं पार्श्वचित्र पळंवयां
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति।
Click to add a sibling or a spouse =बाम्मुण/दारलॊ-बायिल आथवा भावंड ज़ॊडुक किटिकिटि करयां

}}

Actions
New =नवॆं
Add people =जनांक आपंवयां
Save & close uložiť a zavrieť
Save & continue uložiť a pokračovať
or alebo
Cancel =रद्द करयेद
View =पळंवयेद
Profile =पार्श्वचित्र
Add =ज़ॊडयेद
sibling or spouse =भावंड अथवा बाम्मुण-बायिल
child =चॆरुडुवां
Edit information =माहिति संपादित कराति
View profile =पार्श्वचित्र पळंयाति
More =आनि च़ड माहिति
Create a cycle =क्रम तैयार करयां
Close Zavrieť
Add Brother =भावु जॊडयां
Add Sister =भयिणि ज़ॊडयां
Add Wife =बायिल ज़ॊडयां
Add Husband =बाम्मुण/दारलॊ ज़ॊडयां
Add Son =पूत ज़ॊडयां
Add Daughter =दूव ज़ॊडयां
partner, ex-wife... =सांगाति, माजि-बायिल...
partner, ex-husband... =सांगाति, माजि-बाम्मुण...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles =सुत्तुक्रम
remove =काडयां
What's a cycle? =क्रम म्हणलॆरि कलॆं/कितॆं/कसनॆं
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति। सुत्तुक्रम घडंवचॆक त्या मनुशा पयलॆ गॆण्णु ताणुनु दुसरॆ गॆण्णारि दवंराति
Remove this cycle? =हॆं सुत्तुक्रम काडचॆं वॆ?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. =हॆं सुत्तक्रम काडलॆरि तॆं ट्रे थांवुनु मात्र वत्तलॆं। तुमकां हॆं सुत्तुक्रम वापस घडवुक ज़ात्तलॆं।
or alebo
Husband or partner =बाम्मुण अथवा सांगाति
Wife or partner =बायिल अथवा सांगाति
They're the same person =हीं एकचि व्यक्तिविशेष आस्सति

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Vytvoriť rodokmeň z adresára
Access your address book to select relatives to add to your tree. =नातलगांगॆलॆं चयन करूक वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांनारि प्रवेश कराति।
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. Geni si neuloží tvoje heslo a taktiež nepošle správu bez Tvojho výslovného zvolenia.
Your email address Tvoja e-mailová adresa
Your email password Tvoje e-mailové heslo
Don't see your email provider? Tvoj e-mailový provider nie je zobrazený ?
Back to your unconnected people Späť k Tvojim nepripojeným osobám
Showing NUMBER Contacts Zobrazujem NUMBER kontaktov
Email Contacts E-mailové kontakty
Select the family members in your address book Vybrať členov rodiny z adresára
Choose another address book Zvoliť iný adresár
*No one will be invited until you put them in your tree *Nikto nebude pozvaný, pokiaľ ho nepridáš do rodokmeňa
Selected family Vybratá rodina
Already in your tree Už sa nachádza v Tvojom rodokmeni
Already on Geni Už sa nachádza v Geni
You've imported X relative to your family tree. Načítal si X príbuzných do Tvojho rodokmeňa.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Na pridanie do rodokmeňa ťahaj a pusť čo najbližšie k niektorému členovi rodiny.
Drag and Drop Relatives Ťahaj a pusť príbuzných
Unconnected People (X) Počet nepripojených osôb (X)
Drag their node onto a direct relative. Pretiahni ich uzol nad priameho príbuzného.
Edit info Upraviť informácie
Add more Pridať ďalšie

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE =NAME तुमगॆल RELATIVE आसा
Born DATE in COUNTRY =COUNTRY आंतुं DATE तारकॆरि ज़ायिदीस
Living in COUNTRY =COUNTRY आंतुं राबता
Occupation Povolanie
User History Užívateľská história
Last updated on Posledná zmena dňa
Last login on Posledné prihlásenie dňa
Joined on Pridané dňa
Added to family tree by NAME =NAME द्वारा वंशरूकरि ज़ॊडलॆं
Started family tree Rodokmeň otvoril

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents =आतां तुमगॆलॆ आवुसबापसुक ज़ॊडाति
Click inside the blue and pink boxes. =निळॆं आनि गुलाबि चतुष्कोणारि किटिकिटि कराति।
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back naspäť
Click The Arrows To Add Relatives Klikom na šípky pridáš príbuzných
You can add siblings, spouses, and children. Môžeš pridať súrodencov, manželov(ky) a deti
Move Around Your Tree Posúvať pozdĺž Tvojho rodokmeňa
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Použi šípky alebo len klikni a potiahni kamkoľvek v Tvojom rodokmeni
Click Names To View Profiles Klikom na mená sa zobrazia profily
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. =आपणालॆं पार्श्वचित्र पळंवचॆक आनि संपादित करचॆक "मगॆलॆं/म्हजॆ पार्श्वचित्र" विक्षेपार किटिकिटि कराति।
Invite Your Family Pozvať medzi členov rodiny
Add your family's emails, so they can help complete your tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक वाडंवचॆक मदत हेतु संबंधियांगॆलीं वीज़कागदा विळास घालाति।

