Difference between revisions of "Denmark"

From Wiki

Jump to: navigation, search
(Regions and municipalities)
 
(8 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 218: Line 218:
 
== Geni Translation ==
 
== Geni Translation ==
 
the name 'Geni' means 'Genious' in danish  
 
the name 'Geni' means 'Genious' in danish  
 
+
{{Danish translation}}
'''Geni Logo'''
 
Everyone's related Alle er i familie
 
'''Geni headers'''
 
 
 
Welcome Velkommen
 
Logout Log ud
 
Settings Indstillinger
 
Invite Inviter
 
Help Hjælp
 
search name or email Søg navn eller email
 
go Gå
 
 
 
Build your tree with your address book Lav dit træ ud fra din adressebog
 
 
 
'''Geni footers'''
 
About Om
 
Privacy Personlige oplysninger
 
Forum Forum
 
Blog Blog
 
Press Presse
 
Jobs Jobs
 
Safety Sikkerhed
 
Terms Vilkår for brug
 
Help Hjælp
 
 
 
'''Geni Tabs Headers'''
 
My tree Mit træ
 
My Profile Min Profil
 
Photos Billeder
 
Inbox Indbakke
 
 
 
'''Geni SubTabs Headers'''
 
 
My tree (Mit træ)
 
View as Tree Vis som træ
 
List Liste
 
Index Indeks
 
Calendar Kalender
 
Map Verdenskort
 
Discussion Diskussion
 
Photos (Billeder)
 
Recent Albums Seneste album       
 
My Albums Mine album
 
Albums I'm In Album jeg er i
 
Photos of Me Billeder af mig
 
My Favorites Mine favoritter
 
Inbox (Indbakke)
 
Messages Beskeder
 
Inbox Indbakke
 
Requests Forespørgsler
 
Saved Gemt
 
Sent Sendt
 
 
 
'''(Inside the Geni GUI)'''
 
New Nyt
 
(Name)'s tree (Navn)s træ
 
showing X people out of X      viser X mennesker ud af X
 
 
 
Add People Tilføj personer
 
 
 
Step 1
 
Build your tree from you address book
 
=
 
Byg dit træ ud fra din adressebog
 
 
 
Access your address book to select relatives
 
to add to your tree.
 
=
 
Få adgang til din adresse bog og vælg slægtninger der skal tilføjes til dit træ
 
 
 
Geni will not save your password, and we will
 
never email anyone without your direct consent.
 
=
 
Geni vil ikke gemme din adgangskode, og vi vil
 
aldrig sende emails til nogen uden din direkte tilladelse.
 
 
 
There was an error importing your address book. Please
 
double-check your username and password, and try again.
 
=
 
Der opstod en fejl, da vi prøvede at importere din adresse bog.
 
Vær venlig at dobbelt checke brúgernavn og adgangskode, og prøv igen.
 
 
 
Your email address            Din email adresse
 
Your email password            Din emails adgangskode
 
Don't see your email provider? Kan du ikke se din email udbyder?
 
NEXT>>                        NÆSTE>>
 
Back to your unconnected people Tilbage til dine ikke forbundede mennesker
 
Showing X Contacts
 
Email Contacts
 
 
Step 2 (http://www.geni.com/invite_others/add_your_family)
 
Select the family members in your address book Vælg familie medlemmer du vil invitere
 
Showing X Contacts            Viser X kontakter
 
Email Contacts                Email Kontakter
 
Choose another address book    Vælg en anden adressebog
 
*No one will be invited until you put them in your tree
 
=
 
*Ingen vil blive inviteret før du putter dem ind i dit træ
 
or Cancel                      eller Annullér
 
Selected family                Valgte familie medlemmer
 
Already on Geni                Allerede bruger på Geni
 
Already in your tree          Allerede i dit træ
 
 
Step 3 (http://www.geni.com/invite_others/family_finished?count=1)
 
Almost done...                Næsten færdig...
 
You've imported X relative to your family tree.
 
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.
 
=
 
Du har importeret X familie medlem(mer) ind i dit stamtræ.
 
For at placere dem i dit træ, træk og slip dem til deres nærmeste famile medlem.
 
Drag and Drop Relatives        Træk og slip famile medlem(mer)
 
 
Step 4
 
Unconnected People (X)        Ikke forbundede mennesker (X)
 
Drag their node onto a direct relative. Træk deres knude hen på den direkte relaterede
 
edit info                      rediger info
 
delete                        slet
 
Add more.                      Tilføj mere.
 
SAVE                          GEM
 
CANCEL                        ANNULLÉR
 
Male                          Mand
 
Female                        Kvinde
 
First Name                    Fornavn
 
Last Name                      Efternavn
 
 
 
Connect these relatives to your tree. Forbind disse/dette medlem(mer) til dit træ.
 
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree,
 
drag their unconnected node onto the one in the tree.
 
=
 
Bare træk og slip dem på deres nærmeste familie. Hvis medlemmet/medlemmerne allerede er i dit træ, træk dem til den ikke-forbundede knude hen til den der allerede eksisterer i træet.
 
 
Make connections.              Lav forbindelser.
 
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow
 
arrows or navigate to another branch of your tree.
 
=
 
Hvis du ikke ser en direkte relateret slægtning til den umappede person så tilføj ved at klikke på de gule pile eller naviger til en anden gren af træet.
 
 
 
Find relatives quickly.        Find slægtninger hurtigt.
 
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab.
 
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.
 
=
 
For at se en liste over alle navnene i det aktuele træ, klik på 'Gå til...'.
 
Når du klikker på et navn, vil du automatisk blive taget til denne persons position i træet.
 
 
Navigate Naviger
 
 
 
Go to... Gå til...
 
This list shows the people visible in the tree above.
 
Click on any name to go to that person's position in the tree.
 
=
 
Denne liste viser alle mennerskerne, som vises i træet ovenfor.
 
Klik på et hvilket som helst navn, for at gå til denne persons position i træet.
 
 
 
Preferences Indstillinger
 
Display                        Display
 
Names                          Navne
 
Advanced                      Avanceret
 
Ancestors to display          Forfædre der skal vises
 
X generations                  X generationer
 
All generations                Alle generationer
 
Direct ancestors only          Kun direkte forfædre
 
Tree layout                    Layout af træ
 
Standard                      Standard
 
Vertical                      Vertikal
 
Photos Only                    Kun billeder
 
Names Only                    Kun navne
 
Layout options                Layout muligheder
 
Mark deceased                  Marker afdøde
 
Neutral color backgrounds      Neutrale farve baggrunde
 
"Flip" nodes                  Vend knuder
 
Show email prompt              Vis email prompt
 
Show photos                    Vis billeder
 
Show yellow arrows            Vis gule pile
 
Name preferences              Navn-indstillinger
 
Do not display maiden names    Vis ikke førægteskabeligt efternavn
 
Maiden name instead of last name Førægteskabeligt efternavn i stedet for efternavn
 
Maiden name instead of last name, in CAPS Førægteskabeligt efternavn i stedet for efternavn (store bogstaver)
 
Maiden name appended, in parentheses Førægteskabeligt efternavn, i paranteser
 
Ignore display name            Ignorer display navn
 
Show middle name              Vis mellemnavn
 
Show suffixes                  Vis tilføjelser
 
Minimum font size              Minimum fontstørrelse
 
Maximum font size              Maksimum fontstørrelse
 
Rendering quality              Visningskvalitet
 
High quality                  Høj kvalitet
 
Medium quality                Medium kvalitet
 
Low quality                    Lav kvalitet
 
Show tray on rollover          Vis bakke når musen føres over
 
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.    Sæt alle dine indstillinger til defaultværdier ved at klikke på knappen herunder
 
 
 
(I Icon)
 
Click here to turn on help messages              Klik her for at aktivere hjælpebeskeder
 
Click and drag to move this out of the way.      Klik og træk for at flytte dette af vejen
 
Click The Arrows To Add Relatives                Klik på pilene for at tilføje relationer
 
You can add siblings, spouses, and chíldren.      Du kan tilføje søskende, ægtefælder og børn
 
back                                              Tilbage
 
next                                              Næste
 
Invite Your Family                                Inviter din familie
 
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Tilføj din families emailadresser, så de kan hjælpe med at fuldføre træet
 
Open Other Branches of Your Tree                  Åben de andre grene af dit træ
 
Click on the small green trees to view extended family members.  Klik på de små grønne træer for at se udvidede familiemedlemmer
 
Move Around Your Tree                            Flyt rundt i dit træ
 
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.  Brug pilene eller klik og træk et hvilket som helst sted i familietræet
 
Click Names To View Profiles                      Klik på navne for at vise profiler
 
Click the My Profile tab to view and edit your profile.  Klik på "Min profil" fanebladet for at se og redigere din profil
 
 
(Ballon Icon)                                    (Ballonikon)
 
Click here to turn on ballon help                  Klik her for at aktivere ballonhjælp
 
Ballon help is on                                  Ballonhjælp er aktiveret
 
Ballon help is off                                Ballonhjælp er deaktiveret
 
Hide help balloons                                Gem hjælpeballoner
 
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the
 
family tree for an explanation.                    Hjælpeballoner er aktiveret. Hold din mus over næsten alting på familietræet for at få en forklaring.
 
Click this button to turn help ballons off.        Klik denne knap for at deaktivere hjælpeballoner
 
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also
 
use the arrow keys on your keyboard.              Klik på denne pil for at bevæge dit familietræ i denne retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.                                                 
 
Click this link to view this person's profile. You may also be able to
 
edit this profile.
 
                                                  Klik på dette link for at se denne persons profil. Du kan også ændre denne profil.
 
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.
 
                                                  Klik på dette link for at tilføje søskende, ægtefælde eller partner
 
Click this link to view your family tree from this person's point of view.
 
                                                  Klik på dette link for at se dit familietræ fra denne persons synspunkt
 
Click this link to edit basic information about this person.
 
                                                  Klik på dette link for at ændre basale informationer om denne person.
 
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.
 
                                                  Klik og træk op for at zoome ind og ud. Dit træ vil blive større eller mindre.
 
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also
 
use the arrow keys on your keyboard.              Klik på pilen for at bevæge familietræet i den retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.
 
Click this button to recenter this family tree.  Klik denne knap for at centrere dette familietræ
 
Click to view this person's family tree.          Klik for at se personens familietræ
 
 
 
(Printer Icon)                                    (Printerikon)
 
Click here to print this tree                      Klik her for at udskrive dette træ
 
Print To Paper                                      Udskriv til papir
 
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.
 
