Glossari català

From Wiki

Jump to: navigation, search

Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • add v.: afegir
 • address book n.: llibreta d'adreces. Mai llibre d'adreces
 • album n.: àlbum
 • ancestor n.: avantpassat. Mai ancestre
 • anniversary n.: aniversari de noces. Mai aniversari del casament

B

C

 • choose v.: triar
 • click v.: fes clic. Mai púlsar, cliqueu
 • collaborator n.: col·laborador(a)
 • comment n.: comentari
 • comment v.: comentar. Mai comentar en
 • computer n.: ordinador
 • curate v.: conservar. Mai curar
 • curator n.: conservador(a). Mai curador(a)

D

 • dead aj.: difunt. Mai mort
 • death n.: defunció. Mai mort
 • delete v.: esborrar. Mai eliminar, suprimir
 • descendant n.: descendent
 • discussion n.: discussió. Mai debat
 • display name n.: nom de visualització. Mai nom per a mostrar, nom de pantalla
 • displaying av.: mostrant
 • distant ancestor n.: avantpassat llunyà. Mai avantpassat distant
 • distant relative n.: parent llunyà. Mai parent distant
 • download v.: descarregar

E

 • edit v.: editar. Mai corregir
 • email n.: correu electrònic. Mai email
 • enable v.: habilitar
 • enter v.: introduir. Mai entrar
 • event n.: esdeveniment. Mai event
 • ex-husband n.: ex-marit

F

 • family group n.: grup familiar. Mai grup de família
 • family member n.: membre de la família
 • family tree n.: arbre genealògic. Mai arbre familiar
 • fan n.: admirador(a). Mai fan
 • forward v.: avançar

G

 • gave v.: donat
 • guestbook n.: llibreta de visites. Mai llibre de visites

H

 • hide v.: amagar. Mai ocultar

I

 • immediate family n.: família immediata
 • invite v.: convidar
 • item n.: element. Mai article

J

 • join v.: unir-(te, se)

L

 • language case n.: cas gramatical. Mai cas d'idioma
 • language n.: idioma, llenguatge
 • link n.: enllaç. Mai vincle
 • location n.: lloc. Mai ubicació
 • login v.: iniciar sessió
 • logout v.: tancar sessió, sortir

M

 • manage v.: gestionar. Mai administrar
 • management n.: gestió. Mai administració
 • manager n.: gestor(a). Mai administrador(a), gestionador(a)
 • match n.: coincidència
 • merge n.: fusió
 • merge v.: fusionar
 • message n.: missatge

N

 • next aj.: següent
 • notification n.: notificació. Mai avís

P

 • partner n.: parell(a)
 • password n.: contrasenya
 • people n.: persones. Mai gent
 • photo n.: foto (la foto)
 • post n.: publicació. Mai poste
 • post v.: publicar
 • poster n.: pòster. Mai cartell
 • preview n.: previsualització
 • preview v.: previsualitzar
 • privacy n.: privacitat. Mai intimitat
 • profile n.: perfil

R

 • related adj.: emparentat. Mai relacionat
 • relationship n.: parentiu, relació
 • relationship path n.: ruta de parentiu
 • relative n.: parent. Mai relatiu, familiar
 • reminder n.: recordatori. Mai notificació
 • remove v.: eliminar
 • report v.: denunciar
 • request n.: sol·licitud. Mai petició
 • request v.: sol·licitar. Mai demanar
 • resend v.: reenviar. Mai tornar a enviar

S

 • save v.: desar. Mai guardar
 • select v.: seleccionar
 • send v.: enviar
 • settings n.: configuració
 • show v.: mostrar
 • sign up v.: registrar-(te, se)
 • source n.: font. Mai origen
 • spouse n.: cònjuge. Mai espòs/esposa
 • start v.: iniciar
 • statistics n.: estadístiques

T

 • tag n.: etiqueta
 • tag v.: etiquetar
 • timeline n.: cronologia. Mai línia de temps
 • topic n.: tema
 • token n.: variable

U

 • unsubscribe n.: donar-(te, se) de baja
 • update v.: actualitzar
 • upgrade v.: millorar
 • upload v.: pujar. Mai carregar
 • user n.: usuari

V

 • video n.: video

W

 • wife n.: esposa. Mai dona
Personal tools