}}


List
List of NAME's Tree =NAME लॆं कुटमरूकालॆं यादि
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: =NUMBER2 जनां धकुनु NUMBER1 जन दाकंयतऽसा, हांतुं:
See: new additions / new members Pozri: nové príspevky / noví členovia
Sort by: Zoradiť podľa
Relation Vzťah
Added by Pridal
Action Akcia
Son of Syn osoby
Daughter of Dcéra
Brother of Brat
Sister of Sestra osoby
Wife of Manželka osoby(koho)
Husband of Manžel osoby
Mother of Matka
Father of Otec
View Tree Zobraziť rodokmeň
View List Zobraziť zoznam
Remove from Family group =कुटमसमूहा थांवुनु काडयेद
Add to Family group =कुटमसमूहांतुं ज़ॊडयां
deceased =अंतराळ ज़ाल्लॆं
My Family Moja rodina
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
My Inlaws =सासरचीं
My Ancestors Moji predkovia
My Descendants Moji potomkovia
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
Recently Added List Nedávno pridaný zoznam
Recently Joined List Nedávno pridaný zoznam
Recently Modified List Nedávno upravený zoznam
Invited By Me Pozvaný (í) mnou
Invited By My Family Pozvaný (í) členmi mojej rodiny
Added by Me Pridané mnou
Previous Predchádzajúci

}}

Index
Index of Last Names Zoznam posledných mien
NUMBER1 people with NUMBER2 family names =NUMBER2 आडनांवां आश्शिलीं NUMBER1 जन
"LASTNAME" in My Tree =मगॆलॆ कुटमरूकांतुं "LASTNAME"
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन दाकंयता

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 संबंधीं आनि इष्टांगॆलॆ निम्न वर्गिकरण कॆल्लां
current location =आतांचॆं स्थळ
place of birth miesto narodenia
NUMBER family members missing on this map =या कुटमरूका थांवुनु NUMBER सदस्यां व्हॊगाण
You Ty
Living Relatives Žijúci príbuzní
Deceased Relatives Zomrelí príbuzní
Inlaws Právne ustanovenia
Friends Priatelia
Put Your Relatives on The Map Vlož svojich príbuzných do mapy
add =ज़ॊडमाहिति
Place of burial Miesto pohrebu
Current location Súčasné bydlisko
Add location for NAME =NAME खातिरि स्थान ज़ॊडाति

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read =कुटमरूका सदस्यांनीं वाज़ुक हांगा संदेश सॊडाति
Enter your comment here Vložiť komentár
Leave Comment Zanechať komentár

