Template:Czech translation

From Wiki

(Redirected from Template:Czech Translation)
Jump to: navigation, search
This translation is 100% complete! Good job!

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Všichni jsou příbuzní

}}


Headers
Welcome Vítejte
Logout Odhlásit
Settings Nastavení
Invite Pozvat
Help Nápověda
Search name or email Hledat jméno či email
Go Jdi

}}


Footers
About O nás
Privacy Soukromí
Forum Diskuse
Blog Blog
Press Press
Jobs Zaměstnání
Safety Bezpečí
Terms Podmínky
Directory Adresář
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Můj rodokmen
My Profile Můj profil
Photos Fotogalerie
Home Domů

}}


Home subtabs
News Novinky
Inbox Doručená pošta
Calendar Kalendář

}}


My Tree subtabs
Tree Rodokmen
List Seznam
Index Rejstřík
Share Sdílení
Map Mapa
Discussion Diskuze

}}


Photos subtabs
All albums Všechna alba
My albums Moje alba
Albums I'm in Alba s mými fotkami
Photos of Me Moje fotky
My Favorites Oblíbená alba
Organizer Správce

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Ahoj, NAME!
Add photos Přidat fotky
Update Profile Aktualizovat profil
Edit Privacy Upravit soukromí
Invite Family & Friends Pozvat rodinu a přátele
New on Geni (In English) New on Geni

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Rodinné novinky
filter filtr
Me
Family Rodina
Show updates by: Zobraz aktualizace dle:
Keep your family updated. Post your latest news here. Aktualizujte pravidelně svojí rodinu. Novinky zasílejte sem.
post news zaslané novinky
Today Dnes
Yesterday Včera
NAME turns YEARS on DATE. NAME dosáhne DATE věku YEARS
a moment ago před chvílí
Leave a birthday greeting Zanech narozeninový pozdrav
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME pozval NAME do rodiného stromu.
NAME has a new profile photo. NAME má nové foto v profilu.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Přidal jste svého příbuzného NAME, NAME a NAME a NUMBER dalších do rodokmenu.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME přídal komentář v NAME knize návštěv
You commented in NAME's guestbook Přidal jste komentář do NAME kiny návštev
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME a NAME byli označeni na NUMBER fotkách
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME and NAME mají nové fotky v profilech
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Pošli jí zprávu
Send him a message Pošli mu zprávu
Write in her guestbook Přispějte do její návštěvní knihy
Write in his guestbook Přispějte do jeho návštěvní knihy
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Zobrazuji NUMBER z NUMBER příběhů
No new messages or requests. Žádné nové zprávy či žádosti.
Birthdays & Anniversaries Narozeniny a výročí
view all zobraz vše
Welcome to the NAME Family! Vítejte do rodokmenu rodiny NAME!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Pro maximální využití možností Geni doporučujeme, aby jste:
Join the NAME tree Přidejte se do NAME rodokmenu
Build your Family tree Sestavte svůj rodinný rodokmen
Find more Family and Friends on Geni Najdi více členů rodiny a přátel na Geni
Enter Family birthdays Zadejte rodinné narozeniny
Complete your profile Dokončete svůj profil
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Nemáte žádné informace od rodiny. Pozval jste již svoji rodinu?
No events in the next month V následujícím měsíci nejsou žádné události
1 new message 1 nová zpráva
NUMBER new messages NUMBER nových zpráv

}}

Inbox page and subpages
Messages Zprávy
Requests Žádosti
Saved Uložené
Sent Odeslané
Send Message Poslat zprávu
Sender Odesílatel
Subject Předmět
Send Messages Poslat zprávy
Send Poslat
All Vše
None Žádné
Mark as Read Označit jako přečtené
Mark as Unread Označit jako nepřečtené
Unread Nepřečtené
Read Přečtené
Select Vyber
Move to Saved Přesunout do uložených
Delete Smazat
You have NUMBER pending requests Máte NUMBER žádostí k vyřízení
There are NUMBER items in your saved messages Ve složce Uložené je NUMBER položek
There are NUMBER items in your sent messages Ve složce Odeslané je NUMBER položek
To: Komu:
Click to add name Klikněte pro přidání jména
Add Group Přidat skupinu
Descendants of... Potomci ...
Immediate Family of... Přímá rodina...
Immediate Family Přímá rodina
bigger zvětšit
Save as group Uložit jako skupinu
View Message Zobrazit zprávu
Between NAME1 and NAME2 Mezi NAME a NAME
Forward Přeposlat
Forward this conversation to: Přeposlat tuto konverzaci:
There are NUMBER items in your inbox V příchozí poště je NUMBER položek

}}

Calendar page
include deceased zahrnout zesnulé
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER narozenin & NUMBER výročí rodiny

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAME rodokmen

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigovat
Go to... Jdi na
Preferences Vlastnosti

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Tento seznam zobrazuje lidi v rodokmenu výše.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Kliknutím na jméno se dostanete na pozici osoby v rodokmenu.