Hvis du ønsker at ændre størrelse af dit print, så brug knapperne herunder
 
Show legend
 
Show photos                                        Vis billeder
 
Print in black & white                              Udskriv i sorthvid
 
Show page numbers                                  Vis sidetal
 
PRINT                                              Udskriv
 
help                                                hjælp
 
close                                              luk
 
Printing Instructions                              Printer instruktioner
 
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print
 
preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents
 
one page.
 
                                                    Brug indstillingerne herunder for at bestemme størrelsen af dit udskrevne træ. Printeksemplet vil vise hvor mange sider der er i dit træ. Hver grå firkant repræsenterer en side.
 
Print your tree on one page.                        Udskriv dit træ på én side
 
Print with small font.                              Udskriv med lille font
 
Print with normal font.                            Udskriv med normal font
 
Drag this slider to change size of print.          Træk i kontrollen for at ændre størrelsen af udskriften
 
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.  Hvis navne i dit træ bruger ikke-engelske karakterer så skal du vælge "Landskab" i dine printerindstillinger for at vise navnene korrekt
 
                                                   
 
 
 
'''Geni Actions'''
 
Add another Tilføj ny
 
 
 
save & close gem og luk
 
save & continue gem og fortsæt
 
or cancel                      eller annuller
 
or eller
 
Cancel Annuller
 
 
 
'''My Profile'''
 
http://www.geni.com/profile/index
 
This is you Dette er dig
 
View your profile as others see it Se din profil som andre ser den
 
This is your profile as others see it. Dette er din profil som andre ser den
 
Back to your profile                  Tilbage til din profil
 
 
Loading Relationship...        Henter forhold...
 
your father                    din far
 
your mother                    din mor
 
his mother                      hans mor
 
his father                      hans far
 
his daughter                    hans datter
 
his son                        hans søn
 
his sister                      hans søster
 
his brother                    hans bror
 
his husband                    hans mand
 
his wife                        hans kone
 
 
 
her mother                      hendes mor
 
her father                      hendes far
 
her daughter                    hendes datter
 
her son                        hendes søn
 
her sister                      hendes søster
 
her brother                    hendes bror
 
her husband                    hendes mand
 
her wife                        hendes kone
 
(Also see translation under the section "List" for more.)
 
 
 
Your Profile is Din profil er
 
% Complete % komplet
 
Add your schools Tilføj din uddannelse
 
Add someone to your tree Tilføj personer til dit træ
 
Edit your profile Rediger din profil
 
Confirm email address          Konfirmer email adresse
 
 
 
Add or View Photos Tilføj eller se billeder
 
View Tree Se træ
 
View List Se liste
 
Edit Profile Rediger profil
 
Send Message                  Send besked
 
 
 
Location                      Location
 
Birth                          Fødsel
 
Born                          Født
 
in                            i
 
Immediate Family              Nærmeste familie     
 
Brother of (Also see translation under the section "List") Bror til
 
hide year                      skjul år
 
hide                          skjul
 
Email                          Email
 
 
 
User Stats (Bruger statistik)
 
 
 
view tree awards se udmærkelser
 
People in My Tree Personer i mit træ
 
Blood Relatives Blod linje
 
Inlaws Svigerfamilie
 
Family Friends Familie venner
 
Added by Me Tilføjet af mig
 
Ancestor Forfader
 
Ancestors Forfædre
 
Descendant Efterkommer
 
Descendants Efterkommere
 
Photo Added Billede tilføjet
 
Photos Added Billeder tilføjet
 
 
 
Photos of Me                  Billeder af mig
 
My Albums                      Mine Albums
 
My Favorites                  Mine Favoritter
 
add photos                    tilføj billeder
 
photos                        billeder
 
Immediate Family              Nærmeste familie
 
Family Friends                Venner af familien
 
Immediate Family Members      Nærmeste familie medlemmer
 
edit                          rediger
 
 
 
Invite
 
Invite your family:            Inviter din familie:
 
enter email                    skriv email
 
Invite a family member        Inviter et familie medlem
 
add from address book          tilføj fra adressebog
 
Invite                        Inviter
 
enter her email                skriv hendes email
 
enter his email                skriv hans email
 
This person is deceased        Denne person er død
 
This person does not have email Denne person har ikke email
 
 
 
Guestbook
 
Guestbook                      Gæstebog
 
Leave a message for            Læg en besked til
 
Leave message                  Læg besked
 
I replied                      Jeg svarede
 
replied                        svarede
 
Delete                        Slet
 
Reply                          Svar
 
 
 
Personal (Personlig)
 
Appearance Udseende
 
Religion                      Religion
 
Languages                      Sprog
 
(More can be found under the Edit Profile section.)
 
 
 
Contact (Kontaktinformation)
 
Home Address Hjemmeadresse
 
Mobile Phone Mobiltelefon
 
Home Phone Hjemmetelefon
 
On the web                    På internettet
 
 
 
User History (Historik)
 
Last updated on Senest opdateret
 
Last login on Seneste login
 
Joined on Blev medlem d.
 
Started family tree Startede familietræet
 
Added to family tree by        Tilføjet til familietræet af
 
 
 
About me (Om mig)
 
Share some things about yourself here. Skriv noget om dig selv og dit liv her.
 
Share some things about (Name)                Skriv noget om (Navn)s liv.
 
 
 
'''Edit Profile'''
 
 
 
Basics http://www.geni.com/profile/edit_basics
 
 
 
Basics Stamoplysninger
 
My Basics Mine stamoplysninger
 
Status Status
 
living levende
 
deceased død
 
name navn
 
first Name fornavn
 
middle Name mellemnavn
 
last name efternavn
 
suffix suffiks
 
Display name Vist navn
 
Email E-mail
 
Current location Nuværende adresse
 
Gender Køn
 
male mand
 
female kvinde
 
date of birth fødselsdato
 
circa cirka
 
Send Birthday Reminders Send fødselsdagspåmindelser
 
to my family til min familie
 
place of birth fødselssted
 
birth order fødselsrækkefølge
 
  only child                      enebarn
 
  born first                      første fødte
 
  born second                    anden fødte
 
  born third                      tredje fødte
 
  born fourth                    fjerde fødte
 
  born fifth                      femte fødte
 
  born sixth                      sjette fødte
 
  born seventh                    syvende fødte
 
  born eighth                    ottende fødte
 
  born ninth                      niende fødte
 
  born tenth                    tiende fødte
 
  born eleventh                  elvte fødte
 
  born twelth                    tolvte fødte
 
  born thirteenth                  trettende fødte
 
  born fourteenth                fjortende fødte
 
  born fifteenth                  femtende fødte
 
  born sixteenth                  sekstende fødte
 
  born seventeenth                syttende fødte
 
  born eighteenth                attende fødte
 
  born nineteenth                nittende fødte
 
  born twentieth                  tyvende fødte
 
Death Død
 
Burial Begravelse
 
Partner Partner
 
is a er
 
current spouse nuværende ægtefælle
 
fiance forlovede
 
current partner nuværende partner
 
late spouse afdød ægtefælle
 
Ex-spose Eks-ægtefælle
 
divorced Fraskilt
 
Ex-partner Eks-partner
 
Married on Gift d.
 
Married in Gift i
 
Parents Forældre
 
 
date dato
 
location sted
 
Country Land
 
city by
 
state/province region
 
county kommune
 
 
Note: 'date of death' = 'dødsdato' and 'place of death' = 'dødssted'.
 
Also, 'date of burial' = 'begravelsesdato' and 'place of burial' = 'begravelsessted'.
 
 
 
Contact http://www.geni.com/profile/edit_contact
 
Contact Kontakt
 
My Contact Mine kontaktoplysninger
 
On the web På Internettet
 
service service
 
username brugernavn
 
web address web adresse
 
Phone Numbers Telefonnumre
 
area code Områdenummer
 
phone no telefon
 
Home Address Hjemmeadresse
 
Work Address Arbejdsadresse
 
street gade
 
city by
 
county kommune
 
state region
 
postal code postnummer
 
 
About me http://www.geni.com/profile/edit_about
 
About Om
 
About me Om mig
 
Hair Hår
 
Eyes Øjne
 
 
 
Hair Color Hårfarve
 
Black Sort
 
Blond Blond
 
Brown Brun
 
Gray Grå
 
None Ingen
 
Other Anden
 
Red Rød
 
 
 
Eye Color Øjenfarve
 
Amber Ravgul
 
Blue Blå
 
Brown Brun
 
Gray Grå
 
Green Grøn
 
Hazel Nøddebrun
 
Other Anden
 
 
 
Height Højde
 
 
 
Ethnicity Etnicitet
 
Start typing an ethnicity      Begynd at skrive en etnicitet
 
Abenaki
 
Abgaal
 
Abkhazs
 
(Resten mangler!)
 
 
 
Religion Religion
 
Start typing a religion        Begynd at skrive en religion
 
 
Agnostic Agnostisk
 
Atheist Ateist
 
Baha'i Baha'i
 
Buddhist Buddhist
 
Catholic Katolik
 
Christian - other Kristen - anden
 
Eastern Orthodox Østlig Ortodoks
 
Greek Orthodox Græsk Ortodoks
 
Hindu Hindu
 
Huguenot Huguenot
 
Islam Islam
 
Jain Jainisme
 
Jewish Jøde
 
Mormon Mormon
 
Other Anden
 
Protestant Protestant
 
Scientologist Scientologist
 
Sikh Sikh
 
Taoist Taoisme
 
Wiccan Wicca
 
 
 
Political Views Politisk synspunkt
 
Start typing a political view  Begynd at skrive et politisk synspunkt
 
 
 
Conservative Konservativ
 
Democratic Demokratisk
 
Green Party De Grønne
 
Independent            Løsgænger
 
Indiffrent            Ikke interesseret
 
Liberal                Liberal
 
Libertarian            Nyliberalist
 
Very Conservative    Meget Konservativ
 
Very Liberal          Meget Liberal
 
Moderate Conservative  Moderat Konservativ
 
Moderate Liberal      Moderat Liberal
 
Other Anden
 
Republican Republikansk
 
 
 
Languages Sprog
 
Start typing a language        Begynd at skrive et sprog
 
 
 
Danish                          Dansk
 
English                        Engelsk
 
(Resten mangler!)
 