}}

Share and subpages
Share your tree =कुटमरूक वांटाति
Use these options to share your tree with family and friends. =संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक या विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।
Invite your family =आपणालॆ कुटमाक आपंयाति
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवुक, संपादित करुक आनि सहाय्या खात्तिरि संबंधियांक आपंयाति
Invite Pozvať
Invite Your Family and Friends to Geni =संबंधियांक आनि इष्टांक जॆनीचॆरि आपंयाति
Invitation History =आमंत्रणांगॆलॆं वृत्तांत
Invite Your Family and Friends =संबंधियांक आनि इष्टांक आपंयाति
Invited By Me Pozvaný (í) mnou
Invited By My Family Pozvaný (í) členmi mojej rodiny
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकारि अन्य जनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन, कॊणांक:
Invited By Me Pozvaný (í) mnou
Invited By My Family Pozvaný (í) členmi mojej rodiny
Date Invited =आपंवचॆं तारीक
Status Stav
Has responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दिल्लां।
Has not responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Has not responded to invitation from NAME. =NAMEलॆं आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Remind =उगडास करंवयां
Web Email =वीज़कागद
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासा थांवुनु ससारायेनॆं तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंवुनु इष्टांक आपंयाति।
Email Applications =वीज़कागदालीं प्रयोजन
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. =तोग्गु/सकल ऎकळॆ संपर्कसंचिकॆ (contacts-file) घालाति आनि जॆनी जाग्रतेनॆं तुमगॆलीं संपर्कां घॆत्तलॆं। संपर्कसंचिकॆ तैयार करचॆं पद्धति हांगा पळंयाति।
Contact File: =संपर्कसंचिकॆ:
Add Emails: =वीज़कागदविळास ज़ॊडाति:
separate email addresses with commas =अल्पविराम (,) द्वारा वीज़कागदविळासां विंगड कराति
Email your tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक पॆटंयाति
Embed your tree =कुटमरूकाक खॊंवयां
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "वाज़चॆं मात्र" रूप दाकंवुक हॆं एकरूप संसाधन सोदक जॊडणि (URL) पॆटंयाति
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =(फ़ेसबुक, मैंडस्पेस, इ.) अंतरज़ाळावयिरलॆ सामाजिक ज़ाळिज़ागॆंचॆरि, ( ब्लॊगस्पॊट, वर्डप्रॆस, इ.) अंतरज़ाळ बरपस्थळांचॆरि आथवा आपणालॆ ज़ाळिज़ागॆरि घालाति।
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति खातिरि ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा।
GEDCOM Export =GEDCOM भायॆर पॆटंवचॆं
Preview or configure your shared tree view. =तुम्मि वांटतलॆं कुटमरूकालॆं स्वरूप पळंवुनु घॆंवुनु संपादित कराति।
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =या कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवच्याक दयॆ करुनु NAME क तुमकां आमंत्रण पॆटंवच्याक सांगाति।
Configure your shared tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक संपादित कराति
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =जॆनी भायॆरलॆं संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "पळंवचॆं मात्र" स्वरूप तैयार कराति।
Preview =पळंवुनु घॆयाति
You can drag your tree and change the zoom level. =कुटमरूकाक इच्छेनुसार ताणयेद आनि सान-व्हॊड करयेद।
Share this link: =हॆं ज़ॊडणि वांटाति:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =तुमकां कुटमरूक वांटचॆं नासलॆरि तोग्गुवॆलॆं/सकलचॆं ज़ॊडणि बंद करयेद. मागिरि ज़ाय तावळ वापस च़ालु करयेद।
Deactivate this shared tree view =कुटमरूका वांटचॆं स्परूप बंद करयेद
Customize =नियोजन
optional =वैकल्पिक
Tree type =कुटमरूका स्वरूप
Pedigree view (direct ancestors only) =वंशावळि स्वरूप (आपणालीं पितर मात्र)
Immediate family =लागिचॆं कुटम
Immediate family and pedigree view =लागिचॆं कुटम आनि वंशावळि स्वरूप
Extended tree (first cousins) =विस्तारित कुटमरूक (पयलीं बापुल-मावस भावंड
Display type =स्वरूप
Standard Štandardný
Vertical Zvislý
Photos Only Iba fotografie
Names Only Iba mená
more =च़ड
less =ऊणॆ
Size =
Small (300x250) =सान (३००x२५०)
Medium (375x300) =मध्यम (३७५x३००)
Large (600x400) =व्हॊड (६००x४००)
Tall (600x800) =दीग (६००x८००)
go =वच्च्यां
Custom =इच्छॆनुसार
Name display =नांवालॆं स्वरूप
First name and last initial (Jane S.) =नांव आनि अडनांवा अक्षर (जेन सि.)
First name only (Jane) =नांव मात्र (जेन)
Options =विकल्पां
Hide surnames of deceased direct ancestors =आपणालॆ अंतरलॆलॆ पूर्वज़ांगॆलीं आडनांवां निप्पंवका
Hide own children under 18 =१८ वरसांपशिनॆं ऊणॆं प्राय आश्शिलॆ चॆरुडुवांक निप्पंवयेद
Hide profile photos =व्यक्तिविवरण छायाचित्रां निप्पंवयेद
Mark deceased Označiť ako zomrelého
Privacy Information =एकांताविषयारि माहिति
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =रूक प्रकाशित कॆल्लॆरि एकांतालॆं आश्वासन दिंवच्याक ज़ायना। कुटमरूक वांटचॆफूडॆ कुटमसदस्यांगॆलॆ एकांताविषयारि जाग्रत ज़ांवाति।
What we guarantee: =आम्मि इतलॆं आश्वासन दित्ताती कि
You choose where to display your shared tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक खंय दिसका हॆं तुमगॆलॆं मात्र निर्णय।
Your shared tree cannot be edited by anyone. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं संपादन कॊणांक करुक ज़ायना
Other branches of your tree are not accessible. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं अन्य शाखां इतरांक दुर्लभ आस्सति।
Only publicly viewable profile photos are shown. =व्यक्तिविवरणालीं छायाचित्रां मात्र पळंवच्याक मॆळताति।
Additional profile information is not shown. =च़ड पार्श्वचित्रा माहिति पळंच्याक मॆळना
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =(आज्जॊ) थांवुनु, तुमगॆलॆ इच्छॆ नातिलॆरि, आडनांवां दाकंयनाति।
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Toto si ty
View your profile as others see it Zobraziť Tvoj profil tak, ako ho vidia iní
Your Profile is Tvoj profil je
% Complete na % kompletný
Add your schools Pridať Tvoje vzdelanie
Add someone to your tree Pridať osobu do rodokmeňa
Edit your profile Upraviť Tvoj profil
Add or View Photos Pridať alebo zobraziť fotografie
View Tree Zobraziť rodokmeň
View List Zobraziť zoznam
Edit Profile Upraviť profil
About me O mne
This is your profile as others see it. Toto je tvoj profil ako ho vidia ostatní

}}

User stats
User stats Užívateľské štatistiky
View tree awards Zobraziť ocenenia členov rodokmeňa
People in My Tree Osoby v mojom rodokmeni
Added by Me Pridané mnou
Ancestor Predok
Ancestors Predkovia
Descendant Potomok
Descendants Potomkovia
Photo added Fotografia pridaná
Photos added Fotografie pridané
Family Tree Awards Ocenenia v rodokmeni
Tree Creator Tvorca rodokmeňa
Top Profile Adders Najčastejší prispievatelia
Top Profile Inviters Najčastejší pozývatelia
Top Photo Uploaders Najčastejší foto-prispievatelia

}}

Personal
Personal Osobný
Appearance Vzhľad
Contact Kontakt
Home address Domáca adresa
Mobile phone Mobilný telefón
Home phone Domáci telefón

}}

User history
User History Užívateľská história
Last updated on Posledná zmena dňa
Last login on Posledné prihlásenie dňa
Joined on Pridané dňa
Started family tree Rodokmeň otvoril

}}

About Me
Share some things about yourself here. Tu možno zdieľať niečo o sebe.
Height Výška
Ethnicity Etnikum