}}

Preferences tab
Display Zobrazit
Names Jména
Advanced Pokročilé
Ancestors to display Zobrazit předky
All generations Všechny generace
NUMBER generations NUMBER generací
Direct ancestors only Pouze přímí předci
Tree layout Rozložení rodokmenu
Standard Standardní
Vertical Svislý
Photos Only Jen fotografie
Names Only Pouze jména
Layout options Možnosti zobrazení
Show photos Zobraz fotky
"Flip" nodes Přehoď uzly
Click to "flip" nodes Klikněte pro přehození uzlů
Show yellow arrows Ukázat žluté šipky
Show email prompt Ukázat výzvu pro email
Center single parents Vystředit jednotlivé rodiče
Mark deceased Označit zesnulé
Neutral color backgrounds Neutrální barva pozadí
Name preferences Možnosti jména
Do not display maiden names Nezobrazovat jména za svobodna
Maiden name appended, in parentheses Jméno za svobodna v závorkách
Maiden name instead of last name, in CAPS Jméno za svobodna namísto přijmení, velkými písmeny
Maiden name instead of last name Jméno za svobodna namísto přijmení
Ignore display name Ignorovat zobrazení jména
Show suffixes Zobrazit tituly
Show middle name Zobrazit prostřední jméno
Minimum font size Minimální velikost písma
Maximum font size Maximální velikost písma
Rendering quality Kvalita zobrazení
High quality Vysoká kvalita
Medium quality Střední kvalita
Low quality Nízká kvalita
Show tray on rollover Zobrazit lištu na posuvníku
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Stisknutím tlačítka níže obnovíte všechno nastavení na původní hodnoty
Restore defaults Obnovit výchozí

}}

Explanations
View NAME's tree Zobrazit NAME rodokmen
See more of NAME's family tree Ukázat více z rodokmenu rodiny NAME
Expand your tree to full screen Zobrazit rodokmen na celou obrazovku
Edit NAME's basic information Upravit základní informace NAME
View NAME's profile Zobrazit profil NAME
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) cyklus nastane, pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve Vašem rodokmenu (např. když se dvě setry vdají za bratry)
Click to add a sibling or a spouse Přidat sourozence nebo manžela/manželku

}}

Actions
New Nový
Add people Přidat osobu
Save & close Uložit a zavřít
Save & continue Uložit a pokračovat
or nebo
Cancel Zrušit
View Zobrazit
Profile Profil
Add Přidat
sibling or spouse sourozenec nebo manžel/manželka
child dítě
Edit information Upravit informace
View profile Zobrazit profil
More Více
Create a cycle Vytvořit cyklus
Close Zavřít
Add Brother Přidat bratra
Add Sister Přidat sestru
Add Wife Přidat manželku
Add Husband Pridat manžela
Add Son Přidat syna
Add Daughter Přidat dceru
partner, ex-wife... partner, ex-manželka
partner, ex-husband... partner, ex-manžel

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Cyklus
remove odstranit
What's a cycle? Co je cyklus?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Cyklus nastane, pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve Vašem rodokmenu (např. když se dvě setry vdají za bratry). Pro vytvoření cyklu, přesuňte uzel s osobou na jinou osobu, se kterou je osoba spřízněna.
Remove this cycle? Odstranit cyklus?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Odstraněním cyklu dojte pouze k jeho odstranění z výběru. Můžete ho sem tažením kdykoli vrátit.
or nebo
Husband or partner Manžel nebo partner
Wife or partner Manželka nebo partnerka
They're the same person Jedná se o stejnou osobu

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Sestavte svůj rodokmen z adresáře
Access your address book to select relatives to add to your tree. Zpřístupněte svůj adresář pro výběr příbuzných, které bude možné přidat do rodokmenu.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. Geni neukládá Vaše heslo ani v žádném případě nezasílá emaily nikomu bez Vašeho přímého souhlasu.
Your email address Vaše emailová adresa
Your email password Vaše heslo na email
Don't see your email provider? Nenalezli jste poskytovatele Vašeho emailu?
Back to your unconnected people Zpět na nepřipojené kontakty
Showing NUMBER Contacts Zobrazuji NUMBER kontaktů
Email Contacts Emailové kontakty
Select the family members in your address book Označte rodinné příslušníky z Vašeho adresáře
Choose another address book Vybrat jiný adresář
*No one will be invited until you put them in your tree *Nikdo nebude pozván dokud jej nevložíte do rodokmenu
Selected family Vybraná rodina
Already in your tree Již existuje ve Vašem rodokmenu
Already on Geni Již je členem GENI
You've imported X relative to your family tree. Převedl jste X příbuzných do svého rodokmenu.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Pro přidání do rodokmenu uchopte a táhněte jednotlivce co nejblíže k jejich příbuzným.
Drag and Drop Relatives Uchopte a přesuňte příbuzné
Unconnected People (X) Nepřipojené kontakty (X)
Drag their node onto a direct relative. Přetáhněte jejich uzly na přímé příbuzné.
Edit info Upravit informace
Add more Přidat více

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME je Váš RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Narozen DATE v COUNTRY
Living in COUNTRY Žije v COUNTRY
Occupation Povolání
User History Historie uživatele
Last updated on Naposledy změněn
Last login on Naposledy přihlášen
Joined on Poprvé přihlášen
Added to family tree by NAME Do rodokmenu přidán NAME
Started family tree Započatý rodokmen

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Teď přidejte své rodiče
Click inside the blue and pink boxes. Klikni do modrých a růžových okének
Click to drag and move this out of the way. Klikněte a tažením odstraňte.
back zpět
Click The Arrows To Add Relatives Klikni na Šipky pro přidání příbuzných
You can add siblings, spouses, and children. Můžeš přidat sourozence, chotě a děti
Move Around Your Tree Pohyb po Vašem rodokmenu.
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Použijte klávesové šipky anebo jednoduše kliknutím táhněte kdekoli na rodokmenu.
Click Names To View Profiles Kliknutím na jména zobrazíte jejich profily
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Kliknutím na záložku Můj profil zobrazíte a upravíte Váš profil.
Invite Your Family Pozvěte svojí rodinu
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Zadejte emaily své rodiny aby Vám pomohli tvořit Váš rodokmen.