 
Nicknames Kaldenavne
 
Seperate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay
 
=
 
Separere kaldenavne med et komma. Fx Jens, Jens-Erik, Onkel Jens
 
 
School http://www.geni.com/profile/edit_schools
 
School Uddannelse
 
Elementary School 0. - 6. Klasse
 
Middle School 7. - 9./10. Klasse
 
High School Gymnasium/HF/HTX/HHX
 
College/University Kort/mellemlang videregående uddannelse
 
Graduate Education Lang videregående uddannelse
 
 
Work http://www.geni.com/profile/edit_work
 
Work Arbejde
 
Occupation Beskæftigelse
 
Company Firma
 
Employer                      Arbejdsgiver
 
Position                      Position
 
Title                          Titel
 
Start Year                    Start år
 
End Year                      Slut år
 
Location                      Location
 
 
 
Favorites http://www.geni.com/profile/edit_favorites
 
Favorites Favoritter
 
Interests Interesser
 
Activities Aktiviteter
 
People/Heroes Personerr/Helte
 
Cuisines Mad
 
Quotes Citater
 
Movies Film
 
TV Shows TV programmer
 
Music Musik
 
Books Bøger
 
Sports Sport
 
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing
 
=
 
Separer farvoritter i hver gruppe med et komma. Fx. læsning, fiskning
 
 
 
'''Family Tree Awards''' http://www.geni.com/tree/awards
 
 
 
Family Tree Awards (Familietræets udmærkelser)
 
Tree Creator Opretter
 
Top Profile Adders Flest tilføjede profiler
 
Top Profile Inviters Flest inviterede profiler
 
Top Photo Uploaders Flest uploadede billeder
 
X Added                        X tilføjet
 
 
 
'''List''' http://www.geni.com/tree/family_list/
 
 
 
My tree Mit træ
 
My family Min familie
 
Bloodrelatives Blodlinje
 
Inlaws Svigerfamilie
 
My Ancestros Mine forfædre
 
My Descendants Mine efterkommere
 
-----
 
Recently Added List Liste over nyligt tilføjede
 
Recently Joined List Liste over nyligt tilmeldte
 
Recently Modified List Liste of nyligt ændrede
 
-----
 
Invited By Me Inviteret af mig
 
Invited By My Family Inviteret af min familie
 
Added By Me Tilføjet af mig
 
List of Name's Tree            Liste over Navns træ
 
include deceased inkluder afdøde
 
See: new additions | new members Se: nye tilføjelser | nye medlemmer
 
Next>>                        Næste>>
 
Sort by:                      Sorter efter:
 
First Name | Last Name        Fornavn | Efternavn
 
Relation                      Relation
 
Added by                      Tilføjet af
 
Family                        Familie
 
Action                        Handling
 
yourself                      dig selv
 
mother                        mor
 
father                        far
 
brother                        bror
 
sister                        søster
 
grandmother                    bedstemor
 
grandfather                    bedstefar
 
aunt                          tante / moster / faster
 
uncle                          onkel / morbror / farbror
 
me                            mig
 
ex-wife                        ex-kone
 
ex-husband                    ex-mand
 
great grandfather              oldefar
 
great grandmother              oldemor
 
second great grandmother      tip oldemor
 
second great grandfather      tip oldefar
 
third great grandmother        tip tip oldemor
 
third great grandfather        tip tip oldefar
 
great aunt                    grand tante
 
great uncle                    grand onkel
 
second great uncle            grand grand onkel
 
second great aunt              grand grand tante
 
great aunt's daughter-in-law  grand tantes svigerdatter
 
great aunt's son-in-law        grand tantes svigersøn
 
great uncle's daughter-in-law  grand onkels svigerdatter
 
great uncle's son-in-law      grand tantes svigersøn
 
great uncle's first cousin's ex-wife's wife grand onkels ? ex-kones kone
 
first cousin                  ?
 
first cousin once removed      ?
 
brother-in-law                svoger
 
daughter-in-law                svigerdatter
 
son-in-law                    svigersøn
 
niece                          niece
 
nephew                        nevø
 
Send Messages                  Send besked
 
View Tree                      Se træ
 
View List                      Se liste
 
Son of                        Søn til
 
Daughter of                    Datter til
 
Husband of                    Mand til
 
Wife of                        Kone til
 
Mother of                      Mor til
 
Father of                      Far til
 
Sister of                      Søster til
 
Brother of                    Bror til
 
and                            og
 
Invite                        Inviter
 
Added On                      Tilføjet d.
 
Joined On                      Blev medlem d.
 
Today                          I dag
 
 
 
'''Index''' http://www.geni.com/tree/names/
 
Index of Last Names Indeks over efternavne
 
x people with x family names x personer med x familienavne
 
 
 
'''Calendar''' http://www.geni.com/calendar/
 
Calendar Kalender
 
birthdays fødselsdage
 
anniversaries jubilæumer
 
for My Family for min familie
 
include friends  inkluder venner
 
include deceased inkluder afdøde
 
Add Relatives to Calendar Tilføj familie til kalenderen
 
 
 
'''Map''' http://www.geni.com/map
 
 
 
Map of My Family Kort over min familie
 
xx out of xxxx relatives and friends mapped by xx ud af xxxx familiemedlemmer og venner kortlagt af
 
current location  Nuværende adresse
 
place of birth  fødselssted
 
You dig
 
Living Relatives Nulevende familie
 
Deceased Relatives Afdød familie
 
Inlaws Svigerfamilie
 
Friends Venner
 
Put Your Relatives on The Map Sæt din familie på kortet
 
xx family members missing on this map xx familiemedlemmer mangler på kortet
 
 
 
'''Discussion''' http://www.geni.com/tree/discuss/
 
 
 
Discussion debat
 
Leave comment efterlad kommentar
 
Enter your comment here        Tilføj din kommentar her
 
 
 
'''Photos''' http://www.geni.com/photo/recent_albums/
 
Photos                        Billeder
 
Family Albums
 
My Albums
 
Albums I'm In
 
Photos of Me
 
My Favorites
 
Updated
 
By
 
Showing X of X
 
Add Photos
 
Who's in this album
 
Created by NAME on DATE
 
Edit Album
 
Tagged By Me
 
 
 
Viewing Photo http://www.geni.com/photo/view/X?photo_id=X&position=0
 
Photo X of X in Name's photos
 
Previous
 
Next
 
Name's photos
 
view album
 
created by Me
 
Add a Caption
 
edit
 
In this photo
 
Make my profile photo
 
Set Album Cover
 
Add to Favorites
 
Remove from Favorites
 
Delete
 
Set as profile photo
 
Set as cover
 
Are you sure you want to delete this photo?
 
 
 
Comments
 
Enter your comment here
 
Leave Comment 
 
 
 
Edit Album http://www.geni.com/photo/edit_album/
 
Album Cover
 
Name
 
Description
 
Reorder Photos
 
Add Photos to This Album
 
Delete this Album
 
Viewing X Photos
 
Created on DATE
 
 
 
Reorder Album http://www.geni.com/photo/reorder_album?album_id=X
 
Reorder Album
 
Drag photos to change their display order in this album.
 
Reverse Sort
 
Finished
 
 
 
Photo Uploading http://www.geni.com/photo/upload/
 
Simple Photo Uploader
 
Add photos from your computer.
 
Select one or more photos from your computer
 
First photo
 
Second photo
 
Add photos
 
Cancel
 
Saving
 
 
 
Advanced Photo Uploader
 
Add multiple photos very quickly,
 
rotate photos on the fly
 
Image Uploader ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily.  You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy  input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be  patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page  reload click "Yes" when you see the control installation dialog.
 
=
 
Et Image Uploader ActiveX control er nødvendigt for at uploade dine billeder hurtigt og let.
 
Du vil have mulighed for at vælge flere billeder i et brugervenligt interface, i stedet
 
for klodsede felter med en Gennemse knap. Installationen vil tage et par minutter, vær
 
venligst tålmodig. For at installere Billed Uploaderen, klik på den gule Informations Bar.
 
Efter at siden har opdateret sig selv, skal du klikke på INSTALLER når den spørger om du vil installere.
 
Having trouble? Try the simple uploader instead.
 
Select All
 
Deselect All
 
Edit description...
 
Image Uploader
 
Geni Image Upload
 
Close
 
Close this dialog box when upload completes
 
 
 
Tag Your Added Photos http://www.geni.com/photo/tag_uploaded/
 
Tag Your Added Photos
 
Who's In This Photo
 
Type first or last name
 
Caption
 
Add a caption
 
Add these photos to
 
An existing photo album
 
Create a new album
 
New Album Name
 
Type Description Here
 
Adding X Photos
 
Save your changes >>
 
No matches found, search entire tree
 
(relative)
 
done
 
 
 
'''Inbox''' http://www.geni.com/threads
 
Inbox
 
Messages
 
Requests
 
Saved
 
Sent
 
Sender
 
Subject
 
Sent
 
  Select
 
  All
 
  None
 
  Read
 
  Unread
 
Mark as Read
 
Mark as Unread
 
Move to Saved
 
Delete
 
 
 
Create Message http://www.geni.com/threads/new?return_link=%2Fthreads
 
Create Message
 
To
 
Click to add a name
 
Subject
 
Message
 
Add Group:
 
Immediate Family
 
My Family
 
Immediate Family of...
 
Add immediate family of
 
Type first or last name
 
Descendants of...
 
Add descendants of
 
Send
 
or Cancel
 
X people were not added
 
because we cannot send them email.
 
bigger
 
Please wait...
 
You must enter a subject or body
 
to send this message.
 
Save as group
 
 
 
Requests http://www.geni.com/requests
 
Requests
 
You have X pending requests
 
 
 
Saved Messages http://www.geni.com/threads;saved
 
Saved Messages
 
There are X items in your saved messages
 
 
 
Sent Messages http://www.geni.com/threads;sent
 
Sent Messages
 
There are X items in your sent messages
 
  
 
{{Localization}}
 
{{Localization}}

Latest revision as of 04:50, 19 February 2008

Denmark is a part of the Kingdom of Denmark, which also consists of Greenland and the Faroe Islands. The name of the country in Danish is "Danmark".

Denmark is situated about 54 - 58 degrees North, and 8 - 15 degrees East. Denmark has an area of about 43.069 km2 and 5,5 mill inhabitants (2007). The main language is Danish.


Country Code

There are a number of standards giving a country code to Denmark:

ISO 3166 alpha-2 	 	 	 	DK
ISO 3166 alpha-3 	 	 	 	DNK
ISO 3166 numeric 	 	 	 	208
CEPT-MAILCODE 	 	 	 	 	DK
UN Genève 1949:68 Vehicle code 	 	 	DK
CCITT E.163 international telephone prefix	45
CCITT X.121 X.25 numbering country code	 	238
ISO 2108 ISBN book numbering 	 	 	87

The Alpha-2 code "DK" of ISO 3166 is for general use, and is use generally by the public as the abbreviation for Denmark.