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Upraviť základné údaje
Basics Základné
My Basics Moje základné údaje
Status Stav
Living Žijúci
Deceased Zomrelý
Name Meno
First name Krstné meno
Middle name Stredné meno
Last name Priezvisko
Suffix Za menom
Display name Zobraziť meno
Email E-mail
Current location Súčasné bydlisko
Gender Pohlavie
Male Muž
Female Žena
Date of birth Dátum narodenia
Circa Približne
Send Birthday Reminders Posielať upozornenia na narodeniny
To my family =कुटमाक
Place of birth Miesto narodenia
Birth order Narodený(á) v poradí ako
Death Smrť
Burial Pohreb
Languages Cudzie jazyky
Nicknames Prezývky
Unknown =गॊत्तु ना
Only child =ऎकळॆ चॆरुडु
born first Narodený(á) ako prvý(á)
born second Narodený(á) ako druhý(á)
born third Narodený(á) ako tretí(ia)
born fourth Narodený(á) ako štvrtý(á)
born fifth Narodený(á) ako piaty(a)
born sixth Narodený(á) ako šiesty(a)
born seventh Narodený(á) ako siedmy(a)
born eighth Narodený(á) ako ôsmy(a)
born ninth Narodený(á) ako deviaty(a)
born tenth Narodený(á) ako desiaty(a)
born eleventh Narodený(á) ako jedenásty(a)
born twelfth Narodený(á) ako dvanásty(a)
born thirteenth Narodený(á) ako trinásty(a)
born fourteenth Narodený(á) ako štrnásty(a)
born fifteenth Narodený(á) ako pätnásty(a)
born sixteenth Narodený(á) ako šestnásty(a)
born seventeenth Narodený(á) ako sedemnásty(a)
born eighteenth Narodený(á) ako osemnásty(a)
born nineteenth Narodený(á) ako devätnásty(a)
born twentieth Narodený(á) ako dvadsiaty(a)
This person does not have email Táto osoba nemá e-mail
This person is deceased Táto osoba je zomrelá

}}

Hair color
Hair Vlasy
Hair color Farba vlasov
Black Čierne
Blond Blond
Brown Hnedé
Gray Šedivé
Other Iný
Red Červený

}}

Eye color
Eyes Oči
Eye Color Farba očí
Amber Jantárová
Blue Modrá
Green Zelená
Hazel Orieškovohnedá

}}

Religions
Religion Vierovyznanie
Agnostic Neveriaci
Atheist Ateista
Baha'i Prívrženec Baha'i
Buddhist Budhista
Catholic Katolík
Christian - other Kresťan (inej cirkvi)
Eastern Orthodox Východná pravoslávna cirkev
Greek Orthodox Grécka pravoslávna cirkev
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Džinista
Jewish Žid
Mormon Mormon
Protestant Evanjelik
Scientologist Scientológ
Sikh Sikh
Taoist Taoista
Wiccan

}}

Political views
Political Views Politické názory
Conservative Konzervatívec
Democratic Demokrat
Green Party Strana zelených
Independent Nezávislý
Indifferent Neutrálny
Liberal Liberálny
Libertarian Libertarián
Very Conservative Veľmi konzervatívny
Very Liberal Veľmi liberálny
Moderate Conservative Stredne konzervatívny
Moderate Liberal Stredne liberálny
Republican Republikán

}}

School
School Škola
Elementary School Základná škola
Middle School Učňovská škola
High School Stredná škola
College/University Vysoká škola/univerzita
Graduate Education Postgraduálne štúdium

}}

Work
Work Zamestnanie
Company Spoločnosť

}}

Contact information
My Contact Môj kontakt
On the web Na internete
Work address Adresa do zamestnania
Add another Pridať ďalšie

}}

Favorites
Favorites Obľúbené
Interests Záujmy
Activities Aktivity
People/Heroes Osoby/Osobnosti
Cuisines Obľúbené jedlá
Quotes Úvodzovky
Movies Filmy
TV Shows Televízne relácie
Music Hudba
Books Knihy
Sports Športy
Service Bohoslužby
Username Užívateľské meno
Web address Internetová adresa
Phone Numbers Telefónne čísla
Area code =कूटसंख्यॆ
Phone no Tel.č.
Street Ulica
County Okres
State Kraj
Postal code PSČ

}}


Relationships
Partner Partner
is a je
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Snúbenec
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Súčasný partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Bývalá manželka
Divorced Rozvedený(á)
Ex-partner Ex-partner
Married on Svadba dňa
Married in Miesto svadby
Parents Rodičia

}}


Places
Date Dátum
Location Umiestnenie
City Mesto
State/Province Kraj
Country Štát
County Okres
Date of death Dátum úmrtia
Place of death Miesto úmrtia
Date of burial Dátum pohrebu
Place of burial Miesto pohrebu

}}


Relations
Brother Brat
Sister Sestra
Mother Matka
Father Otec
Son Syn
Daughter Dcéra
Half-brother Nevlastný brat
Half-sister Nevlastná sestra
Stepmother Nevlastná matka
Stepfather Nevlastný otec
Stepson Nevlastný syn
Stepdaughter Nevlastná dcéra
Uncle (Mother's brother) =मामु
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Strýko
Aunt (Mother's sister) =पाच्चि/मावशि
Aunt (Father's sister) =पाच्चि/आकय
Aunt Teta