}}


List
List of NAME's Tree Seznam NAME rodokmenů
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Zobrazuji NUMBER z NUMBER lidí v:
See: new additions / new members Viz: nové přírůstky
Sort by: Seřazeno podle:
Relation Vztah
Added by Přidáno
Action Akce
Son of Syn
Daughter of Dcera
Brother of Bratr
Sister of Sestra
Wife of Žena
Husband of Manžel
Mother of Matka
Father of Otec
View Tree Zobrazit rodokmen
View List Zobrazit seznam
Remove from Family group Odstranit z rodinné skupiny
Add to Family group Přidat do rodinné skupiny
deceased zesnulý
My Family Moje rodina
My Blood Relatives Moji pokrevní příbuzní
My Inlaws Moji příbuzní z manželovy/činy strany
My Ancestors Moji předkové
My Descendants Moji potomci
My Blood Relatives Moji pokrevní příbuzní
Recently Added List Naposledy přidaný seznam
Recently Joined List Naposledy připojený seznam
Recently Modified List Naposledy upravovaný seznam
Invited By Me Mnou pozvaní
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
Added by Me Mnou přidaní
Previous Předchozí

}}

Index
Index of Last Names Rejstřík příjmení
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER lidí s NUMBER rodinnými jmén
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" v mém rodokmenu
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Zobrazuji NUMBER z NUMBER lidí

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER z NUMBER lidí mapovaných dle:
current location současné pozice
place of birth místo narození
NUMBER family members missing on this map NUMBER rodinných příslušníků chybějících na mapě
You Vy
Living Relatives Žijící příbuzní
Deceased Relatives Zesnulí příbuzní
Inlaws Příbuzní manžela/ky
Friends Přátelé
Put Your Relatives on The Map Vložit Vaše příbuzné do mapy
add přidat
Place of burial Místo pohřbu
Current location Současná pozice
Add location for NAME Přidat místo pro NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Zanechat komentář pro celý Váš rodokmen
Enter your comment here Pište komentář zde
Leave Comment Vložit komentář

}}

Share and subpages
Share your tree Sdílet Váš rodokmen
Use these options to share your tree with family and friends. Použijte tyto možnosti pro sdílení rodokmenu s Vaší rodinou a přáteli.
Invite your family Pozvat Vaší rodinu
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Pozvat Vaší rodinu k připojení, úpravám a přispívání do Vašeho rodokmenu.
Invite Pozvat
Invite Your Family and Friends to Geni Pozvat Vaší rodinu a přátele do GENI
Invitation History Historie pozvánek
Invite Your Family and Friends Pozvat rodinu a přátele
Invited By Me Mnou pozvaní
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Prozatím nebyly zaslány žádné pozvánky. Klikněte zde a pozvěte ostatní do Vašeho rodokmenu.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER z NUMBER lidí, kteří byli:
Invited By Me Mnou pozvaní
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
Date Invited Datum pozvání
Status Stav
Has responded to your invitation. Odpovědělo na Vaše pozvání.
Has not responded to your invitation. Neodpovědělo na Vaše pozvání.
Has not responded to invitation from NAME. Neodpovědělo na pozvání od NAME.
Remind Připomínka
Web Email Webový email
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Jednoduše sestavte svůj rodokmen z Vašeho adresáře a pozvěte nejbližší přátele.
Email Applications Emailové aplikace
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Níže nahrajte soubor s kontakty a GENI bezpečně vloží Vaše kontakty.
Contact File: Soubor s kontakty:
Add Emails: Přidat emaily:
separate email addresses with commas jednotlivé emailové adresy oddělujte čárkami
Email your tree Poslat Váš rodokmen emailem
Embed your tree Vložit Váš rodokmen na stránky
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Zasláním této adresy dáte příjemci omezený přístup pro čtení do Vašeho rodokmenu:
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Vloží omezený pohled Vašeho rodokmenu na stránky sociální sítě (Facebook, MySpace, atd.), Váš blog nebo na Vaše vlastní stránky.
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM je standardní formát souboru genealogických informací.
GEDCOM Export Export GEDCOM
Preview or configure your shared tree view. Prohlédnout nebo nastavit Váš sdílený rodokmen.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. Pro přístup do tohoto rodokmenu požádejte NAME o pozvánku.
Configure your shared tree Nastavit Váš sdílený rodokmen.
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Vytvořit omezený pohled na Váš rodokmen jen pro čtení pro Vaše přátele mimo GENI.
Preview Náhled
You can drag your tree and change the zoom level. Můžete posunovat Váš rodokmen a měnit měřítko.
Share this link: Sdílet tento odkaz:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Pokud si dále nepřejete sdílet Váš rodokmen, můžete zneplatnit odkaz níže. Nový odkaz můžete vytvořit kdykoli.
Deactivate this shared tree view Zneplatní tento sdílený náhled rookmenu
Customize Přizpůsobit
optional volitelný
Tree type Typ rodokmenu
Pedigree view (direct ancestors only) Pouze přímí předci
Immediate family Bezprostřední rodina
Immediate family and pedigree view Bezprostřední rodina s přímými předky
Extended tree (first cousins) Rozšířený pohled
Display type Typ zobrazení
Standard Standardní
Vertical Svislý
Photos Only Jen fotografie
Names Only Pouze jména
more více
less méně
Size Velikost
Small (300x250) Malý (300x250)
Medium (375x300) Střední (375x300)
Large (600x400) Velký (600x400)
Tall (600x800) Vysoký (600x800)
go jdi
Custom Vlastní
Name display Zobrazení jména
First name and last initial (Jane S.) Jméno a první písmeno příjmení
First name only (Jane) Pouze křestní jméno
Options Možnosti
Hide surnames of deceased direct ancestors Skrýt příjmení zesnulých přímých příbuzných
Hide own children under 18 Skrýt vlastní nezletilé potomky
Hide profile photos Skrýt fotografie profilů
Mark deceased Označit zesnulé
Privacy Information Informace zabezpečení
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Jakmile nasdílíte svůj rodokmen, nemůžeme nadále garantovat soukromí informací v něm obsažených. Zvažte prosím předem, zda-li chcete svůj rodokmen sdílet.
What we guarantee: Co zaručujeme:
You choose where to display your shared tree. Na Vás je volba, kde zobrazit Váš rodokmen.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Váš rodokmen nemůže být nikým upravován.
Other branches of your tree are not accessible. Ostatní větve Vašeho rodokmenu nejsou přístupné.
Only publicly viewable profile photos are shown. Jsou zobrazovány pouze veřejné fotografie.
Additional profile information is not shown. Bližší informace z profilu nejsou taktéž zobrazovány.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Příjmení nebudou zobrazována dokud nepovolíte jejich prohlížení svým přímým předkům (počínaje Vašimi prarodiči).
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Mladiství nejsou zobrazeni dokud nezvolíte zobrazování svých dětí.
You can deactivate your shared tree at any time. Váš sdílený rodokmen můžete přestat sdílet kdykoli.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM je standardní formát souboru, používaný k ukládání a přenášení genealogických informací. Exportování GEDCOM souboru Vám umožní zálohovat Váš rodokmen do Vašeho počítače. Stisknutím tlačítka níže Vám vygenerujeme GEDCOM soubor s odkazem, kde ho můžete stáhnout.
Export My GEDCOM File Exportovat můj GEDCOM soubor