Regions and municipalities

Denmark is divided into five regions (Danish: regioner, singular: region) and a total of 98 municipalities. The regions were created on 1 January 2007 as part of the 2007 Danish Municipal Reform to replace the country's traditional thirteen counties (amter). At the same time, smaller municipalities (kommuner) were merged into larger units, cutting the number of municipalities from 270 to 98. style="text-align:center"

Country/Region Population Area (km²) Density (Pop per km²)
Denmark 5,430,590 43,094 126
Faroe Islands 47,017 1,399 34
Greenland 56,916 2,175,600 0.026

Language

The name of the Danish language in Danish is "dansk". Danish is spoken by around 6 million people and is the mothertongue for 97% of the population in Denmark. The language is also used by the 50,000 Danes in the northern parts of Schleswig-Holstein in Germany, where it holds the status of minority language. Danish also holds official status and is a mandatory subject in school in the Danish territories of Greenland and the Faroe Islands, which now enjoy limited autonomy. In Iceland and Faroe Islands, Danish is, alongside English, a compulsory foreign language taught in schools (although it may be substituted by Swedish or Norwegian). In North and South America there are Danish language communities in Argentina, the USA and Canada.

The language code according to ISO 639 for the Danish language is "da".


Other Languages

Denmark is one of the countries with the highest percentage of multilingual population in the world. 66% of danes are able to converse in two other languages than their mothertongue, 30% of danes are able to converse in three other languages than their mothertongue.

The three most widely known foreign languagges are: English 86%, German 58%, French 12%.

English and German are compulsory subject in primary school and in general Danes have good english knowledge thanks to the strong Anglo-American influence and the practice of subtitling rather than dubbing foreign tv shows and movies.


Writing system

The Danish alfabet uses the 26 characters in the basic Latin alphabet with an additional three: æ/Æ, ø/Ø and å/Å. These three letters are not considered to be accents of a and o and are sorted following z in the order æøå.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

The combination of two <a>s is regarded as one <å>, originating from older orthography but still used in many person and place names.

For indicating stress, different pronunciation and long vovels, an accent can be used on all vowels:

Áá Éé Íí Óó Ýý Ǽǽ Ǿǿ Ǻǻ

The following letters of foreign origin is commonly used in Danish newspapers and books, according to examples in "Retskrivningsordbogen":

Ââ Àà Çç Ðð Êê Ëë Èè Ôô Őő Œœ Þþ Üü Ää Öö

The recommended character set is DS/ISO 8859-1; for a bigger repertoire DS/ISO/IEC 10646-1 is recommended.


Sort Order

Alphanumeric deterministic ordering.

Normal <a> to <z> ordering is used on the Latin script, except for the following letters: The letters <æ> <ø> <å> are ordered as 3 separate letters after <z>. <ü> is ordered as <y>, <ä> as <æ>, <ö> as <ø>, <ð> as <d>, <þ> as <t><h>, French <œ> as <o><e>. Two <a>s are ordered as <å>, except when denoting two sounds (which is normally the case only in combined words). Nonaccented letters come before accented letters, and capital letters come before small letters, when words otherwise compare equally. There is no explicit ordering of accents specified in "Retskrivningsordbogen", and whether case or accents are the most important is not specified.


Numeric formatting

The decimal separator is COMMA <,> [1]

The thousands separator is FULL STOP <.>[2]

The grouping of large numbers is in groups of three digits.[3]


Monetary formatting

The currency is Danish Kroner, in Danish, "danske kroner". The ISO 4217 code is DKK. The native abbreviation is "kr". 1 "krone" is equal to 100 "øre". S

International currency symbol: 	 	DKK 543,21
Domestic currency symbol: 	 	kr 543,21
Use of negative sign:  		 	kr -543,21
Thousands and decimal separators:	kr 9.876.543,21


Telephone numbers

The international telephone prefix for Denmark is +45. There are no area codes; all numbers have 8 digits. The recommended format for telephone numbers is in groups of 2, for example 39 17 99 44.


Personal names rules

Children can get their father's or mother's last name, or any combination of these with or without a hyphen. Also in marriage the bride and the groom may take the other partner's name in any combination.

Personal names are commonly spelt with the full first name, while use of initials only is seen also. People are mostly addressed by voice by their first name. The common address form is the informal "du", and the more formal "De" is becoming more common. The family name is never spelt in capital letters only, contrary to continental European habits. Titles are used in some circumstances.


Postal addresses

The street number is placed after the street name.

Postal codes ("postnumre") are 4 digits and are placed before the city name. The CEPT country prefix should be places in front of the postal code for international mail, this is even commonly done for mail within Denmark. Postal codes are defined in "Post- og Telegrafhåndbogen - Postnummerdelen", obtainable at all postal offices, and may be found also in telephone directory books.

An example of a mail address is:

Danish Standards Association
Att: S142 u22 A8
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
Danmark

According to CEPT recommendations, one should either use the French name of the country ("Danemark"), or the name in the local language "Danmark".

Storey specification is placed after the street number. The following conventions apply:

English 	Danish 		Danish abbreviation
Ground floor 	stuen 		st
1st floor 	1. etage 	1
basement 	kælderen 	kld
right 		til højre 	th
left 		til venstre 	tv
middle 		midt for 	mf

An example of its use:

Holger Danske
Fremtidsvej 26, 2 tv
DK-2000 Frederiksberg


Internet availability

High-speed Internet is very common in Denmark. Internet users account to approximately 3,762,500 which equals an internet penetration of about 69% according to Internet World Stats


Date Format

The timezone is UTC+0100 in the winter, UTC+0200 in the summer. The daylight savings period currently (1996) changes by one hour the last Sunday in March at 02:00, and back again by one hour the last Sunday in October at 03:00. This may change in the future. There is no official names for the timezones.

Use of week numbers are very common, and the week numbering is according to DS/ISO 8601.

The first day of the week is Monday, in accordance with DS/ISO 8601.

Date formatting according to DS/ISO 8601, for example 1995-04-13 for 13th of April 1995, is very common in technical business and in legal business, and other areas.

Both weekday and month names are written with an initial lower case letter in Danish (Normal capitalizing rules apply in the beginning of a sentence, etc.).

English name 	Weekday names 	Short weekday names
Sunday 	 	søndag 	 	søn
Monday 	 	mandag 	 	man
Tuesday 	tirsdag 	tir
Wednesday 	onsdag 	 	ons
Thursday 	torsdag 	tor
Friday 	 	fredag 	 	fre
Saturday 	lørdag 	 	lør

Short weekday names consisting of the two first letters are also commonly used.

English name 	Month name 	Short month name
January 	januar 	 	jan
February 	februar 	feb
March 	 	marts 	 	mar
April 	 	april 	 	apr
May 	 	maj 	 	maj
June 	 	juni 	 	jun
July 	 	juli 	 	jul
August 	 	august 	 	aug
September 	september 	sep
October 	oktober 	okt
November 	november 	nov
December 	december 	dec
Long date: 	 	 	07 juni 1994
Abbreviated day and time: 	tir 07 jun 1994 23:22:33 CET DST
long date with weekday: 	onsdag den 21. december 1994
Abbreviated long date:  	07 jun 1994
Numeric date: 	 	 	1994-06-07
Time: 	 	 	 	18:06:20

The 24 hour system is used in Denmark. There are no abbreviations commonly in use for before or after noon.


Units of Measure

Denmark uses the metric system. Height is therefore measured in meters and centtimeters, weight is measured in kilograms and distance is measured in kilometers.

Temperatures are normally measured in degrees Celsius, the Kelvin scale is sometimes used in science.


Man-machine dialogue

Naturally, most Danish users require programs where all menus, names of icons, commands, information messages, help texts, manuals etc. are translated and adjusted to their language and culture.

Programmers and screen layout designers must bear in mind that when English text is translated into Danish - and most other languages - it will normally be longer, i.e. require more space on the screen and occupy more computer memory.

Denmark has its own cultural symbols in some cases and use of non-Danish symbols as icons can create irritation and - if they are not easily recognized - confusion. Example: The typical suburban American mailbox with the raised flag is unusual in Denmark and hence not immediately associated with mail for most users.


Geni Translation

the name 'Geni' means 'Genious' in danish Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Alle er i familie

}}


Headers
Welcome Velkommen
Logout Log af
Settings Indstillinger
Invite Inviter
Help Hjælp
Search name or email Søg navn eller e-mail
Go Videre

}}


Footers
About Om
Privacy Personlige oplysninger
Forum Forum
Blog Blog
Press Presse
Jobs Jobs
Safety Sikkerhed
Terms Vilkår for brug
Directory Alfabetisk liste
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Mit træ
My Profile Min Profil
Photos Billeder
Home Hjem

}}


Home subtabs
News Nyheder
Inbox indbakke
Calendar Kalender

}}


My Tree subtabs
Tree Træ
List Liste
Index Indeks
Share Del
Map Kort
Discussion Debat

}}


Photos subtabs
All albums Alle album
My albums Mine Album
Albums I'm in Album jeg er i
Photos of Me Billeder af mig
My Favorites Mine favoritter
Organizer Mappe

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Velkommen, NAME
Add photos Tilføj billeder
Update Profile Opdater profil
Edit Privacy Rediger synlighed
Invite Family & Friends Inviter familie og venner
New on Geni (In English) Ny på Geni (på engelsk)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Familienyheder
filter filter
Me mig
Family Familie
Show updates by: Vis opdateringer efter:
Keep your family updated. Post your latest news here. Hold din familie orienteret. Skriv din seneste nyheder her.
post news Send nyheder
Today I dag
Yesterday I går
NAME turns YEARS on DATE. NAME bliver YEARS den DATE.
a moment ago for et øjeblik siden
Leave a birthday greeting Skriv en fødselsdagshilsen
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME inviterede NAME til træet.
NAME has a new profile photo. NAME har et nyt profilfoto.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Du tilføjede din pårørende NAME, og NAME og NUMBER andre til træet.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME skrev en kommentar i NAMEs gæstebog
You commented in NAME's guestbook Du skrev i NAMEs gæstebog
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME og NAME blev markeret i NUMBER billeder.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME og NAME har nye profilbilleder.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Send hende en besked
Send him a message Send ham en besked
Write in her guestbook Skriv i hendes gæstebog
Write in his guestbook Skriv i hans gæstebog
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Viser NUMBER af NUMBER historier
No new messages or requests. Ingen nye meddelelser eller forespørgsler.
Birthdays & Anniversaries Fødseldage og års-/bryllupsdage
view all vis alle
Welcome to the NAME Family! Velkommen til NAME-familien!
To get the most out of Geni, we recommend that you: For at få mest ud af Geni, anbefaler vi dig at:
Join the NAME tree Tilmeld dig NAMEs træ
Build your Family tree Byg dit stamtræ
Find more Family and Friends on Geni Find flere familiemedlemmer og venner på Geni
Enter Family birthdays Indtast familiemedlemmernes fødselsdage
Complete your profile Udfyld hele din profil
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Du har ikke nogen familienyheder endnu. Har du inviteret din familie?
No events in the next month Ingen begivenheder in den kommende måned
1 new message 1 ny besked
NUMBER new messages NUMBER nye beskeder