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew Synovec
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece Neter
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather Starý otec
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother Stará mama
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather Prastarý otec
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother Prastará mama
Grandson Vnuk
Granddaughter Vnučka
Great grandson Pravnuk
Great granddaughter Pravnučka
Husband Manžel
Wife Manželka
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Bývalý manžel
Ex-wife Bývalá manželka
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law
Great aunt's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great aunt Prateta
Great uncle's daughter-in-law =आज्जि
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife =आज्जि
Great uncle's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great uncle Prastrýko
Second great aunt =पिज्जे अवुसबापुसा भयिणि
Second great grandfather =पिज्जे बापुस
Second great grandmother =पिज्जे आवुसु
Second great uncle =पिज्जे आवुसबापसा भाव
Third great grandfather =पिज्जे अज़्ज़ॊ
Third great grandmother =पिज्जे आज्जि

}}

Timeline
Showing X Events Zobrazujem X udalostí
Timeline Časová postupnosť
reverse order opačné poradie
Show events where X is a Zobraziť udalosti, kde je prítomný X
Participant Účastník
Attendee Návštevník
Fan Fanúšik
Creator Tvorca
Birth of Narodenie
attended navštívil
Marriage of Svadba
Event title Názov udalosti
Year Rok
Add Event Pridať udalosť
Add more details Pridať viac detailov
Please wait while the page loads Prosím, počkaj,kým sa stránka načíta
Range Rozpätie
Start Date: Dátum začiatku:
End Date: Dátum konca:
Enter event description here Sem vlož opis udalosti
Participants: Účastníci:
Attendees: Návštevníci:
Who is this event for? Čia je táto udalosť?
Who was at this event? Kto bol prítomný na tejto udalosti?
More Events Viac udalostí
My Timeline Moja časová postupnosť
Add a new event Pridať novú udalosť
About This Event O tejto udalosti
Event Photos Fotografie z udalosti
Event Albums Albumy z udalosti
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Momentálne nie sú k tejto udalosti pridané žiadne fotografie. Klikni pre pridanie fotografií.
Attendees Návštevníci
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Momentálne nie sú k tejto udalosti pridaní žiadni návštevníci. Klikni pre pridanie návštevníkov.
Who attended this event? Kto sa zúčastnil tejto udalosti?
Save Attendees Uložiť návštevníkov
Share some details about this event Zdieľať detaily o tejto udalosti
Save Description Uložiť popis
Event successfully updated Udalosť úspešne zmenená
There are currently no albums tagged with this event Momentálne nie sú k tejto udalosti pridané žiadne albumy.
Guestbook Kniha návštev
as ako
worked at pracoval(a) v
X people X osôb
I was there Bol som tam prítomný.
Fans Fanúšikovia
I wasn't there, but I'm a fan Nebol som tam prítomný, ale som fanúšikom.
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Klikni sem, ak si nebol(a) prítomný(á) na tejto udalosti, ale chceš ju pridať do svojej časovej postupnosti.

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Všetky nastavenia konta
Family Group Rodinná skupina
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with definovať rodinnú skupinu, podskupinu rodokmeňa, s ktorou chceš byť v kontakte
Profile Privacy Súkromie konta
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions =पार्श्वचित्र व्यवस्थापन
control who can perform actions on your profile Skontrolovať, kto môže vykonávať akcie v Tvojom profile
Blocked Users Blokovaní užívatelia
block users from seeing your profile or contacting you Zablokovať užívateľom zobrazenie Tvojho profilu a kontaktu
Managed Profiles Riadené profily
control the privacy settings of profiles you have added Skontrolovať nastavenia súkromia Tebou pridaných profilov
Recent Activity Ostatná aktivita
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates Skontrolovať zobrazenie Tvojich noviniek a oznámení
Notifications Oznámenia
control what Geni events you get notified about Skontrolovať oznámenia pre Tvoje udalosti
Email & Password E-mail a heslo
add or update your email and password Pridať alebo zmeniť Tvoj e-mail a heslo
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of Moja rodina pozostáva z
and a
plus their current partners a ich súčasní partneri
My 5th cousins and closer =पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 4th cousins and closer =च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 3rd cousins and closer =तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 2nd cousins and closer =दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 1st cousins and closer =पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My immediate family Moja priama rodina
None of my blood relatives Žiadny z mojich pokrvných príbuzných
NAME's 5th cousins and closer =NAMEलीं पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 4th cousins and closer =NAMEलीं च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 3rd cousins and closer =NAMEलीं तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 2nd cousins and closer =NAMEलीं दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 1st cousins and closer =NAMEलीं पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's immediate family Priama rodina osoby NAME
None of NAME's blood relatives Žiadny z pokrvných príbuzných osoby NAME
You can add or remove individuals on their profile. Môžeš pridať alebo odbrať osoby z ich profilov.
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Zaklikni príslušné políčka pre nastavenie viditeľnosti informácií z Tvojho profilu.
Public Verejný
Profile photo Profilová fotografia
expand rozbaliť
Basic Info Základné informácie
close zatvoriť
Maiden name Meno za slobodna
First names of immediate family Krstné mená najbližšej rodiny
Person who added me Bol som pridaný osobou
Birthday Narodeniny
hide age skryť vek
Birth place Miesto narodenia
Occupation Povolanie
About Me O mne
Family box Rodinná schránka
Friends box Schránka priateľov
Latest News box Schránka noviniek
User Stats box Schránka štatistík užívateľa
Personal Info Osobné informácie
Contact Info Kontaktné informácie
Work Info Informácie o zamestnaní
Schools Vzdelanie
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Zaklikni príslušné políčka pre nastavenie povolení pre akcie v Tvojom profile.
Who can edit my profile info? Kto môže upravovať informácie v mojom profile ?
Who can post a comment? Kto môže pridať komentár ?
Who can send me a message? Kto mi môže poslať správu ?
Who can invite me to be friends? Kto ma môže pozvať ako priateľa ?
Who can find me using search? Kto ma môže vyhľadať ?
unblock odblokovať
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. Zabrániť niekomu v rodokmeni vidieť Tvoj profil a blokovať od neho správy.
Block a User Zablokovať užívateľa
Users will not be notified that you've blocked them. Užívatelia nedostanú oznámenie o zablokovaní.
Currently Blocked V súčasnosti zablokovaní
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. odblokovať
Return to Account Settings Návrat do nastavení konta
Manage the privacy of the profiles you've added. Správa nastavení súkromia Tebou pridaných profilov.
Living Profiles I Added Mnou pridané aktívne profily
Who can edit? Kto môže upravovať ?
Who can search? Kto môže vyhľadávať "
Only Me Iba ja
Entire Tree Celý rodokmeň
Anyone Každý
Deceased Profiles I Added Mnou pridané profily zomrelých
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. Po pridaní nového obsahu na Geni ho členovia Tvojej rodiny a priatelia uvidia ako