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you To jste Vy
View your profile as others see it Zobrazit Váš profil tak, jak jej vidí ostatní
Your Profile is Váš profil je z
% Complete % hotový
Add your schools Přidejte Vaše vzdělání
Add someone to your tree Přidejte někoho do rodokmenu
Edit your profile Upravit svůj profil
Add or View Photos Přidat nebo zobrazit fotografie
View Tree Zobrazit rodokmen
View List Zobrazit seznam
Edit Profile Upravit profil
About me O mě
This is your profile as others see it. Toto je Váš profil tak, jak jej vidí ostatní

}}

User stats
User stats Uživatelské statistiky
View tree awards Zobrazit ocenění rodokmenu
People in My Tree Lidé v mém rodokmenu
Added by Me Mnou přidaní
Ancestor Předek
Ancestors Předci
Descendant Potomek
Descendants Potomci
Photo added Fotografie přidána
Photos added Fotografie přidány
Family Tree Awards Ocenění rodinného rodokmenu
Tree Creator Autor rodokmenu
Top Profile Adders Nejlepší zakladatelé profilů
Top Profile Inviters Nejlepší organizátoři profilů
Top Photo Uploaders Nejlepší fotografové

}}

Personal
Personal Osobní
Appearance Vzhled
Contact Kontakt
Home address Adresa domů
Mobile phone Mobilní telefon
Home phone Telefon domů

}}

User history
User History Historie uživatele
Last updated on Naposledy změněn
Last login on Naposledy přihlášen
Joined on Poprvé přihlášen
Started family tree Započatý rodokmen

}}

About Me
Share some things about yourself here. Sem napiš něco o sobě.
Height Výška
Ethnicity Vyznání

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Upravit základní údaje
Basics Základní údaje
My Basics Moje základní údaje
Status Stav
Living Žijící
Deceased zesnulý
Name Jméno
First name Křestní jméno
Middle name Prostřední jméno
Last name Příjmení
Suffix Titul
Display name Zobrazované jméno
Email Email
Current location Současná pozice
Gender Pohlaví
Male Muž
Female Žena
Date of birth Datum narození
Circa Přibližně
Send Birthday Reminders Zasílat narozeninové upozornění
To my family Do mojí rodiny
Place of birth Místo narození
Birth order Pořadí při narození
Death Úmrtí
Burial Pohřeb
Languages Jazyky
Nicknames Přezdívky
Unknown Neznámé
Only child Jedináček
born first narozen první
born second narozen druhý
born third narozen třetí
born fourth narozen pátý
born fifth narozen pátý
born sixth narozen šestý
born seventh narozen sedmý
born eighth narozen osmý
born ninth narozen devátý
born tenth narozen desátý
born eleventh narozen jedenáctý
born twelfth narozen dvanáctý
born thirteenth narozen třináctý
born fourteenth narozen čtrnáctý
born fifteenth narozen patnáctý
born sixteenth narozen šestnáctý
born seventeenth narozen sedmnáctý
born eighteenth narozen osmnáctý
born nineteenth narozen devetenáctý
born twentieth narozen dvacátý
This person does not have email Tento člověk nemá email
This person is deceased Tento člověk zesnul

}}

Hair color
Hair Vlasy
Hair color Barva vlasů
Black Černá
Blond Blond
Brown Hnědá
Gray Šedá
Other Jiná
Red Červená

}}

Eye color
Eyes Oči
Eye Color Barva očí
Amber Žluté
Blue Modré
Green Zelené
Hazel Hnědé

}}

Religions
Religion Vyznání
Agnostic Nevěřící
Atheist Ateista
Baha'i Bahaista
Buddhist Budhista
Catholic Katolík
Christian - other Křesťan - ostatní
Eastern Orthodox Východní pravověrný
Greek Orthodox Řecký pravověrný
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Džinista
Jewish Žid
Mormon Mormon
Protestant Protestant
Scientologist Materialista
Sikh Sik
Taoist Taoista
Wiccan Wiccanista

}}

Political views
Political Views Politické názory
Conservative Konzervativec
Democratic Demokrat
Green Party Strana zelených
Independent Nezávislý
Indifferent Bez názoru
Liberal Liberální
Libertarian Indeterminista
Very Conservative Pravý konzervativec
Very Liberal Pravý liberál
Moderate Conservative Mírný konzervativec
Moderate Liberal Mírný liberál
Republican Republikán

}}

School
School Škola
Elementary School Základní škola
Middle School Gymnázium
High School Střední škola
College/University Vysoká škola/Univerzita
Graduate Education Dokončené vzdělání

}}

Work
Work Zaměstnání
Company Společnost

}}

Contact information
My Contact Kontakt na mě
On the web Na webu
Work address Adresa zaměstnání
Add another Přidat další