}}

Inbox page and subpages
Messages Meddelelser
Requests Forespørgsler
Saved Gemt
Sent Sendt
Send Message Send besked
Sender Afsender
Subject Emne
Send Messages Send besked
Send Send
All Alle
None Ingen
Mark as Read Marker som læst
Mark as Unread Marker som ulæst
Unread Ulæst
Read Læst
Select Vælg
Move to Saved Flyt til gemte
Delete Slet
You have NUMBER pending requests Du har NUMBER udestående forespørgsler
There are NUMBER items in your saved messages Der er NUMBER beskeder gemt i gemte beskeder
There are NUMBER items in your sent messages Der er NUMBER beskeder i dine sendte beskeder
To: Til:
Click to add name Kli for at tilfje navn
Add Group Tilføj gruppe
Descendants of... Efterkommere af...
Immediate Family of... Direkte i familie med...
Immediate Family Direkte Familie
bigger større
Save as group Gem som gruppe
View Message Læs besked
Between NAME1 and NAME2 Mellem NAME og NAME
Forward Videresend
Forward this conversation to: Videresend denne konversation til:
There are NUMBER items in your inbox Der er NUMBER beskeder i din indbakke

}}

Calendar page
include deceased inkluder afdøde
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER fødselsdage og NUMBER bryllupsdage i familien

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAMEs træ

}}

Tabs at the bottom
Navigate Naviger
Go to... Gå til...
Preferences Indstillinger

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Denne liste viser alle personer, som er vist i træet ovenfor.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Klik på et hvilket som helst navn for at gå til denne persons placering i træet.

}}

Preferences tab
Display Vis
Names Navne
Advanced Avanceret
Ancestors to display Forfædre der skal vises
All generations Alle generationer
NUMBER generations NUMBER generationer
Direct ancestors only Kun direkte forfædre
Tree layout Opsætning af træ
Standard Standard
Vertical Lodret
Photos Only Kun Billeder
Names Only Kun Navne
Layout options Opsætningsmuligheder
Show photos Vis billeder
"Flip" nodes Vend kasser
Click to "flip" nodes Klik for at "flippe" kasserne
Show yellow arrows Vis gule pile
Show email prompt Vis email prompt
Center single parents Centrer på enlige forældre
Mark deceased Marker afdøde
Neutral color backgrounds Baggrunde i neutrale farver
Name preferences Navneindstillinger
Do not display maiden names Vis ikke førægteskabeligt efternavn
Maiden name appended, in parentheses Førægteskabeligt efternavn i parentes
Maiden name instead of last name, in CAPS Førægteskabeligt efternavn i stedet for efternavn (store bogstaver)
Maiden name instead of last name Førægteskabeligt efternavn i stedet for efternavn
Ignore display name Ignorer displaynavn
Show suffixes Vis tilføjelser
Show middle name Vis mellemnavn
Minimum font size Minimum fontstørrelse
Maximum font size Maksimum fontstørrelse
Rendering quality Visningskvalitet
High quality Høj kvalitet
Medium quality Medium kvalitet
Low quality Lav kvalitet
Show tray on rollover Vis bakke når musen føres over
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Sæt alle dine indstillinger til defaultværdier ved at klikke på knappen herunder.
Restore defaults Genskab grundindstillinger

}}

Explanations
View NAME's tree Vis NAMEs træ
See more of NAME's family tree Vis mere af NAMEs familietræ
Expand your tree to full screen Udvid dit træ til fuldskærm
Edit NAME's basic information Rediger NAMEs basisinformationer
View NAME's profile Se NAMEs profil
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) En cyklus forekommer, når den samme person dukker op mere end en gang i dit træ (for eksempel når to søstre gifter sig med to brødre)
Click to add a sibling or a spouse Klik for at tilføje en søster/bror eller en ægtefælle

}}

Actions
New Nyt
Add people Tilføj personer
Save & close gem og luk
Save & continue gem og fortsæt
or eller
Cancel Annuller
View Vis
Profile Profil
Add Tilføj
sibling or spouse søskende eller ægtefælle
child barn
Edit information Rediger information
View profile Vis profil
More Mere
Create a cycle Lav en cyklus
Close Luk
Add Brother Tilføj bror
Add Sister Tilføj søster
Add Wife Tilføj kone
Add Husband Tiføj mand
Add Son Tilføj søn
Add Daughter Tilføj datter
partner, ex-wife... partner, eks-kone...
partner, ex-husband... partner, eks-mand...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Cyklusser
remove fjern
What's a cycle? Hvad er en cyklus?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. En cyklus forekommer, når den samme person dukker op mere end en gang i dit træ (for eksempel hvis to søstre gifter sig med to brødre). For at skabe en cyklus skal du trække kassen til den anden person, som han/hun er i familie med.
Remove this cycle? Fjern denne cyklus?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Hvis du fjerner denne cyklus, bliver den kun fjernet fra bakken. Du kan altid trække den tilbage hertil senere.
or eller
Husband or partner Mand eller partner
Wife or partner Kone eller partner
They're the same person Det er en og samme person

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Byg dit træ ud fra din adressebog
Access your address book to select relatives to add to your tree. Få adgang til din adressebog og vælg slægtninge, der skal tilføjes til dit træ
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. Geni gemmer ike din adgangskode, og vi sender aldrig aldrig emails til nogen uden din direkte tilladelse.
Your email address Din e-mail-adresse
Your email password Din e-mail-adgangskode
Don't see your email provider? Kan du ikke se din e-mail-udbyder?
Back to your unconnected people Tilbage til de ikke forbundne personer
Showing NUMBER Contacts Viser NUMBER kontakter
Email Contacts E-mail-kontakter
Select the family members in your address book Vælg de familiemedlemmer du vil invitere
Choose another address book Vælg en anden adressebog
*No one will be invited until you put them in your tree *Ingen bliver inviteret, før du lægger dem ind i dit træ
Selected family Valgte familiemedlemmer
Already in your tree Allerede i dit træ
Already on Geni Allerede bruger på Geni
You've imported X relative to your family tree. Du har importeret X familiemedlem(mer) til dit stamtræ.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. For at placere dem i dit træ, træk og slip dem til deres nærmeste familiemedlem.
Drag and Drop Relatives Træk og slip familemedlem(mer)
Unconnected People (X) Ikke forbundne personer (X)
Drag their node onto a direct relative. Træk deres kasse hen på den direkte relaterede.
Edit info Rediger info
Add more Tilføj mere

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME er din RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Født DATE i COUNTRY
Living in COUNTRY Bor i COUNTRY
Occupation Beskæftigelse
User History Brugerhistorik
Last updated on Senest opdateret
Last login on Seneste login
Joined on Blev medlem d.
Added to family tree by NAME Tilføjet til familietræet af NAME
Started family tree Startede familietræet

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Tilføj nu dine forældre
Click inside the blue and pink boxes. Klik indenfor de blå og lyserøde kasser
Click to drag and move this out of the way. Klik og træk for at fjerne dette
back tilbage
Click The Arrows To Add Relatives Kli på pilene for at tilføje slægtninge
You can add siblings, spouses, and children. Du kan tilføje søskende, ægtefæller og børn
Move Around Your Tree Bevæg dig rundt i dit træ
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Brug pilene eller klik og træk et hvilket som helst sted i familietræet
Click Names To View Profiles Klik på navne for at vise profiler
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Klik på "Min profil" fanebladet for at se og redigere din profil
Invite Your Family Inviter din familie
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Tilføj din families e-mail-adresser, så de kan hjælpe med at fuldføre dit træ.

}}


List
List of NAME's Tree Liste over NAMEs træ
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Viser NUMBER personer af NUMBER i:
See: new additions / new members Se: nye tilføjelser / nye medlemmer
Sort by: Sorter efter:
Relation Forbindelse
Added by Tilføjet af
Action Handling
Son of Søn af
Daughter of Datter af
Brother of Bror til
Sister of Søster til
Wife of Kone til
Husband of Mand til
Mother of Mor til
Father of Far til
View Tree vis træ
View List vis liste
Remove from Family group Fjern fra familiegruppen
Add to Family group Tilføj til familiegruppen
deceased død
My Family Min Familie
My Blood Relatives Mine blodslægtninge
My Inlaws Mine svigerforældre
My Ancestors Mine forfædre
My Descendants Mine efterkommere
My Blood Relatives Mine blodslægtninge
Recently Added List Liste over nyligt tilføjede
Recently Joined List Liste over nyligt tilmeldte
Recently Modified List Liste of nyligt ændrede
Invited By Me Inviteret af mig
Invited By My Family Inviteret af min familie
Added by Me Tilføjet af mig
Previous Forrige

}}

Index
Index of Last Names Indeks over efternavne
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER personer med NUMBER familienavne
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" i mit træ
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Viser NUMBER af NUMBER personer

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER af NUMBER familiemedlemmer og venner indsat af
current location Nuværende adresse
place of birth fødested
NUMBER family members missing on this map NUMBER familiemedlemmer der mangler på dette kort
You Dig
Living Relatives Nulevende familie
Deceased Relatives Afdød familie
Inlaws Svigerfamilie
Friends Venner
Put Your Relatives on The Map Sæt din familie på kortet
add tilføj
Place of burial Begravet hvor
Current location Nuværende adresse
Add location for NAME Tilføj adresse for NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Skriv en kommentar her som hele dit træ kan læse
Enter your comment here Skriv din kommentar her
Leave Comment Indsend kommentar