rodinné novinky na záložke Doma

They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. Obdržia iba zmeny obsahu, ktoré im umožňujú nastavenia Tvojho súkromia.
Create an update when I... Vytvoriť zmenu keď ...
update my own profile upraviť môj profil
post my latest news zaslať moje ostatné novinky
add a Friend pridať priateľa
comment in someone's guestbook pridať komentár v niekoho knihe návštev
comment on a photo pridať komentár fotografie
comment on an event pridať komentár udalosti
comment in my tree discussion pridať komentár diskusie
An update will always appear when I... Zmena sa zobrazí vždy keď ...
add someone to the tree pridať osobu do rodokmeňa
update someone else's profile zmeniť niečí profil
add photos pridať fotografie
tag someone in a photo označiť niekoho vo fotografii
add an event pridať udalosť
tag someone in an event označiť niekoho v udalosti
add photos to an event pridať fotografie k udalosti
An update will never appear when I... Zmena sa nezobrazí keď ...
send a message poslať správu
view a profile zobraziť profil
view a photo zobraziť fotografiu
decline an invitation odmietnuť pozvanie
edit my Family group upraviť moju rodinnú skupinu
edit my privacy settings upraviť moje nastavenia súkromia
Control which notification emails Geni sends you. Skontrolovať e-mailové oznámenia zasielané Geni.
Send me an email when someone =बातमि पॆटंवयेद कॆदॊळ कॊण
sends me a message =माका संदेश धाडता
invites me to be Family pozýva ma medzi členov rodiny
invites me to be a Friend pozýva ma medzi priateľov
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends prijíma moje pozvanie na návštevu rodokmeňa, medzi členov rodiny alebo priateľov
comments in my guestbook komentuje v mojej knihe návštev
comments in my tree discussion komentuje v diskusii môjho rodokmeňa
comments on my photo or responds to my comment komentuje moju fotografiu alebo odpovedá na môj komentár
comments on my event or responds to my comment komentuje moju udalosť alebo odpovedá na môj komentár
tags me in a photo (once daily max) označuje ma vo fotografii (maximálne raz denne)
adds photos of Family and Friends (once daily max) pridáva fotografie rodiny a priateľov (maximálne raz denne)
makes new additions to my Tree (once daily max) pridáva osoby do môjho rodokmeňa (maximálne raz denne)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) spomedzi členov mojej rodiny a priateľov bude mať narodeniny (maximálne raz denne)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Zaslať e-mail v prípade nových funkčností Geni a oznámení.
Primary Email Address Primárna e-mailová adresa
Change Password Zmeniť heslo
Add email Pridať e-mail
Enter Current Password Vložiť súčasné heslo
Confirm New Password Potvrdiť nové heslo
Type New Password Vložiť nové heslo