}}

Favorites
Favorites Oblíbené
Interests Zájmy
Activities Aktivity
People/Heroes Lidé
Cuisines Vaření
Quotes Citace
Movies Filmy
TV Shows Televize
Music Hudba
Books Knihy
Sports Sport
Service Služby
Username Uživatelské jméno
Web address Webová adresa
Phone Numbers Telefonní číslo
Area code Předvolba
Phone no Tel. č.
Street Ulice
County Okres
State Stát
Postal code PSČ

}}


Relationships
Partner Partner
is a je
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Snoubenec
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Současný partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Ex-manželka
Divorced Rozvedený/á
Ex-partner Ex-partner
Married on Oddáni
Married in Oddáni v
Parents Rodiče

}}


Places
Date Datum
Location Místo
City Město
State/Province Stát
Country Země
County Okres
Date of death Den úmrtí
Place of death Místo úmrtí
Date of burial Den pohřbu
Place of burial Místo pohřbu

}}


Relations
Brother Bratr
Sister Sestra
Mother Matka
Father Otec
Son Syn
Daughter Dcera
Half-brother Nevlastní bratr
Half-sister Nevlastní sestra
Stepmother Nevlastní matka
Stepfather Nevlastní otec
Stepson Nevlastní syn
Stepdaughter Nevlastní dcera
Uncle (Mother's brother) Strýc (bratr matky)
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Strýc
Aunt (Mother's sister) Teta (sestra matky)
Aunt (Father's sister) Teta (sestra otce)
Aunt Teta

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|Dědeček (otec otce)}
Nephew (Brother's Son) Synovec (syn bratra)
Nephew (Sister's Son) Synovec (syn sestry)
Nephew Synovec
Niece (Brother's Daughter) Neteř (dcera bratra)
Niece (Sister's Daughter) Neteř (dcera sestry)
Niece Neteř
Grandfather (Father's Father) Dědeček (otec matky)
Grandfather Dědeček
Grandmother (Mother's Mother) Babička (matka matky)
Grandmother (Father's Mother) Babička (matka otce)
Grandmother Babička
Great grandfather (Maternal) Pradědeček (matčina strana)
Great grandfather (Paternal) Pradědeček (otcova strana)
Great grandfather Pradědeček
Great grandmother (Maternal) Prababička (matčina strana)
Great grandmother (Paternal) Prababička (otcova strana)
Great grandmother Prababička
Grandson Vnuk
Granddaughter Vnučka
Great grandson Pravnuk
Great granddaughter Pradcera
Husband Manžel
Wife Manželka
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Ex-manžel
Ex-wife Ex-manželka
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law Nevlastní dcera pratety
Great aunt's son-in-law Nevlastní syn pratety
Great aunt Prateta
Great uncle's daughter-in-law Nevlastní dcera prastrýce
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife Žena ex-manželky vzdáleného bratrance prastrýce
Great uncle's son-in-law Nevlastní syn prastrýce
Great uncle Prastrýc
Second great aunt Druhá prateta
Second great grandfather Druhý pradědeček
Second great grandmother Druhá prababička
Second great uncle Druhý prastrýc
Third great grandfather Třetí pradědeček
Third great grandmother Třetí prababička

}}

Timeline
Showing X Events Zobrazuji X událostí
Timeline Časová osa
reverse order opačné pořadí
Show events where X is a Zobrazuji události kde je X
Participant Účastník
Attendee Návštěvník
Fan Fanoušek
Creator Zakladatel
Birth of Narození
attended navštívil
Marriage of Svatba
Event title Název události
Year Rok
Add Event Přidat událost
Add more details Přidat více detailů
Please wait while the page loads Prosím čekejte, než se stránka nahraje
Range Rozsah
Start Date: Datum počátku:
End Date: Datum konce:
Enter event description here Zde napiště popis události
Participants: Účastníci:
Attendees: Návštěvníci:
Who is this event for? Pro koho je tato událost určena?
Who was at this event? Kdo se účastnil této události?
More Events Více událostí
My Timeline Má časová osa
Add a new event Přidat novou událost
About This Event O této události
Event Photos Fotografie k události
Event Albums Alba události
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Momentálně zde nejsou žádné fotografie k události. Klikněte zde a nějaké přidejte.
Attendees Návštěvníci
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Momentálně zde nejsou žádní návštěvníci. Klikněte sem a nějaké přidejte.
Who attended this event? Kdo si prohlíží tuto událost?
Save Attendees Uložit návštěvníky
Share some details about this event Sdílet některé detaily o této události
Save Description Uložit popis
Event successfully updated Událost byla úspěšně aktualizována
There are currently no albums tagged with this event Momentálně neexistuje žádné album označené s touto událostí
Guestbook Kniha návštěv
as jako
worked at zpracováno
X people X lidí
I was there Byl jsem zde
Fans Fanoušci
I wasn't there, but I'm a fan Nebyl jsem zde, ale jsem fanoušek
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Klikněte zde, pokud jste nebyli přítomni události, ale přejete si ji přidat na Vaší časovou osu.