}}

Share and subpages
Share your tree Del dit træ med andre
Use these options to share your tree with family and friends. Brug disse valgmuligheder for at dele dit træ med familie og venner.
Invite your family Inviter din familie
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Inviter din familie til at deltage, redigere og tilføje til dit træ.
Invite Inviter
Invite Your Family and Friends to Geni Inviter din familie og venner til Geni
Invitation History Invitationsoversigt
Invite Your Family and Friends Inviter din familie og dine venner
Invited By Me Inviteret af mig
Invited By My Family Inviteret af min familie
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Der har ikke været sendt invitationer. Klik her for at invitere andre til dit træ.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER af NUMBER personer, der er blevet:
Invited By Me Inviteret af mig
Invited By My Family Inviteret af min familie
Date Invited Inviteret d.
Status Status
Has responded to your invitation. Har svaret på din invitation.
Has not responded to your invitation. Har ikke svaret på din invitation.
Has not responded to invitation from NAME. Har ikke svaret på NAMEs invitation
Remind Husk
Web Email Web e-mail
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Byg dig eget træ udfra din adressebog og inviter dine nære venner.
Email Applications E-mail programmer
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Upload en kontaktfil herunder og Geni importerer din kontakter sikkert. Læs her, hvordan man danner en kontaktfil.
Contact File: Kontaktfil:
Add Emails: Tilføj e-mail-adresser
separate email addresses with commas Adskil e-mail-adresserne med kommaer
Email your tree Send dit træ com e-mail
Embed your tree Afgræns dit træ
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Send denne URL for at dele et begrænset billede af dit træ - kan kun læses:
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Afgræns en begrænset del af dit træ på et socialt netværk (Facebook, MySpace, osv), din blog eller din egen hjemmeside.
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM er et standard filformat, som anvendes til genealogiske informationer.
GEDCOM Export GEDCOM Export
Preview or configure your shared tree view. Vis eller konfigurer visningen af dit delte træ.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. Hvis du vil tilsluttes dette træ, så bed NAME om at sende en invitation tildig.
Configure your shared tree Konfigurer dit delte træ
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Dan en begrænset læseudgave af dit træ til familie og venner, som ikke er med i Geni.
Preview Prøvevisning
You can drag your tree and change the zoom level. Du kan bevæge dit træ og ændre zooniveau.
Share this link: Del dette link
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Hvis du ikke ønsker at dele dit træ, kan du deaktivere link'et nedenfor. Du kan til enhver tid danne et nyt link.
Deactivate this shared tree view Deaktiver denne delte visning.
Customize Tilpas
optional Valgfri
Tree type Trætype
Pedigree view (direct ancestors only) Visning af stamtavle (kun direkte forfædre)
Immediate family Nærmeste familie
Immediate family and pedigree view Nærmeste familie og stamtavle
Extended tree (first cousins) Udvidet træ (fætre og kusiner)
Display type Visningstype
Standard Standard
Vertical Lodret
Photos Only Kun Billeder
Names Only Kun Navne
more mere
less mindre
Size Størrelse
Small (300x250) Lille (300x250)
Medium (375x300) Mellem (375x300)
Large (600x400) Stor (600x400)
Tall (600x800) Høj (600x800)
go Videre
Custom Tilpasset
Name display Visning af navn
First name and last initial (Jane S.) Fornavn og initial af efternavnet (Jane S.)
First name only (Jane) Kun fornavn
Options Valgmuligheder
Hide surnames of deceased direct ancestors Vis ikke efternavne på døre, direkte forfædre
Hide own children under 18 Vis ikke egne børn under 18
Hide profile photos Vis ikke profilbilleder
Mark deceased Marker afdøde
Privacy Information Synlighedsoplysninger
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Hvis du først offentligør dit træ, kan vi ikke garantere den private sikkerhed for så vidt angår de viste data. Vi advarer dig om at at oveveje dine familiemedlemmers private sikkerhed, hvis du deler dit træ.
What we guarantee: Hvad vi garanterer:
You choose where to display your shared tree. Du bestemmer selv, hvor du vil vise dit delte træ.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Dit delte træ kan ikke redigeres af enhver.
Other branches of your tree are not accessible. Der er ikke adgang til andre grene af dit træ.
Only publicly viewable profile photos are shown. Kun billeder, der er mærket som offentlige, vises.
Additional profile information is not shown. Yderligere profiloplysninger vises ikke.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Afdøde, direkte personers (begyndende med din bedsteforældre) efternavn vises ikke, medmindre du vælger at vise dem.
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Mindreårige vises ikke, medmindre du vælger at vise dine egne børn.
You can deactivate your shared tree at any time. Du kan til enhver tid deaktivere dit delte træ.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM er et standard filformat, som bruges til at gemme, overføre og transportere genalogiske oplysninger. Du kan eksportere en GEDCOM-fil til din egen computer, og gemme den der. Hvis du klikker på knappen nedenfor, danner Geni din GEDCOM-fil og sender dig et link, som du efterfølgende kan bruge til downloade den dannede fil.
Export My GEDCOM File Eksporter min GEDCOM-fil

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Dette er dig
View your profile as others see it Se din profil som andre ser den
Your Profile is Din profil er
% Complete % komplet
Add your schools Tilføj din uddannelse
Add someone to your tree Tilføj personer til dit træ
Edit your profile Rediger din profil
Add or View Photos Tilføj eller vis billeder
View Tree vis træ
View List vis liste
Edit Profile Rediger profil
About me Om mig
This is your profile as others see it. Dette er din profil, som andre ser den.

}}

User stats
User stats (Brugerstatistik)
View tree awards Vis udmærkelser
People in My Tree Personer i mit træ
Added by Me Tilføjet af mig
Ancestor Forfader
Ancestors Forfædre
Descendant Efterkommer
Descendants Efterkommere
Photo added Billede tilføjet
Photos added Billeder tilføjet
Family Tree Awards (Familietræets udmærkelser)
Tree Creator Opretter
Top Profile Adders Flest tilføjede profiler
Top Profile Inviters Flest inviterede profiler
Top Photo Uploaders Flest uploadede billeder

}}

Personal
Personal Personlig
Appearance Udseende
Contact Kontakt
Home address Hjemmeadresse
Mobile phone Mobiltelefon
Home phone Hjemmetelefon

}}

User history
User History Brugerhistorik
Last updated on Senest opdateret
Last login on Seneste login
Joined on Blev medlem d.
Started family tree Startede familietræet

}}

About Me
Share some things about yourself here. Skriv noget om dig selv og dit liv her.
Height Højde
Ethnicity Etnicitet

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Rediger grundoplysninger
Basics Stamoplysninger
My Basics Mine stamoplysninger
Status Status
Living levende
Deceased død
Name Navn
First name Fornavn
Middle name Mellemnavn
Last name Efternavn
Suffix suffiks
Display name Vis navn
Email E-mail
Current location Nuværende adresse
Gender Køn
Male Mand
Female Kvinde
Date of birth Fødselsdato
Circa cirka
Send Birthday Reminders Send fødselsdagspåmindelser
To my family Til min familie
Place of birth Fødested
Birth order Fødselsorden
Death Død
Burial Begravelse
Languages Sprog
Nicknames Kaldenavne
Unknown Ukendt
Only child Enebarn
born first førstefødte
born second andenfødte
born third tredjefødte
born fourth fjerdefødte
born fifth femtefødte
born sixth sjettefødte
born seventh syvendefødte
born eighth ottendefødte
born ninth niendefødte
born tenth tiendefødte
born eleventh elvtefødte
born twelfth tolvtefødte
born thirteenth trettendefødte
born fourteenth fjortendefødte
born fifteenth femtendefødte
born sixteenth sekstendefødte
born seventeenth syttendefødte
born eighteenth attendefødte
born nineteenth nittendefødte
born twentieth tyvendefødte
This person does not have email Denne person har ikke e-mail
This person is deceased Denne person er død

}}

Hair color
Hair Hår
Hair color Hårfarve
Black Sort
Blond Blond
Brown Brun
Gray Grå
Other Anden
Red Rød

}}

Eye color
Eyes Øjne
Eye Color Øjenfarve
Amber Ravgul
Blue Blå
Green Grøn
Hazel Nøddebrun

}}

Religions
Religion Religion
Agnostic Agnostisk
Atheist Ateist
Baha'i Baha'i
Buddhist Buddhist
Catholic Katolik
Christian - other Kristen - anden
Eastern Orthodox Østlig Ortodoks
Greek Orthodox Græsk Ortodoks
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Huguenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Jainisme
Jewish Jøde
Mormon Mormon
Protestant Protestant
Scientologist Scientologist
Sikh Sikh
Taoist Taoisme
Wiccan Wicca

}}

Political views
Political Views Politisk synspunkt
Conservative Konservativ
Democratic Demokratisk
Green Party De Grønne
Independent Løsgænger
Indifferent Neutral
Liberal Liberal
Libertarian Nyliberalist
Very Conservative Meget Konservativ
Very Liberal Meget Liberal
Moderate Conservative Moderat Konservativ
Moderate Liberal Moderat Liberal
Republican Republikansk

}}

School
School Uddannelse
Elementary School 0. - 6. Klasse
Middle School 7. - 9./10. Klasse
High School Gymnasium/HF/HTX/HHX
College/University Kort/mellemlang videregående uddannelse
Graduate Education Lang videregående uddannelse

}}

Work
Work Arbejde
Company Firma

}}

Contact information
My Contact Mine kontaktoplysninger
On the web På Internettet
Work address Arbejdsadresse
Add another Tilføj ny

}}

Favorites
Favorites Favoritter
Interests Interesser
Activities Aktiviteter
People/Heroes Personer/Helte
Cuisines Mad
Quotes Citater
Movies Film
TV Shows TV programmer
Music Musik
Books Bøger
Sports Sport
Service service
Username brugernavn
Web address web-adresse
Phone Numbers Telefonnumre
Area code Områdenummer
Phone no Telefonnummer
Street Gade
County Kommune
State Region
Postal code Postnummer

}}


Relationships
Partner Partner
is a er
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Forlovede (mandlig)
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner nuværende partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife eks-kone
Divorced Fraskilt
Ex-partner Eks-partner
Married on Gift d.
Married in Gift i
Parents Forældre

}}


Places
Date dato
Location Sted
City By
State/Province region, kommune
Country Land
County Kommune
Date of death Død d.
Place of death Død hvor
Date of burial Begravet d.
Place of burial Begravet hvor