}}

Error/Information Messages
Please wait... Čakajte prosím ...
Almost done... Skoro ukončené ...
Loading Relationship... Načítavam vzťahy
Sorry, you cannot send messages to yourself. Zaslať správu sám sebe, žiaľ, nie je možné.
You must specify recipients to send this message. Musíš určiť adresátov tejto správy.
You must enter a subject or body to send this message. Aby bolo možné túto správu odoslať, je potrebné vložiť predmet alebo obsah.
The conversation has been saved. Rozhovor bol uložený.
We are experiencing technical difficulties =आम्मि सद्य तांत्रिकि दोष अनुभव करतऽस्सति।
The conversation has been deleted. Rozhovor bol vymazaný.
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Nadpis}
(Balloon Icon) (Ikona bubliny)
(I Icon) (Ikona Ja)
(Printer Icon) (Ikona tlačiarne)
(relative) (príbuzný)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. Pre rýchle a ľahké uloženie Tvojich súborov je potrebný ovládací prvok ActiveX. Pomocou jeho pohodlného užívateľského rozhrania bude možné naraz vybrať a uložiť viacero obrázkov, na rozdiel od nemotorného vkladania jednotlivých obrázkov prostredníctvom tlačítka Prehľadaj. Inštalácia bude trvať niekoľko minút, prosíme o trpezlivosť. Pre inštaláciu ovládacieho prvku klikni na pruh informácií. Po opätovnom načítaní stránky klikni v inštalačnom dialógu na voľbu "Áno".
Add Photos to This Album Pridať fotografie do tohto albumu
Add Relatives to Calendar Pridať príbuzných do kalendára
Add a Caption Pridať nadpis
Add descendants of Pridať potomkov
Add immediate family of Pridať najbližšiu rodinu
Add multiple photos very quickly, Veľmi rýchlo pridať viacero fotografií,
Add photos from your computer. Pridať fotografie z Tvojho počítača.
Add these photos to Pridať tieto fotografie k
Add to Favorites Pridať k obľúbeným
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Pridať e-maily členov Tvojej rodiny za účelom dopĺňania rodokmeňa.
Added On Pridané dňa
Added to family tree by Do rodokmeňa pridal
Adding X Photos Pridáva sa X fotografií
Advanced Photo Uploader Pokročilé pridávanie fotografií
Album Cover Obal albumu
An existing photo album Existujúci album fotografií
Are you sure you want to delete this photo? Určite vymazať túto fotografiu "
Back to your profile Späť k Tvojmu profilu.
Balloon help is off Bublinová nápoveda je vypnutá
Balloon help is on Bublinová nápoveda je zapnutá
Birth Narodenie
Blood Relatives Pokrvní príbuzní
Bloodrelatives Pokrvní príbuzní
Born Narodený(á)
Brother-in-law Švagor
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Klikom na šípky je možné posúvať obrázok príslušnými smermi. Taktiež je možné použiť šípky na klávesnici.
Click and drag to move this out of the way. Klikni a ťahaj na posunutie.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Klikni a ťahaj na zväčšenie alebo zmenšenie obrázku.
Click here to print this tree Na tlač rodokmeňa klikni sem
Click here to turn on balloon help Na zapnutie bublinovej nápovedy klikni sem
Click here to turn on help messages Na zapnutie nápovedy klikni sem
Click on the small green trees to view extended family members. Klikom na malé zelené stromčeky sa zobrazia ďalší členovia rodiny
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Klikom na šípku je možné pridať súrodenca, manžela (manželku) alebo partnera tejto osoby.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Klikom na šípku sa rodokmeň posunie príslušným smerom.
Click this button to recenter this family tree. Klikom na šípku sa rodokmeň umiestni do stredu.
Click this button to turn help balloons off. Na vypnutie bublinovej nápovedy klikni sem.
Click this link to edit basic information about this person. Po kliknutí na tento link je možné upravovať základné informácie o tejto osobe.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Po kliknutí na tento link je možné zobraziť profil tejto osoby. Profil je možné tiež upravovať.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Po kliknutí na tento link sa rodokmeň vystredí okolo tejto osoby.
Click to add a name Klikni na pridanie mena
Click to view this person's family tree. Klikni na zobrazenie rodokmeňa tejto osoby.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Klikom na ľubovoľné meno sa rodokmeň posunie k tejto osobe.
Close this dialog box when upload completes Zavrieť toto dialógové okno po skončení nahrávania.
Close Zavrieť
Comments Komentáre
Confirm email address Potvrdiť e-mailovú adresu
Connect these relatives to your tree. Pripojiť týchto príbuzných k Tvojmu rodokmeňu.
Create Message Vytvoriť správu
Create a new album Vytvoriť nový album
Created by NAME on DATE Vytvoril NAME dňa DATE
Created on DATE Vytvorené dňa DATE
Daughter-in-law Nevesta
Delete this Album Vymazať tento album
Description Popis
Deselect All Odznačiť všetko
Drag photos to change their display order in this album. Ťahom je možné zmeniť poradie zobrazených fotografií.
Drag this slider to change size of print. Ťahom tohto posúvača je možné zmeniť veľkosť tlače.
Edit Album Upraviť album
Edit description... Upraviť popis
Employer Zamestnávateľ
End Year Rok ukončenia
English Anglicky
Family Albums Rodinné albumy
Family Friends Rodinní priatelia
Find relatives quickly. Rýchlo vyhľadať príbuzných.
Finished Ukončené
First Name / Last Name Krstné meno / Priezvisko
First photo Prvá fotografia
Geni Image Upload Nahrať fotografiu Geni
Go Choď
Having trouble? Try the simple uploader instead. V prípade problémov skús nahrávanie po jednotlivých obrázkoch.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Bublinová nápoveda je zapnutá. Pri podržaní myši kdekoľvek v rodokmeni sa zobrazia vysvetlivky.