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Všechna nastavení účtu
Family Group Rodinná skupina
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with definujte Vaší rodinnou skupinu, část lidí z Vašeho rodokmenu, se kterými chcete zůstat v kontaktu
Profile Privacy Soukromí profilu
control who can see your profile and what they see definovat, kdo a co může vidět z Vašeho profilu
Profile Actions Akce profilu
control who can perform actions on your profile definovat, kdo může upravovat Váš profil
Blocked Users Blokovaní uživatelé
block users from seeing your profile or contacting you zabránit uživateli vidět Váš profil nebo Vás kontaktovat
Managed Profiles Spravované profily
control the privacy settings of profiles you have added nastavit soukromí na mnou přidaných profilech
Recent Activity Poslední akce
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates nastavit, co je zobrazováno v mých
Notifications Upozornění
control what Geni events you get notified about nastavit, o kterých událostech GENI si přejete být informován
Email & Password Email a heslo
add or update your email and password přidat nebo změnit svůj email nebo heslo
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. Vaše rodina je částí Vašeho rodokmenu, se kterou si přejete zůstat v kontaktu. Je to skupina, ve které sdílíte novinky, fotografie, alba a narozeniny.
My Family consists of Moje rodina sestává z
and a
plus their current partners s jejich rodiči
My 5th cousins and closer Mí příbuzní z 5. kolena a bližší
My 4th cousins and closer Mí příbuzní z 4. kolena a bližší
My 3rd cousins and closer Mí příbuzní z 3. kolena a bližší
My 2nd cousins and closer Mí příbuzní z 2. kolena a bližší
My 1st cousins and closer Mí příbuzní z 1. kolena a bližší
My immediate family Moje přímá rodina
None of my blood relatives Nikdo z pokrevních příbuzných
NAME's 5th cousins and closer Příbuzní NAME až do 5. kolena
NAME's 4th cousins and closer Příbuzní NAME až do 4. kolena
NAME's 3rd cousins and closer Příbuzní NAME až do 3. kolena
NAME's 2nd cousins and closer Příbuzní NAME až do 2. kolena
NAME's 1st cousins and closer Příbuzní NAME až do 1. kolena
NAME's immediate family Nejbližší příbuzní NAME
None of NAME's blood relatives Nikdo z pokrevních příbuzných NAME
You can add or remove individuals on their profile. Můžete přidat či odebrat jednotlivé údaje z jejich profilů.
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Použijte políčka níže k upřesnění, kdo může zobrazovat informace Vašeho profilu.
Public Veřejné
Profile photo Fotografie profilu
expand rozšířit
Basic Info Základní údaje
close zavřít
Maiden name Dívčí jméno
First names of immediate family Nejbližší příbuzní
Person who added me Osoba, která mě založila
Birthday Narozeniny
hide age skrýt věk
Birth place Místo narození
Occupation Povolání
About Me O mně
Family box Rodina
Friends box Přátelé
Latest News box Poslední zprávy
User Stats box Statistika uživatele
Personal Info Soukromé údaje
Contact Info Kontaktní údaje
Work Info Pracovní údaje
Schools Vzdělání
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Použijte políčka níže k upřesnění, kdo může provádět akce s Vaším profilem.
Who can edit my profile info? Kdo může změnit údaje v mém profilu?
Who can post a comment? Kdo může zanechat komentář?
Who can send me a message? Kdo mi může poslat zprávu?
Who can invite me to be friends? Kdo mě může pozvat jako přítele?
Who can find me using search? Kdo mě může najít?
unblock odblokovat
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. Zabránit někomu z Vašeho rodokmenu vidět Váš profil nebo Vám zasílat zprávy.
Block a User Zablokovat uživatele
Users will not be notified that you've blocked them. Uživatel nebude informován, když ho zablokujete.
Currently Blocked Aktuálně zablokovaní uživatelé
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. odblokovat
Return to Account Settings Návrat do nastavení účtu
Manage the privacy of the profiles you've added. Měnit soukromí profilů, které jste založil.
Living Profiles I Added Profily žijících, které jsem založil
Who can edit? Kdo může provádět změny?
Who can search? Kdo může prohledávat?
Only Me Jen já
Entire Tree Celý rodokmen
Anyone Kdokoliv
Deceased Profiles I Added Profily zemřelých, které jsem založil
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. Jakmile vytvoříte nějaký obsah v GENI, Vaše rodina ho uvidí jako novinku na záložce Doma.
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. Obdrží pouze změny v obsahu, na který mají právo nahlížet.
Create an update when I... Zaznamenat změnu když...
update my own profile změním svůj profil
post my latest news přidám novinku
add a Friend přidám přátele
comment in someone's guestbook přidám komentář do návštěvní knihy
comment on a photo přidám komentář k fotografii
comment on an event přidám komentář k události
comment in my tree discussion přidám komentář k rodokmenu
An update will always appear when I... Zaznamenat rovněž změnu když...
add someone to the tree přidám někoho do rodokmenu
update someone else's profile změním někomu profil
add photos přidám fotografie
tag someone in a photo přiřadím někoho k fotografii
add an event přidám událost
tag someone in an event přiřadím někoho k události
add photos to an event přidám fotografie k události
An update will never appear when I... Nikdy nezaznamenat změnu když...
send a message pošlu zprávu
view a profile prohlížím profil
view a photo prohlížím fotku
decline an invitation odmítnu pozvání
edit my Family group upravím rodinnou skupinu
edit my privacy settings upravím nastavení soukromí
Control which notification emails Geni sends you. Nastavení upozornění, které Geni zasílá.
Send me an email when someone Zaslat emailovou zprávu, když
sends me a message mi někdo pošle zprávu
invites me to be Family mě někdo pozve do rodiny
invites me to be a Friend mě někdo pozve jako přítele
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends někdo potvrdí pozvání do mého rodokmenu
comments in my guestbook někdo okomentuje mou návštěvní knihu
comments in my tree discussion někdo okomentuje můj rodokmen
comments on my photo or responds to my comment někdo okomentuje mou fotku nebo odpoví na můj komentář
comments on my event or responds to my comment někdo okomentuje mou událost nebo odpoví na můj komentář
tags me in a photo (once daily max) mě někdo přiřadí k fotografii (maximálně jednou denně)
adds photos of Family and Friends (once daily max) někdo přidá fotku rodiny nebo přátel (maximálně jednou denně)
makes new additions to my Tree (once daily max) někdo přidá někoho do rodokmenu (maximálně jednou denně)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) někdo z mé rodiny nebo přátel má narozeniny (maximálně jednou denně)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Zasílat také příležitostně nové vlastnosti a vylepšení Geni
Primary Email Address Hlavní emailová adresa
Change Password Změnit heslo
Add email Přidat email
Enter Current Password Zadej platné heslo
Confirm New Password Potvrď nové heslo
Type New Password Zadej nové heslo