}}


Relations
Brother bror
Sister søster
Mother mor
Father far
Son søn
Daughter datter
Half-brother halvbror
Half-sister halvsøster
Stepmother stedmor
Stepfather stedfar
Stepson stedsøn
Stepdaughter steddatter
Uncle (Mother's brother) morbror
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle onkel
Aunt (Mother's sister) moster
Aunt (Father's sister) faster
Aunt tante

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|morfar}
Nephew (Brother's Son) nevø
Nephew (Sister's Son) nevø
Nephew nevø
Niece (Brother's Daughter) niece
Niece (Sister's Daughter) niece
Niece niece
Grandfather (Father's Father) farfar
Grandfather bedstefar
Grandmother (Mother's Mother) mormor
Grandmother (Father's Mother) farmor
Grandmother bedstemor
Great grandfather (Maternal) oldefar
Great grandfather (Paternal) oldefar
Great grandfather oldefar
Great grandmother (Maternal) oldemor
Great grandmother (Paternal) oldemor
Great grandmother oldemor
Grandson barnebarn
Granddaughter barnebarn
Great grandson oldebarn
Great granddaughter oldebarn
Husband mand
Wife kone
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband eks-mand
Ex-wife eks-kone
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law grand-tantes svigerdatter
Great aunt's son-in-law grand-tantes svigersøn
Great aunt grand-tante
Great uncle's daughter-in-law grand-onkels svigerdatter
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife grand-onkels fætters eks-kones kone
Great uncle's son-in-law grand-onkels svigersøn
Great uncle grand-onkel
Second great aunt grand-grand-tante
Second great grandfather tip-oldefar
Second great grandmother tip-oldemor
Second great uncle grand-grand-onkel
Third great grandfather tip-tip-oldefar
Third great grandmother tip-tip-oldemor

}}

Timeline
Showing X Events Vis X begivenheder
Timeline Tidslinie
reverse order omvendt rækkefølge
Show events where X is a Vis negivenheder hvor X er en
Participant deltager
Attendee deltager
Fan fan
Creator opretter
Birth of Fødsel af
attended deltog i
Marriage of Bryllup mellem
Event title Begivenhedens overskrift
Year År
Add Event Tilføj begivenhed
Add more details Tilføj flere detaljer
Please wait while the page loads Vent, mens siden bliver indlæst
Range tidsrum
Start Date: startdato
End Date: slutdato
Enter event description here Skriv beskrivelse af begivenheden her
Participants: Deltagere
Attendees: Deltagere
Who is this event for? Hvem er denne begivhed rette imod?
Who was at this event? Hvem var tilstede ved denne begivenhed?
More Events Flere begivenheder
My Timeline Min tidslinie
Add a new event Tilføj en ny begivenhed
About This Event Om denne begivenhed
Event Photos Billeder fra begivenheden
Event Albums Album fra begivenheden
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Der er endnu ikke billeder fra denne begivenhed. Klik her for at tilføje billeder.
Attendees Deltagere
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Der er endnu ingen deltagere i denne begivenhed. Klik her for at tilføje deltagere.
Who attended this event? Hvem var tilstede?
Save Attendees Gem deltagere
Share some details about this event Del nogle detaljer om denne begivenhed
Save Description Gem beskrivelse
Event successfully updated Begivenheden opdateret
There are currently no albums tagged with this event Der er endnu ikke album med tags til denne begivenhed
Guestbook Gæstebog
as som
worked at arbejdede hos
X people X personer
I was there Jeg var tilstede
Fans fans
I wasn't there, but I'm a fan Jeg var ikke tilstede, men jeg er en fan
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Klik her hvis du ikke var tilstede, men ønsker at tilføje begivenheden til din tidslinie

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Alle kontoopsætninger
Family Group Familiegruppe
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with definér din familiegruppe, den del af træet, som du ønsker at have kontakt med
Profile Privacy Profilbeskyttelse
control who can see your profile and what they see kontrollér hvem, der kan se din profil, og hvad de kan se
Profile Actions Profilhandlinger
control who can perform actions on your profile kontrollér hvem, der kan redigere din profil
Blocked Users Blokerede brugere
block users from seeing your profile or contacting you blokér brugere fra at se din profil eller kontakte dig
Managed Profiles Administrerede profiler
control the privacy settings of profiles you have added kontrollér beskyttelsesniveauet for de profiler, som du har tilføjet
Recent Activity seneste handling
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates kontrollér hvad der vises i nyhedsopdateringer og når du får meddelelser om opdateringer
Notifications meddelelser
control what Geni events you get notified about kontrollér hvilke Geni-begivenheder, du vil få meddelelse om
Email & Password E-mail og adgangskode
add or update your email and password tilføj eller redigér din e-mail eller adgangskode
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. Din familie er den del af dit træ, som du ønsker at være i kontakt med. Dette er den gruppe, som du vil dele nyheder, billeder, album og fødselsdage med.
My Family consists of Min familie består af
and og
plus their current partners samt deres nuværende partnere
My 5th cousins and closer Mine fætre og kusiner til 5. led
My 4th cousins and closer Mine fætre og kusiner til 4. led
My 3rd cousins and closer Mine fætre og kusiner til 3. led
My 2nd cousins and closer Mine fætre og kusiner til 2. led
My 1st cousins and closer Mine fætre og kusiner
My immediate family Min nærmeste fmilie
None of my blood relatives Ingen af mine beslægtede
NAME's 5th cousins and closer NAMEs fætre og kusiner til 5. led
NAME's 4th cousins and closer NAMEs fætre og kusiner til 4. led
NAME's 3rd cousins and closer NAMEs fætre og kusiner til 3. led
NAME's 2nd cousins and closer NAMEs fætre og kusiner til 2. led
NAME's 1st cousins and closer NAMEs fætre og kusiner
NAME's immediate family NAMEs nærmeste familie
None of NAME's blood relatives Ingen af NAMEs beslægtedet
You can add or remove individuals on their profile. Du kan tilføje og fjerne personer på deres profil
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Brug checkboksene nedenfor for at angive hvem der kan se din profil
Public alle
Profile photo profilbillede
expand udvid
Basic Info Basisoplysninger
close luk
Maiden name fødenavn
First names of immediate family fornavne for nærmeste familie
Person who added me Personen, der oprettede mig
Birthday fødselsdag
hide age skjul alder
Birth place fødselssted
Occupation Beskæftigelse
About Me om mig
Family box familieboks
Friends box venneboks
Latest News box nyhedsboks
User Stats box statistikboks
Personal Info personlige oplysninger
Contact Info kontaktoplysninger
Work Info arbejdsoplysninger
Schools skoler
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Brug checkboksene nedenfor for at angive hvem der kan redigere din profil
Who can edit my profile info? Hvem kan regivere mine profiloplysninger?
Who can post a comment? Hvem kan skrive en kommentar?
Who can send me a message? Hvem kan sende mig en besked?
Who can invite me to be friends? Hvem kan invitere mig til et venskab.
Who can find me using search? Hvem kan finde mig ved en søgning?
unblock ophæv blokering
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. Udeluk en eller anden i dit træ fra at se din profil og blokér meddelelser fra dem til dig.
Block a User Blokér en bruger
Users will not be notified that you've blocked them. Brugeren vil ikke få at vide at han/hun er blokeret.
Currently Blocked Nuværende blokader
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. ophæv blokering
Return to Account Settings Tilbage til kontooversigt
Manage the privacy of the profiles you've added. Redigér beskyttelsesniveauet for de profiler, som du har tilføjet
Living Profiles I Added Profiler for levende personer
Who can edit? Hvem kan redigere?
Who can search? Hvem kan søge?
Only Me Kun mig
Entire Tree Hele træet
Anyone Alle
Deceased Profiles I Added Profiler for afdøde personer
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. Når du tilføjer indhold til Geni, vil din familie og dine venner se det som familienyheder på 'Hjem'-fanebladet
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. De vil kun modtage meddelelser om det indhold, som du har tilladt dem at se.
Create an update when I... Lave en opdatering når jeg...
update my own profile opdaterer min gen profil
post my latest news skriver en nyhed
add a Friend tilføjer en ven
comment in someone's guestbook skriver i en gæstebog
comment on a photo kommenterer et billede
comment on an event kommenterer en begivenhed
comment in my tree discussion kommenterer diskussionen om mit træ
An update will always appear when I... En opdatering vil altid ske når jeg...
add someone to the tree tilføjer nogen til træet
update someone else's profile opdaterer en profil, der ikke er min egen
add photos tilføj billeder
tag someone in a photo tag'ger nogen i et billede
add an event tilføjer en begivenhed
tag someone in an event tag'ger en eller anden i en begivenhed
add photos to an event tilføjer billeder til en begivenheder
An update will never appear when I... En opdatering vil aldrig ske når jeg...
send a message sender en besked
view a profile ser på en profil
view a photo ser på et billede
decline an invitation afslår en invitation
edit my Family group redigerer min familiegruppe
edit my privacy settings rediger mine profilbeskyttelse
Control which notification emails Geni sends you. Bestem de meddelelser, som Geni sender til dig.
Send me an email when someone Send en e-mail når nogen
sends me a message sender en besked til mig
invites me to be Family inviterer mig til familien
invites me to be a Friend inviterer mig til et venskab
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends accepterer min invitation om at være med i mit træ, min familie eller min vennekreds
comments in my guestbook skriver i min gæstebog
comments in my tree discussion kommenterer min træ-diskussion
comments on my photo or responds to my comment kommenterer mit billede eller svarer på min kommentar
comments on my event or responds to my comment kommenterer mit begivenhed eller svarer på min kommentar
tags me in a photo (once daily max) tag'ger mig i et billede (højst en om dagen)
adds photos of Family and Friends (once daily max) tilføjer billeder af familie eller vanner (højst en om dagen)
makes new additions to my Tree (once daily max) laver tilføjelser til mit træ (højst en om dagen)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) i min familie eller vennekreds snart har fødselsdag (højst en om dagen)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Send mig også fra tid til anden en e-mail om nye Geni tiltag
Primary Email Address Primær e-mail adresse
Change Password Skift adgangskode
Add email Tilføj e-mail adresse
Enter Current Password Skriv nuværende adgangskode
Confirm New Password Bekræft ny adgangskode
Type New Password Skriv ny adgangskode

}}

Error/Information Messages
Please wait... Vent venligst...
Almost done... Næsten færdig...
Loading Relationship... Henter forbindelse...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Beklager, men du kan ikke sende besked til dig selv
You must specify recipients to send this message. Du må anføre modtagere for at sende denne besked.
You must enter a subject or body to send this message. Du skal skrive et emne eller en tekst for at sende denne besked.
The conversation has been saved. Dialogen er blevet gemt.
We are experiencing technical difficulties Vi har tekniske problemer.
The conversation has been deleted. Dialogen er blevet slettet.
NAME's current location was placed on the map. NAME's noværende placering var angivet på kortet.
Your address book has been cleared. Din adressebog er blevet ryddet.
Please enter some email addresses to invite. Skriv en e-mail adresse for at invitere.
Please enter a valid email address and password. Skriv en gyldig e-mail adresse og adgangskode.
You haven't imported any contacts. Du har ikke importeret kontakter.