Hide help balloons Skryť bublinovú nápovedu
Home Phone Domáci telefón
I replied Odpovedal som
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Ak mená v Tvojom rodokmeni obsahujú písmená s diakritikou, pre správne vytlačenie je nutné zvoliť tlač naležato v nastaveniach tlačiarne.
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. Pokiaľ sa nezobrazuje priamy príbuzný vybratej osoby, pridaj ju pomocou žltých šípiek alebo sa presuň do inej vetvy rodokmeňa.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Na zmenu rozmeru tlače použi ovládacie prvky poniže.
Image Uploader Nahrať obrázky
Immediate Family Members Členovia najbližšej rodiny
In this photo Na tejto fotografii
Invite a family member Pozvať člena rodiny
Invite your family: Pozvať rodinu:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Ťahaj a pusť pri najbližšom príbuznom. Ak sa Tvoj príbuzný už nachádza v rodokmeni, pretiahni jeho neprepojený uzol k niektorému inému v rodokmeni.
Leave a message for Napísať správu pre
Leave message Napísať správu
List of NAME's Tree =NAME
Make connections. Vytvoriť spojenie
Make my profile photo Vytvoriť moju profilovú fotografiu
Map of My Family Mapa mojej rodiny
Message Správa
Mobile Phone Mobilný telefón
My Profile Môj profil
NAME's photos =NAME
Name Meno
New Album Name Meno nového albumu
Next Ďalší
No matches found, search entire tree Nenašiel sa žiadny vyhovujúci záznam, prehľadaj celý rodokmeň
Note: 'date of death' Pozor: 'dátum úmrtia'
Open Other Branches of Your Tree Otvor ďalšie vetvy rodokmeňa
PRINT TLAČ
Photo Added Fotografiu pridal
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Pozícia
Print To Paper Tlač na papier
Print in black & white Čiernobiela tlač
Print with normal font. Tlač s normálnou veľkosťou písma.
Print with small font. Tlač malým písmom.
Print your tree on one page. Tlač rodokmeňa na jednu stranu.
Printing Instructions Inštrukcie pre tlač
Recent Albums Ostatné albumy
Recently Added List Nedávno pridaný zoznam
Recently Joined List Nedávno pridaný zoznam
Recently Modified List Nedávno upravený zoznam
Red Červený
Remove from Favorites Odstrániť z obľúbených
Reorder Album Preusporiadať album
Reorder Photos Preusporiadať fotografie
Reply Odpoveď
Reverse Sort Opačné radenie
Save your changes >> Ulož zmeny >>
Saved Messages Uložené správy
Save Uložiť
Saving Ukladám
Search name or email Vyhľadať meno alebo e-mail
Second photo Druhá fotografia
Select All Vybrať všetko
Select one or more photos from your computer Vybrať jednu alebo viacero fotografií z Tvojho počítača.
Send Birthday Reminders Posielať upozornenia na narodeniny
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Obľúbené položky v každej skupine oddeľovať čiarkou. Napr.: literatúra, rybárstvo
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Jednotlivé prezývky oddeľovať čiarkou. Napr.: Jano, Janko, strýko Jano
Set Album Cover Nastaviť obal albumu
Set as cover Nastaviť ako obal
Set as profile photo Nastaviť ako profilovú fotografiu
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Zobraziť legendu
Show page numbers Zobraziť číslovanie strán
Simple Photo Uploader Nahrávanie jednotlivých obrázkov
Son-in-law Zať
Start Year Počiatočný rok
Start typing a language Zadať cudziu reč
Start typing a political view Zadať politické názory
Start typing a religion Zadať vierovyznanie
Start typing an ethnicity Zadať etnikum
Tag Your Added Photos Označiť Tebou vložené fotografie
Tagged By Me Mnou označené
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Pri importe Tvojho adresára sa vyskytla chyba. Prosím, skontroluj svoje užívateľské meno a heslo a zopakuj import.
Title Názov
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab Na zobrazenie zoznamu všetkých mien v Tvojom súčasnom rodokmeni otvor záložku "Choď na ..."
Type Description Here Sem zadaj popis
Type first or last name Zadaj krstné meno alebo priezvisko
Updated Obnovené
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree Zobraziť ako rodokmeň
Viewing X Photos Zobrazujem X fotografií
Who's In This Photo Kto je na tejto fotografii
Who's in this album Kto je v tomto albume
X Added X pridal
X people were not added X ľudí nebolo pridaných
You must enter a subject or body Musíš vložiť predmet alebo obsah správy
Yourself Ty

}}

Lower case
add from address book Pridať zo zoznamu
and a
anniversaries výročia
because we cannot send them email. pretože im nemôžeme poslať e-mail
birthdays narodeniny
created by Me vytvorené mnou
current spouse Súčasný(á) manžel(manželka)
done hotovo
edit upraviť
enter email vložiť e-mail
enter her email vložiť jej e-mail
enter his email vložiť jeho e-mail
for My Family Pre moju rodinu
her brother jej brat
her daughter jej dcéra
her father jej otec
her husband jej manžel
her mother jej matka
her sister jej sestra
her son jej syn
her wife jej manželka
hide year skryť rok
hide skryť
his brother jeho brat
his daughter jeho dcéra
his father jeho otec
his husband jeho manžel
his mother jeho matka
his sister jeho sestra
his son jeho syn
his wife jeho žena
include friends zahŕňa priateľov
in v
one page. jedna strana
only child jedináčik
or Cancel slebo zrušiť
photos fotografie
replied odpovedané
rotate photos on the fly otočiť fotografie
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. poslať tento odkaz
use the arrow keys on your keyboard. použiť kurzorové klávesy
view album zobraziť album
your father Tvoj otec
your mother Tvoja matka

}}

Personal tools