}}

Error/Information Messages
Please wait... Prosím čekejte...
Almost done... Téměř hotovo...
Loading Relationship... Nahrávám vztahy...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Nemůžete poslat zprávu sám sobě.
You must specify recipients to send this message. Pro odeslání zprávy prosím vyplňte příjemce.
You must enter a subject or body to send this message. Zpráva musí obsahovat alespoň předmět.
The conversation has been saved. Konverzace byla uložena.
We are experiencing technical difficulties Máme technické potíže
The conversation has been deleted. Konverzace byla smazána.
NAME's current location was placed on the map. Současná pozice NAME byla přidána na mapu.
Your address book has been cleared. Váš adresář byl promazán.
Please enter some email addresses to invite. Prosím zadejte několik emailovýcg adres pro rozeslání pozvánek.
Please enter a valid email address and password. Zadejte prosím správnou emailovou adresu a heslo.
You haven't imported any contacts. Nevložil jste žádné kontakty.

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Nadpis}
(Balloon Icon) (Ikona balónu)
(I Icon) (Ikona I)
(Printer Icon) (Ikona tiskárny)
(relative) (příbuzný)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. Ovládací prvek ActiveX je nezbytný pro rychlé a snadné nahrávání fotografií. Umožňuje nahrát více fotek najednou namísto nemotorného a pomalého nahrávání po jedné. Instalace může trvat několik málo minut, prosím buďte trpěliví. Pro instalaci klikněte na žlutou lištu. Po nahrání stránky klikněte na Ano v dialogovém okně.
Add Photos to This Album Přidat fotografie do tohoto alba
Add Relatives to Calendar Přidat příbuzné do kalendáře
Add a Caption Přidat nadpisy
Add descendants of Přidat potomky
Add immediate family of Přidat přímou rodinu
Add multiple photos very quickly, Přidat fotografie velmi rychle,
Add photos from your computer. Přidat fotografie z Vašeho počítače.
Add these photos to Přidat tyto fotografie do
Add to Favorites Přidat do oblíbených
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Přidat emailové adresy Vaší rodiny, aby Vám pomohli vytvářet rodokmen.
Added On Přidáno
Added to family tree by Přidáno do rodokmenu
Adding X Photos Přidávám X fotografií
Advanced Photo Uploader Rozšířené nahrávání fotografií
Album Cover Obal alba
An existing photo album Existující album
Are you sure you want to delete this photo? Opravdu chcete smazat tuto fotografii?
Back to your profile Zpět na Váš profil
Balloon help is off Balónová nápověda je vypnutá
Balloon help is on Balónová nápověda je zapnutá
Birth Narození
Blood Relatives Krevní příbuzní
Bloodrelatives Krevní příbuzní
Born Narození
Brother-in-law Nevlastní bratr
By Od
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Kliknutím na šipku posunete rodokmen ve směru šipky. Můžete též použít šipky na klávesnici.
Click and drag to move this out of the way. Kliknutím a tažením odstraňte.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Kliknutím a tažením nahoru či dolů měníte měřítko rodokmenu.
Click here to print this tree Klikněte zde pro tisk rodokmenu
Click here to turn on balloon help Kliknutím zde zapnete balónovou nápovědu
Click here to turn on help messages Kliknutím zde zapnete nápovědu
Click on the small green trees to view extended family members. Kliknutím na malé zelené stromečky zobrazíte rozsáhlé členy rodiny.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Kliknutím na tuto šipku můžete přidat sourozence, manžela/ku nebo partnera pro tuto osobu.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Kliknutím na šipku posunete rodokmen ve směru šipky. Můžete též
Click this button to recenter this family tree. Kliknutím sem vystředíte tento rodokmen.
Click this button to turn help balloons off. Kliknutím zde vypnete balónovou nápovědu.
Click this link to edit basic information about this person. Kliknutím na tento odkaz můžete upravit základní informace o této osobě.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte profil dané osoby. Můžete jej také upravovat.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Kliknutím sem zobrazíte rodokmen z pohledu dané osoby.
Click to add a name Kliknutím přidáte jméno
Click to view this person's family tree. Kliknutím zobrazíte rodokmen dané osoby.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Kliknutím na kterékoli jméno Vám zobrazí danou osobu v rodokmenu.
Close this dialog box when upload completes Tento dialog zavřete po skončení nahrávání
Close Zavřít
Comments Komentáře
Confirm email address Potvrďte emailovou adresu
Connect these relatives to your tree. Připojit tyto příbuzné do Vašeho rodokmenu.
Create Message Vytvořit zprávu
Create a new album Vytvořit nové album
Created by NAME on DATE Vytvořil NAME, DATE
Created on DATE Vytvořeno DATE
Daughter-in-law Nevlastní dcera
Delete this Album Odstranit toto album
Description Popis
Deselect All Odznačit všechny
Drag photos to change their display order in this album. Uchopením změňte pořadí fotografií v albu.
Drag this slider to change size of print. Tažením tohoto posuvníku změníte velikost tisku.
Edit Album Upravit album
Edit description... Vložte popis...
Employer Zaměstnavatel
End Year Konečný rok
English Anglicky
Family Albums Rodinná alba
Family Friends Rodinní přátelé
Find relatives quickly. Najít příbuzné rychle.
Finished Ukončeno
First Name / Last Name Jméno / Příjmení
First photo První fotografie
Geni Image Upload GENI nahrávání fotografií
Go Jdi
Having trouble? Try the simple uploader instead. Máte potíže? Zkuste raději jednoduchá nahrávání.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Balónová nápověda je zapnutá. Najetím kurzoru nad téměř jakoukoli položku v rodokmenu zobrazíte nápovědu.