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Beskrivelse}
(Balloon Icon) (Ballon-ikon)
(I Icon) (Info-ikon)
(Printer Icon) (Printer-ikon)
(relative) (relaterede)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. Et Image Uploader ActiveX control er nødvendig for at uploade dine billeder hurtigt og let. Du vil have mulighed for at vælge flere billeder i et brugervenligt interface, i stedet for klodsede felter med en Gennemse-knap. Installationen vil tage et par minutter, vær venligst tålmodig. For at installere billed-uploaderen, klik på den gule Informations Bar. Efter at siden har opdateret sig selv, skal du klikke på INSTALLER når den spørger om du vil installere.
Add Photos to This Album Tilføj billeder til dette album
Add Relatives to Calendar Tilføj familie til kalenderen
Add a Caption Tilføj en billedtekst
Add descendants of Tilføj efterkommere af
Add immediate family of Tilføj direkte familie
Add multiple photos very quickly, Tilføj mange billeder meget hurtigt,
Add photos from your computer. Tilføj billeder fra din computer.
Add these photos to Tilføj disse billeder til
Add to Favorites Tilføj til favoritter
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Tilføj din families e-mail-adresser, så de kan hjælpe med at fuldføre træet.
Added On Tilføjet d.
Added to family tree by Tilføjet til familietræet af
Adding X Photos Tilføjer X billeder
Advanced Photo Uploader Avanceret billed-uploader
Album Cover Albumomslag
An existing photo album Et nuværende billedalbum
Are you sure you want to delete this photo? Er du sikker på at du vil slette dette billede?
Back to your profile Tilbage til din profil
Balloon help is off Ballonhjælp er deaktiveret
Balloon help is on Ballonhjælp er aktiveret
Birth Fødsel
Blood Relatives Blodsbeslægtede
Bloodrelatives Blodsbeslægtede
Born Født
Brother-in-law svoger
By Af
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Klik på pilen for at bevæge familietræet i den pågældende retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.
Click and drag to move this out of the way. Klik og træk for at fjerne dette
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Klik og træk op for at zoome ind og ud. Dit træ vil blive større eller mindre.
Click here to print this tree Klik her for at udskrive dette træ
Click here to turn on balloon help Klik her for at aktivere ballonhjælp
Click here to turn on help messages Klik her for at aktivere hjælpebeskeder
Click on the small green trees to view extended family members. Klik på de små grønne træer for at se udvidede familiemedlemmer
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Klik på dette link for at tilføje søskende, ægtefælle eller partner
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Klik på denne pil for at bevæge dit familietræ i denne retning. Du kan også
Click this button to recenter this family tree. Klik på denne knap for at centrere dette familietræ
Click this button to turn help balloons off. Klik på denne knap for at deaktivere hjælpeballoner.
Click this link to edit basic information about this person. Klik på dette link for at ændre grundlæggende oplysninger om denne person.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Klik på dette link for at se denne persons profil. Du kan også ændre denne profil.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Klik på dette link for at se dit familietræ fra denne persons synspunkt
Click to add a name Klik for at tilføje et navn
Click to view this person's family tree. Klik for at se personens familietræ
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Når du klikker på et navn, vil du automatisk blive taget til denne persons position i træet.
Close this dialog box when upload completes Luk denne dialogboks, når uploadingen er færdig
Close Luk
Comments Kommentarer
Confirm email address Bekræft email-adresse
Connect these relatives to your tree. Forbind disse/dette medlem(mer) til dit træ.
Create Message Opret meddelelse
Create a new album Opret et nyt album
Created by NAME on DATE Oprettet af NAME den DATE
Created on DATE Oprettet den DATE
Daughter-in-law svigerdatter
Delete this Album Slet dette album
Description Beskrivelse
Deselect All Fravælg alle
Drag photos to change their display order in this album. Træk billeder for at ændre rækkefølgen af deres visning i dette album.
Drag this slider to change size of print. Træk i kontrollen for at ændre størrelsen af udskriften.
Edit Album Rediger album
Edit description... Rediger beskrivelse...
Employer Arbejdsgiver
End Year Slut år
English Engelsk
Family Albums Familealbum
Family Friends Venner af familien
Find relatives quickly. Find slægtninge hurtigt.
Finished Færdig
First Name / Last Name Fornavn/Efternavn
First photo Første billede
Geni Image Upload Geni billed-uploader
Go Videre
Having trouble? Try the simple uploader instead. Har du problemer? Prøv den enkle uploader i stedet.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Hjælpeballoner er aktiveret. Hold musen over næsten hvad som helst på familietræet for at få en forklaring.
Hide help balloons Gem hjælpeballoner
Home Phone Hjemmetelefon
I replied Jeg svarede
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Hvis navne i dit træ bruger ikke-engelske karakterer så skal du vælge "Landskab" i dine printerindstillinger for at vise navnene korrekt.
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. Hvis du ikke ser en direkte relateret slægtning til den umappede person så tilføj ved at klikke på de gule pile eller naviger til en anden gren af træet.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Hvis du ønsker at ændre størrelse af din udskrift, så brug knapperne herunder.
Image Uploader Billed-uploader
Immediate Family Members Nærmeste familiemedlemmer
In this photo Dette billede viser
Invite a family member Inviter et familiemedlem
Invite your family: Inviter din familie:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Bare træk og slip dem på deres nærmeste familie. Hvis medlemmet/medlemmerne allerede er i dit træ, træk dem til den ikke-forbundne kasse hen til den, der allerede eksisterer i træet.
Leave a message for Læg en besked til
Leave message Læg besked
List of NAME's Tree Liste over NAMEs træ
Make connections. Opret forbindelser.
Make my profile photo Gør til mit profil billede
Map of My Family Kort over min familie
Message Meddelelse
Mobile Phone Mobiltelefon
My Profile Min Profil
NAME's photos NAMEs billeder
Name Navn
New Album Name Nyt albumnavn
Next Næste
No matches found, search entire tree Ingen fundet, søge i hele træet?
Note: 'date of death' Bemærk: 'død d.'
Open Other Branches of Your Tree Åben de andre grene af dit træ
PRINT Udskriv
Photo Added Billede tilføjet
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Stilling
Print To Paper Udskriv på papir
Print in black & white Udskriv i sort-hvid
Print with normal font. Udskriv med normal font.
Print with small font. Udskriv med lille font.
Print your tree on one page. Udskriv dit træ på én side.
Printing Instructions Udskrivningsinstruktioner
Recent Albums Seneste album
Recently Added List Liste over nyligt tilføjede
Recently Joined List Liste over nyligt tilmeldte
Recently Modified List Liste of nyligt ændrede
Red Rød
Remove from Favorites Fjern fra favoritter
Reorder Album Ændr rækkefølgen af album
Reorder Photos Ændr rækkefølgen af billederne
Reply Svar
Reverse Sort Omvendt sortering
Save your changes >> Gem dine ændringer >>
Saved Messages Gemte beskeder
Save Gem
Saving Gemmer
Search name or email Søg navn eller e-mail
Second photo Andet billede
Select All Vælg alle
Select one or more photos from your computer Vælg en eller flere billeder fra din computer
Send Birthday Reminders Send fødselsdagspåmindelser
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Separer farvoritter i hver gruppe med et komma. Fx. læsning, fiskning
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Separer kaldenavne med et komma. Fx Jens, Jens-Erik, Onkel Jens
Set Album Cover
Set as cover Sæt som omslag
Set as profile photo Sæt som profilbillede
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Vis beskrivelse
Show page numbers Vis sidetal
Simple Photo Uploader Enkel billed-uploader
Son-in-law svigersøn
Start Year Start år
Start typing a language Begynd at skrive et sprog
Start typing a political view Begynd at skrive et politisk synspunkt
Start typing a religion Begynd at skrive en religion
Start typing an ethnicity Begynd at skrive en etnicitet
Tag Your Added Photos Marker dine tilføjede billeder
Tagged By Me Markeret af mig
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Der opstod en fejl, da vi prøvede at importere din adressebog. Vær venlig at dobbeltchecke brugernavn og adgangskode, og prøv igen.
Title Titel
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab For at se en liste over alle navnene i det aktuelle træ, klik på 'Gå til...'.
Type Description Here Skriv beskrivelse her
Type first or last name Skriv fornavn eller efternavn
Updated Opdateret
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents Brug indstillingerne herunder for at bestemme størrelsen af dit udskrevne træ. Printeksemplet vil vise hvor mange sider der er i dit træ. Hver grå firkant repræsenterer
View as Tree Vis som træ
Viewing X Photos Viser X billeder
Who's In This Photo Hvem er i dette billede
Who's in this album Hvem er i dette album
X Added X tilføjet
X people were not added X mennesker blev ikke tilføjet
You must enter a subject or body Du skal indtaste et emne eller tekst
Yourself dig selv

}}

Lower case
add from address book tilføj fra adressebog
and og
anniversaries årsdage
because we cannot send them email. fordi vi ikke kan sende dem email
birthdays fødselsdage
created by Me oprettet af mig
current spouse nuværende ægtefælle
done færdig
edit rediger
enter email skriv e-mail
enter her email skriv hendes e-mail-adresse
enter his email skriv hans e-mail-adresse
for My Family for min familie
her brother hendes bror
her daughter hendes datter
her father hendes far
her husband hendes mand
her mother hendes mor
her sister hendes søster
her son hendes søn
her wife hendes kone
hide year skjul år
hide skjul
his brother hans bror
his daughter hans datter
his father hans far
his husband hans mand
his mother hans mor
his sister hans søster
his son hans søn
his wife hans kone
include friends medtag venner
in i
one page. en side.
only child enebarn
or Cancel eller annullér
photos billeder
replied svarede
rotate photos on the fly rotér billeder automatisk
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. for at sende denne besked.
use the arrow keys on your keyboard. brug piletasterne på tastaturet.
view album vis album
your father din far
your mother din mor

}}

Personal tools