Hide help balloons Skrýt balónovou nápovědu
Home Phone Telefon domů
I replied Já odpověděl
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Pokud jména ve Vašem rodokmenu obsahují diakritiku, musíte zvolit v nastavení tiskárny orientaci "na šířku" pro jejich správné zobrazení.
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. Pokud nevidíte přímé příbuzné nezařazené osoby, přidejte je kliknutím na žluté šipky nebo se přepněte do jiné větve rodokmenu.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Pokud si přejete změnit velikost tisku, použijte ovládání níže.
Image Uploader Nahrávání fotografií
Immediate Family Members Přímí rodinní příslušníci
In this photo Na této fotografii
Invite a family member Pozvat členy rodiny
Invite your family: Pozvat Vaší rodinu:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Jednoduše je uchopte a uvolněte co nejblíže jejich příbuznému. Pokud je Váš příbuzný již v rodokmenu, táhněte jeho nezařazený uzel ke správnému v rodokmenu.
Leave a message for Zanechat zprávu pro
Leave message Zanechat zprávu
List of NAME's Tree Seznam NAME rodokmenů
Make connections. Vytvořit spojení.
Make my profile photo Vytvořit fotogafii mého profilu
Map of My Family Mapa mé rodiny
Message Zpráva
Mobile Phone Mobilní telefon
My Profile Můj profil
NAME's photos =NAME
Name Jméno
New Album Name Název nového alba
Next Další
No matches found, search entire tree Nenalezeny žádné záznamy, prohledejte celý rodokmen
Note: 'date of death' Poznámka: "den smrti"
Open Other Branches of Your Tree Otevřít ostatní větve Vašeho rodokmenu
PRINT TISK
Photo Added Fotografie přidána
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Pozice
Print To Paper Vytiskni na papír
Print in black & white Tiskni černobíle
Print with normal font. Tiskni s normálními písmeny
Print with small font. Tiskni s drobným písmem
Print your tree on one page. Tisk rodokmenu na jednu stránku
Printing Instructions Pokyny k tisku
Recent Albums Nejnovější alba
Recently Added List Naposledy přidaný seznam
Recently Joined List Naposledy připojený seznam
Recently Modified List Naposledy upravovaný seznam
Red Červená
Remove from Favorites Odebrat z oblíbených
Reorder Album Seřadit album
Reorder Photos Seřadit fotografie
Reply Odpovědět
Reverse Sort Opačné pořadí
Save your changes >> Uložit změny >>
Saved Messages Uložené zprávy
Save Uložit
Saving Ukládám
Search name or email Hledat jméno či email
Second photo Druhá fotografie
Select All Označit vše
Select one or more photos from your computer Vyberte alespoň jednu fotografii z Vašeho počítače
Send Birthday Reminders Zasílat narozeninové upozornění
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Skupiny oblíbených oddělujte čárkami (Např. čtení, rybaření)
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Přezdívky oddělujte čárkami (Např. Jack, Strejda Pepa)
Set Album Cover Nastavit obal albumu
Set as cover Nastavit jako obal
Set as profile photo Nastavit jako fotografii profilu
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Zobrazovat legendu
Show page numbers Zobrazovat čísla stránek
Simple Photo Uploader Jednoduché nahrání fotografií
Son-in-law Nevlastní syn
Start Year Počáteční rok
Start typing a language Započal vyplňovat jazyků
Start typing a political view Započal vyplňovat politických názorů
Start typing a religion Započal vyplňovat vyznání
Start typing an ethnicity Započal vyplňovat příslušnost k etnickým skupinám
Tag Your Added Photos Označte Vaše přidané fotografie
Tagged By Me Označeny mnou
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Nastaly potíže při nahrávání Vašeho adresáře. Zkontrolujte Vaše jméno a heslo a poté zkuste znovu.
Title Nadpis
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab Pro zobrazení všech jmen v aktuálním rodokmenu otevřete záložku "Jdi na..."
Type Description Here Zde vložte popis
Type first or last name Napište jméno či příjmení
Updated Aktualizováno
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents Použijte možnosti níže ke kontrole výsledného tisku. Tiskový náhled Vám zobrazí také celkový počet stránek. Každý šedý obdélník znamená
View as Tree Zobrazit jako rodokmen
Viewing X Photos Zobrazuji X fotografií
Who's In This Photo Kdo je na této fotografii
Who's in this album Kdo je v tomto albu
X Added X přidáno
X people were not added X lidí nebylo přidáno
You must enter a subject or body Musíte zadat alespoň předmět
Yourself Vy

}}

Lower case
add from address book přidat z adresáře
and a
anniversaries výročí
because we cannot send them email. protože mu nemůžeme poslat email.
birthdays narozeniny
created by Me vytvořeno mnou
current spouse současný manžel/ka
done hotovo
edit upravit
enter email zadejte email
enter her email zadejte její email
enter his email zadejte jeho email
for My Family pro mojí rodinu
her brother její bratr
her daughter její dcera
her father její otec
her husband její manžel
her mother její matka
her sister její sestra
her son její syn
her wife její žena
hide year skrýt rok
hide skrýt
his brother jeho bratr
his daughter jeho dcera
his father jeho otec
his husband jeho muž
his mother jeho matka
his sister jeho sestra
his son jeho syn
his wife jeho manželka
include friends i přátelé
in v
one page. jedna stránka.
only child jedináček
or Cancel nebo Zrušit
photos fotografie
replied odpověděl
rotate photos on the fly měnit fotky
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. k odeslání zprávy.
use the arrow keys on your keyboard. použijte šipky na klávenici.
view album prohlížet album
your father Váš otec
your mother Vaše matka

}}

Personal tools